LGGRTC_ZENKLAS1

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
ir Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondo
KOOPERACINĖ SUTARTIS
dėl bendradarbiavimo nagrinėjant Lietuvos Respublikoje gyvenančių asmenų
prašymus kompensacijoms gauti pagal Vokietijos federacinį įstatymą
dėl fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” įkūrimo ir
šių fondų bendradarbiavimo sutarties nuostatų

Sutarties partneriai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, atstovaujamas generalinės direktorės Dalios Kuodytės

ir

Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondas, atstovaujamas valdybos pirmininkės Natalijos Malyschevos

suderinę su fondu “Atmintis, atsakomybė ir ateitis”, 2001 rugsėjo 26 d. pasirašė šią kooperacinę sutartį.

§ 1. Sąvokos

Šioje sutartyje vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

 1. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos statusas apibrėžtas Partnerinės sutarties 3 § 4 pastraipa.
 2. Paklausimai – raštu Centrui pateikti prašymai asmenų, norinčių gauti kompensacijas iš fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis”. Šie paklausimai rašomi laisva forma ir turi prašymo terminą išsaugantį statusą.
 3. Prašymai rašomi pagal 1 priede nurodytą blanką norint gauti kompensacijas iš fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis”.
 4. Prašymų dokumentai – prie prašymo pridedami dokumentai, turintys pagrįsti kompensacijos gavimo teisėtumą.
 5. Federacinis fondas – “Atminties, atsakomybės ir ateities” fondas, įkurtas pagal 2000 m. rugpjūčio 2 d. (BGBl. 2000, I, 1263) Federacinį įstatymą dėl fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” įsteigimo, įsigaliojęs 2000 m. rugpjūčio 12 d.
 6. Skundų dokumentai – dokumentai, pridedami prie skundo dėl Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondo sprendimo dėl kompensacijų iš Federacinio fondo ir turintys jį pagrįsti.
 7. Partnerinė organizacija – Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondas, kaip Federacinio fondo, įkurto pagal Vokietijos įstatymą dėl fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis”, partnerinė organizacija ir veikiantis pagal 2001 m. birželio 21 d. sudarytą Federacinio ir Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondų Partnerinę sutartį.
 8. Fondo įstatymas – Vokietijos Federacijos įstatymas dėl fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” įkūrimo.
 9. Partnerinė sutartis – Federacinio fondo ir Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondo Partnerinės organizacijos sutartis užduotims atsižvelgiant į Fondo įstatymą vykdyti.

2 § . Sutarties galiojimo sritis

(1). Ši sutartis reguliuoja santykius tarp Partnerinės organizacijos ir Centrinės prašymų priėmimo įstaigos įgyvendinant Partnerinės sutarties potvarkius, susijusius su Lietuvoje gyvenančių asmenų, padavusių prašymus Centrinei prašymų priėmimo įstaigai Lietuvoje, prašymais, skundais ir išmokėjimų procesu.

(2) Lietuvoje gyvenantys pretendentai turi galimybę pateikti prašymus gauti visas kompensacijas pagal Fondo įstatymą arba Partnerinei organizacijai, arba Centrinei prašymų priėmimo įstaigai.

(3) Juridiniai santykiai tarp Centrinės prašymų priėmimo įstaigos ir Partnerinės organizacijos nustatomi laikantis Fondo įstatymo, Fondo globos tarybos nutarimų, Partnerinės sutarties, įskaitant 2 B priedą ir šią kooperacinę sutartį. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga savo turima galia plačiai įgyvendina išvardytas nuostatas.

3 § . Užduotys

(1) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga pagal Partnerinę sutartį prisiima tokias užduotis:

 1. informuoti lietuvių ir rusų kalbomis visuomenę apie kompensacijas pagal Fondo įstatymą. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga informuoja kompetentingas vyriausybės įstaigas, vietos nukentėjusiųjų sąjungas, oficialios žiniasklaidos organus, visuomenines institucijas ir vietos žiniasklaidos atstovus, įskaitant televiziją ir radiją. Ši užduotis vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Partnerine organizacija ir Federaciniu fondu;
 2. priimti ir registruoti paklausimus, prašymus ir prašymų dokumentus, įskaitant atsisakymo pareiškimus;
 3. lietuvių kalba priimtus prašymus ir pagal 2 B priedo prie Partnerinės sutarties Nr.1.4 nuostatas pridedamus bei prašymą pagrindžiančius archyvinius dokumentus versti į rusų kalbą. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos patvirtintų vertimų, bendradarbiaujant su Partnerine organizacija, daugiau nereikia tvirtinti;
 4. pagal atskirą Partnerinės organizacijos iniciatyvą, lietuvių kalba priimtus prašymų dokumentus versti į rusų kalbą. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos patvirtintų vertimų, bendradarbiaujant su Partnerine organizacija, daugiau nereikia tvirtinti;
 5. priimti ir užregistruoti prašymai, prašymų dokumentai, įskaitant atsisakymo pareiškimus, persiunčiami Partnerinei organizacijai. Centrinės priėmimo įstaigos patvirtintų dokumentų kopijų daugiau nereikia tvirtinti;
 6. tvirtinti liudytojų parašus, patvirtinančius fakto įrodymus. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos patvirtintų liudytojų parašų, bendradarbiaujant su Partnerine organizacija, daugiau nereikia tvirtinti;
 7. paprašius įteikti ir persiųsti informacinę medžiagą, prašymų blankus ir atmintines lietuvių ir rusų kalbomis;
 8. kuo geriau ir išsamiau patarti, kaip pateikti tikslius prašymų dokumentus;
 9. atsižvelgiant į Partnerinės organizacijos paklausimą, siekti gauti išsamius prašymų dokumentus;
 10. pretendento pavedimu arba Partnerinei organizacijai paprašius, ieškoti informacijos archyvuose. Partnerinė organizacija įgalioja Centrinę prašymų priėmimo įstaigą prireikus pateikti paklausimą Tarptautinei paieškų tarnybai Arolsene.

(2) Partnerinė organizacija kaip galima greičiau Centrinei prašymų priėmimo įstaigai pateikia visą 1 pastraipoje nurodytoms užduotims vykdyti reikalingą informaciją ir medžiagą.

(3) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, tik pradėjusi vykdyti savo funkcijas, užrašo pavadinimą lietuvių kalba: “Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras – Centrinė prašymų kompensacijoms gauti pagal Vokietijos fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” įstatymą priėmimo įstaiga”; vokiečių kalba: ”Forschungszentrum für Genozid und Resistenz der litauischen Bevölkerung – Zentrale Annahmestelle fü r Anträge auf Leistungen nach dem deutschen Stiftungsgesetz “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft; ir rusų kalba

rus.gif

(4) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga kaip įmanydama glaudžiau bendradarbiauja su Lietuvos nukentėjusiųjų sąjungomis.

(5). Centrinė prašymų priėmimo įstaiga pretendentų asmens duomenis ir išmokų duomenis apdoroja slaptai.

4 § . Visuomenės informavimas

(1) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga per žiniasklaidos priemones bei atitinkamose viešose visuomenės susibūrimo vietose skelbia su Federaciniu fondu ir Partnerine organizacija suderintą informaciją apie Fondo kompensacijas, sąlygas, dydį ir terminus prašymams pateikti. Informacijoje turi būti tikslūs Centrinės prašymų priėmimo įstaigos ir Partnerinės organizacijos adresai ir aiškiai nurodyta, kad pretendentai gali pasirinkti, kuria kalba – lietuvių ar rusų – kreiptis į vieną iš išvardytų institucijų.

(2) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga rūpinasi per jau žinomus teisėtus pretendentus surasti ir kitų galimų teisėtų pretendentų. Tuo tikslu Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, Partnerinė organizacija ir Federacinis fondas gali imtis kitų visuomenės informavimo priemonių, pavyzdžiui, spaudos konferencijų.

(3) Šiomis straipsnio nuostatomis galima pasinaudoti norint pranešti Partnerinei organizacijai, ar bus ir kokiu būdu panaudotos šios Fondo įstatymo 11 § 1 pastraipos 2 dalies sąlygos.

5 § . Prašymų blankų ir atmintinių gaminimas bei paruošimas

Pasirašius kooperacinę sutartį, Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, susitarusi su Partnerine organizacija, išspausdina dviem kalbomis (vienoje pusėje – lietuvių kalba, kitoje – rusų kalba) prašymų blankus ir atmintines pagal šios sutarties 2 priedo pavyzdį.

6 § . Paklausimų, prašymų ir prašymų dokumentų priėmimas, registravimas ir persiuntimas; tarnybinis susirašinėjimas su pretendentais

(1) Centrinėje prašymų priėmimo įstaigoje registruojamas kiekvienas paklausimas, užrašoma jo gavimo data, suinteresuoto asmens pavardė bei adresas ir jam nedelsiant įteikiama arba išsiunčiama informacinė medžiaga, prašymų blankai ir atmintinės.

(2) Prašymo terminui išsaugoti pakanka vienai iš Centrinių prašymų priėmimo įstaigų, vienam iš filialų, Federaciniam fondui ar vienai iš Partnerinių organizacijų laiku pateikto paklausimo pagal Fondo įstatymo 9 § 2 pastraipą. Reikalingiems prašymų blankams užpildyti ir atsiųsti, be prašymų nagrinėjimo, skiriamas nuo įstatymu numatyto prašymų termino pabaigos papildomas terminas – trys mėnesiai nuo blanko išsiuntimo. Termino praleidimas panaikina teisę į kompensaciją.

(3) Gautą prašymą Centrinė prašymų priėmimo įstaiga privalo tuoj pat užregistruoti ir patikrinti, ar jis išsamus. Ypač reikia atkreipti dėmesį į tai, kad prašymų blankai būtų tinkamai užpildyti, o asmeniniai paaiškinimai (pareiškimai) pasirašyti. Prireikus Centrinė prašymų priėmimo įstaiga turi padėti užpildyti prašymų blankus.

(4) Prašymai ir Partnerinės sutarties 2 B priedo Nr.1.4 nuostatas atitinkantys archyviniai dokumentai, pateikti lietuvių kalba, verčiami į rusų kalbą ir kaip galima greičiau persiunčiami Partnerinei organizacijai. Partnerinė organizacija Centrinei prašymų priėmimo įstaigai praneša, kad gavo prašymus.

(5) Kiti lietuvių kalba pateikti prašymų dokumentai iš pradžių be vertimo persiunčiami Partnerinei organizacijai. Prireikus Partnerinė organizacija arba pati išvers prašymų dokumentus, arba įgalios tai padaryti Centrinę prašymų priėmimo įstaigą.

(6) Visas susirašinėjimas su pretendentais vyksta ta kalba (lietuvių arba rusų), kurią pasirenka pretendentas.

(7)  Centrinė prašymų priėmimo įstaiga persiunčia Rusijos fondui prašymus, patekusius į ne jos kompetencijos sritį.

7 § . Prašymų ir prašymų dokumentų tikrinimas

(1) Partnerinė organizacija tikrina iš Centrinės prašymų priėmimo įstaigos gautus prašymus ir prašymų dokumentus ir raštu praneša savo sprendimą apie prašymus pagal tokius kriterijus:

 1. pretendentas yra pripažįstamas teisėtu pretendentu ir nurodomas jam paskirtos kompensacijos dydis (sprendimas) arba
 2. prašymas atmetamas tuo atveju, kai pretendentas savo prašymu neįvykdo Fondo įstatymo kompensacijoms gauti sąlygų, įskaitant Fondo įstatymo 11 § 1 pastraipos 2 dalies sąlygas (sprendimas) arba
 3. pagrindimas gauti kompensaciją dar negali būti nustatytas, kai faktui patvirtinti trūksta įrodymų ir medžiagos (išankstinis atsakymas, sprendimas). Todėl Partnerinė organizacija pasirūpina gauti iš Tarptautinės dingusiųjų be žinios (karo metais) paieškų organizacijos, Jewish Claims Conference ir Partnerinės sutarties 1 priede nurodytų archyvų informaciją apie aplinkybes, galinčias pagrįsti prašymą. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga iš pridėtų prie šios sutarties 3 priede archyvų dokumentų gauna reikalingą išsamią informaciją.

Centrinė prašymų priėmimo įstaiga nedelsdama raštu praneša pretendentams apie Partnerinės organizacijos sprendimą. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga vartoja tą kalbą (lietuvių arba rusų), kuria pretendentas įteikė savo prašymą. Sprendimai 1 pastraipos a) ir b) raidžių atvejais parengiami atitinkamai pagal Partnerinės sutarties 5 § 4 pastraipos reikalavimus.

(2) 1 pastraipoje c) raide pažymėtu atveju Centrinė prašymų priėmimo įstaiga taip pat informuoja pretendentą, kad jis gali pateikti papildomų įrodymų arba gauti medžiagos faktui patvirtinti. Tuo raštu Centrinė prašymų priėmimo įstaiga papildomiems pretendento įrodymams arba faktui patvirtinti skiria 6 mėnesių terminą, iki kurio pabaigos papildomi įrodymai turi būti pateikti Centrinei prašymų priėmimo įstaigai. Terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 7 dienoms nuo rašto išsiuntimo pretendentui ir pačiame rašte yra tiksliai nurodomas. Šis terminas galioja tik tokiems įrodymams, kuriuos pateikia pats pretendentas. Kitais atvejais laukiama informacijos iš 1 pastraipos c) raide pažymėtų archyvų.

(3) 1 pastraipos raide c) pažymėtu atveju (išankstinis atsakymas, sprendimas) Partnerinė organizacija taip pat gali įpareigoti Centrinę prašymų priėmimo įstaigą parūpinti informacijos apie prašymą patvirtinančias aplinkybes iš Lietuvos Respublikos archyvų.

(4) Gauti papildomi įrodymai, faktą patvirtinantys duomenys arba archyvinė informacija iškart registruojami ir ne vėliau kaip 15-tą mėnesio dieną nuo registravimo persiunčiami Partnerinei organizacijai. Partnerinė organizacija tų dokumentų gavimą patvirtina pranešdama Centrinei prašymų priėmimo įstaigai. Jeigu tie dokumentai parašyti lietuvių kalba, tai Partnerinė organizacija juos išverčia pati arba įpareigoja tai padaryti Centrinę prašymų priėmimo įstaigą.

(5) Patikrinusi 4 pastraipoje išvardytus dokumentus Partnerinė organizacija nedelsdama raštu praneša Centrinei prašymų priėmimo įstaigai vieną iš sprendimų kartu su jų pagrindimu:

 1. pretendentas yra pripažįstamas teisėtu pretendentu gauti kompensaciją ir kartu nurodomas atitinkamas kompensacijos dydis (sprendimas) arba
 2. prašymas yra atmestas ir pretendentas nepripažįstamas teisėtu pretendentu gauti kompensaciją (sprendimas).

Centrinė prašymų priėmimo įstaiga nedelsdama raštu praneša pretendentui Partnerinės organizacijos sprendimą. Šiuo atveju Centrinė prašymų priėmimo įstaiga vartoja tą kalbą (lietuvių arba rusų), kuria pretendentas buvo pateikęs prašymą.

(6) 1 pastraipos raidėmis a) ir b) bei 5 pastraipos nurodytais atvejais Centrinė prašymų priėmimo įstaiga raštu praneša pretendentui, kad jis gali pateikti Skundų skyriui Lietuvoje skundą pagal Fondo įstatymo 19 § dėl Partnerinės organizacijos sprendimo pagrįstumo arba dėl paskirtos kompensacijos dydžio. Skundui paduoti pretendentui suteikiamas 3 mėnesių terminas. Terminas prasideda praėjus 7 dienoms po rašto išsiuntimo ir pačiame rašte turi būti tiksliai nurodytas.

(7) Pretendentai, pateikę prašymus tiesiogiai Partnerinei organizacijai, iš jos gauna sprendimą dėl savo prašymo bei informaciją apie galimybę pateikti skundą pagal Partnerinės sutarties 5 § 5 pastraipą tiesiai Partnerinei organizacijai.

8 § . Skundų skyriaus įsteigimas

(1) Partnerinės organizacijos sprendimams dėl Lietuvoje gyvenančių pretendentų patikrinti pagal Partnerinės sutarties 6a § Lietuvoje yra įsteigiamas nepriklausomas ir jokiems nurodymams nepavaldus Skundų skyrius. Šis Skundų skyrius užrašo savo pavadinimą vokiečių kalba: “Beschwerdestelle fü r Anträ ge auf Leistungen nach dem deutschen Stiftungsgesetz “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”; lietuvių kalba: “Skundų skyrius nagrinėti prašymams dėl kompensacijų pagal Vokietijos fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” įstatymą”; ir rusų kalba: “_________”.

(2) Lietuvoje gyvenantys pretendentai skundus įteikia Centrinei prašymų priėmimo įstaigai arba tiesiogiai Partnerinei organizacijai; tai priklauso nuo to, kam jie buvo pateikę savo prašymą. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga įteiktus skundus perduoda Skundų skyriui. Partnerinė organizacija gali įgalioti Skundų skyrių nagrinėti kitų Lietuvoje gyvenančių pretendentų skundus.

(3) Federacinis fondas, Partnerinė organizacija ir Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, pasirašę šią sutartį, kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per šešis mėnesius, paskiria po vieną Skundų skyriaus narį. Pastarieji du Skundų skyriaus nariai skiriami suderinus su Federaciniu fondu. Pirmininku tampa Federacinio fondo paskirtas narys.

(4) Skundų skyrius, suderinęs su Federaciniu fondu, pateikia reglamentą, kuris parengiamas remiantis Partnerinės organizacijos Skundų skyriaus reglamentu ir kuriame išdėstomos skundų proceso detalės; be to, jame yra tokios nuostatos:

 1. visi Skundų skyriaus nariai turi visą balso teisę;
 2. Skundų skyrius sprendžia balsų dauguma;
 3. Skundų skyriaus posėdžius organizuoja ir techniškai parengia Centrinė prašymų priėmimo įstaiga;
 4. Skundų skyriaus posėdžius šaukia ir jiems vadovauja pirmininkas;
 5. Skundų skyriaus posėdžiai dažniausiai šaukiami pagal poreikį, bet ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį Vilniuje;
 6. Skundų skyrius su pasiūlymais gali kreiptis į Centrinę prašymų priėmimo įstaigą, Partnerinę organizaciją arba Federacinį fondą;
 7. Skundų skyriaus darbuotojai slaptai apdoroja pretendentų asmens duomenis ir kompensacijų išmokų duomenis.

9 § . Skundų nagrinėjimo procesas

(1) Visus pateiktus skundus ir skundų dokumentus registruoja Centrinė prašymų priėmimo įstaiga ir perduoda Skundų skyriui arba, jeigu tai nepriklauso jos kompetencijai – Partnerinės organizacijos Skundų komisijai. Jei reikia, Centrinė prašymų priėmimo įstaiga lietuvių kalba pateiktus skundus išverčia į rusų ir vokiečių kalbas ir juos perduoda Skundų skyriaus nariams.

(2) Partnerinė organizacija Skundų skyriui pateikia visus svarbius dokumentus, kurių reikia sprendimui dėl pateikto skundo priimti. Susirašinėjimą šiais klausimais su pretendentu ir Partnerine organizacija Skundų skyriaus pavedimu vykdo Centrinė prašymų priėmimo įstaiga.

(3) Skundų skyriaus pirmininkas nusprendžia šaukti Skundų skyriaus posėdžius ir tai praneša Centrinei prašymų priėmimo įstaigai, kartu nurodo laiką ir numatomą darbotvarkę. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga tuoj pat praneša kitiems dviem Skundų skyriaus nariams apie šaukiamus Skundų skyriaus posėdžius ir jų numatomą darbotvarkę.

(4) Skundų skyrius patikrina tiek Partnerinės organizacijos sprendimų priežastį, tiek jų reikalingumą. Keisti sprendimą skundėjo nenaudai neleidžiama, išskyrus tą atvejį, kai matyti akivaizdus piktnaudžiavimas. Partnerinės organizacijos sąlygų pritaikymą remiantis Fondo įstatymo 11 § 1 pastraipos 2 dalimi tikrina Skundų skyrius tiktai vadovaudamasis Partnerinės organizacijos direktyvomis.

(5) Skundų skyrius raštu praneša pretendentui skundo nagrinėjimo rezultatą.

(6) Jei nagrinėjant skundą iš pretendento ar iš kitur gaunama naujų dokumentų, kurių dar nebuvo nagrinėjant prašymą, tai į juos, sprendžiant skundą, yra atsižvelgiama.

(7) Skundų skyriaus sprendimai yra galutiniai.

10 § . Išmokų teisėtiems pretendentams vykdymas

(1) Išmokos teisėtiems pretendentams vykdomos laikantis šių sąlygų: saugumas, greitumas ir mažiausios išlaidos. Pirmosios išmokos laikas priklauso nuo teisėtvarkos užtikrinimo patvirtinimo pagal Fondo įstatymo 17 § 2 pastraipą.

(2) Šalys rūpinasi, kad Lietuvos vyriausybė paskelbtų pareiškimą dėl išmokų neapmokestinimo ir kad jos nebūtų perskaičiuotos kitoms socialinėms reikmėms.

(3) Pretendentams, gyvenantiems Lietuvoje, suteikta laisvė gauti išmokas tiek per banką Lietuvoje, tiek per banką Rusijoje. Pretendentas savo prašyme gauti kompensaciją turi apsispręsti ir nurodyti išmokų būdą. Atsakydamas į prašymų blankuose numatytus klausimus jis turi nurodyti, kokį išmokų būdą pasirenka.

(4) Šalys rūpinasi, kad Lietuvos vyriausybė specialiu pareiškimu užtikrintų, kad išmokos, kurios vykdomos įtraukiant LGGRTC ir dalyvaujant Lietuvos bankams, būtų vykdomos tvarkingai.

(5) Partnerinė organizacija į atskirą nuo kitų Partnerinės organizacijos teisėtų pretendentų sąrašą įtraukia Lietuvoje gyvenančius teisėtus pretendentus, atitinkančius Partnerinės sutarties 7 § 2 pastraipą, norinčius savo kompensacijas gauti per banką Lietuvoje, kuriam pateikiami jų atsisakymo pareiškimai pagal Fondo įstatymo 16 § 2 pastraipą. Šį sąrašą Federaciniam fondui persiunčia kas 3 mėnesius, atitinkamai prieš mėnesio pabaigą. Pretendentai, norintys gauti kompensaciją per banką Rusijoje, įtraukiami į Rusijoje gyvenančių pretendentų sąrašus. Pašaliniams negali būti pranešami duomenys apie asmenis, prašymus ir išmokų procesą.

(6) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga derasi su Federacinio fondo aptartu ir paskirtu banku korespondentu dėl šio fondo nustatytų sąlygų saugumo, greitumo ir palankiausio kurso išmokėjimų; šiame banke korespondente atidaro specialiąją sąskaitą. Bankas korespondentas ir Centrinė prašymų priėmimo įstaiga užtikrina, kad Federacinio fondo pervesta kompensacijos dalis būtų valdoma banke per specialiąsias sąskaitas, kurios turi būti naudojamos tiktai teisėtų pretendentų išmokoms. Federacinis fondas perveda – atlikęs patikrinimą vėliausiai per keturias savaites – paskirtą kompensacijos dalį DM ar eurais į aukščiau minėtą specialiąją sąskaitą.

(7) 7 § 1 pastraipos a) raide ir 7 § 5 pastraipos a) raide numatytais atvejais Centrinė prašymų priėmimo įstaiga kartu su pranešimu remdamasi 7 § 6 pastraipa ragina pretendentus, nusprendusius imti kompensacijas per banką Lietuvoje, atidaryti savo sąskaitas banke korespondente ir pranešti atitinkamus banko rekvizitus kompensacijoms išmokėti. Jei pretendentas nusprendžia gauti kompensaciją per sąskaitą, kuri tvarkoma kita valiuta, o ne DM ar eurais, tai sąskaitą tvarkančio banko konvertavimo (keitimo) išlaidas apmoka jis pats.

(8) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, suderinusi su Federaciniu fondu, pasirašo sutartį su banku korespondentu dėl išmokėjimų atskiriems teisėtiems pretendentams ir dėl jų sąskaitų atidarymo bei tvarkymo. Šioje sutartyje būtina nurodyti, kad:

 1. išmokėjimų būdas ir sąskaitos atidarymas banke korespondente teisėtiems pretendentams yra nemokamas, išskyrus aukščiau minėtas galimas konvertavimo išlaidas;
 2. kompensacijos teisėtiems pretendentams išmokamos Vokietijos markėmis (DM) arba eurais vėliausiai per 5 darbo dienas, gavus Federacinio fondo pinigų pervedimą. Teisėtiems pretendentams, turintiems visus išmokoms reikalingus duomenis, garantuojama savalaikė informacija;
 3. bankas korespondentas garantuoja pagal Partnerinės sutarties 9 § 1 dalį Federacinio fondo įgaliotai mokesčių inspekcijos (revizorių) bendrovei teisę susipažinti su išmokų teisėtiems pretendentams sąskaitų tvarkymu;
 4. galima mokėti palūkanas už specialiojoje sąskaitoje turimą sumą; kitokios įmokų operacijos neleidžiamos; sutaupyti procentai panaudojami išimtinai tiktai atsiradusių išmokų išlaidoms padengti. Be to, susidarę pelno (pajamų) procentai naudojami kitoms Centrinės prašymų priėmimo įstaigos administravimo išlaidoms mažinti;
 5. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga garantuoja, kad Federacinis fondas ir Partnerinė organizacija per banką korespondentą nedelsiant gaus patvirtinimą, jog išmoka įrašyta į kreditą teisėto pretendento sąskaitoje, esančioje banke korespondente;
 6. skundus dėl išmokų Centrinė prašymų priėmimo įstaiga nagrinėja kartu su banku korespondentu;
 7. kompensacijos dalies išmokėjimų laikotarpis daugiausia gali būti du mėnesiai;
 8. bankas korespondentas parengia išlaidų, susijusių su išmokėjimais, suvestinę.

Centrinė prašymų priėmimo įstaiga praneša Partnerinei organizacijai apie sutartyje su banku korespondentu nustatytas išmokėjimų eigos sąlygas.

(9) Pasibaigus išmokėjimų terminui dėl nesutvarkytų išmokėjimų likusi pinigų suma įrašoma į sąskaitą su kita išmokų dalimi. Po paskutinio pervedimo ir atlikus visus išmokėjimus gautas likutis yra pervedamas Federaciniam fondui.

(10) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga garantuoja teisę Federaciniam fondui ir jo įgaliotiems revizoriams (finansų inspektoriams) susipažinti su jų sąskaitų tvarkymo dokumentais.

(11) Visi išmokėjimai Lietuvoje gyvenantiems teisėtiems pretendentams tenka Partnerinės organizacijos limitui. Atsiradusios išmokėjimų proceso išlaidos eina į Partnerinės organizacijos administravimo išlaidas, jeigu jos neviršija atitinkamų išmokėjimų išlaidų vienam gyventojui, pervedant pinigus iš užsienio, t. y. iš Rusijos į Lietuvą. Dėl to vykdant išmokėjimus susidariusios didesnės išlaidos tenka Centrinės prašymų priėmimo įstaigos limitui. Kitais atvejais nurodoma į Partnerinės sutarties 7 § ir 7 a ir 2 B priedą prie tos sutarties.

(12) Išmokėjimų eiga, atsižvelgiant į atskirus teisėtus pretendentus, laikoma baigta nuo to laiko, kai kompensacijos suma patenka į teisėto pretendento nurodytą sąskaitą.

11 § . Diskriminavimo draudimas, viešumas ir visuomenės įtraukimas

(1) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga ir Partnerinė organizacija garantuoja, kad nė vienam prašymo pateikėjui nebus teikiama pirmenybė, išskirtinė teisė ir kad jis nebus diskriminuojamas dėl priklausymo kuriai nors valstybei, dėl etninės kilmės, religijos, kalbos arba dėl kitų priežasčių.

(2) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga pagal šią sutartį reguliariai informuoja visuomenę apie savo veiklą.

(3) Partnerinė organizacija ir Centrinė prašymų priėmimo įstaiga informuoja viena kitą ir Federacinį fondą apie savo vidines prašymų nagrinėjimo nuostatas. Federacinis fondas praneša Centrinei prašymų priėmimo įstaigai apie savo priimtus sprendimus tikrinant Partnerinės organizacijos veiklą.

(4) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga kas ketvirtį informuoja Federacinį fondą apie prašymų pateikėjų skaičių. Federacinis fondas perduoda Centrinei prašymų priėmimo įstaigai, jeigu tai susiję su jos kompetencija, Partnerinės organizacijos trumpos ketvirtinės ataskaitos kopiją pagal Partnerinės sutarties 3b § 2 pastraipą.

(5) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga kiekvieno interesanto, ypač pretendento, Nukentėjusiųjų sąjungų ir visuomeninių (valstybinių) įstaigų pageidavimu leidžia susipažinti su Fondo įstatymo, Partnerinės sutarties, šios sutarties bei Partnerinės organizacijos vidaus nuostatomis, skirtomis prašymams nagrinėti, bei Federacinio fondo procedūrinėmis nuostatomis Partnerinės organizacijos sprendimams tikrinti lietuvių ir rusų kalbomis.

12 § . Administravimo išlaidos

(1) Su šios sutarties įgyvendinimu susijusias administravimo išlaidas pagal Partnerinės sutarties 2 B priede esamą paskirstymo schemą kompensuoja Centrinė prašymų priėmimo įstaiga ir Partnerinė organizacija. Dėl atsiradusių papildomų išlaidų turi būti deramasi ir susitarta iš anksto.

(2) Centrinės prašymų priėmimo įstaigos administravimo išlaidas, susijusias su Partnerinės sutarties (Priedas 2 B) išlaidų reguliavimo 1.1, 1.3, 1.4 ir 1.4a išlaidų punktais, Federacinis fondas tiesiogiai perveda Centrinei prašymų priėmimo įstaigai. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos administravimo išlaidas, susijusias su Partnerinės sutarties (Priedas 2 B) išlaidų reguliavimo 1.2 ir 1.5 iki 1.7 išlaidų punktais, Federacinis fondas įskaito į Partnerinės organizacijos administravimo išlaidas pagal Partnerinės sutarties 8 § 4 pastraipą. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga savo metiniame veiklos plane, vėliausiai likus 6 mėnesiams iki metų pabaigos, Federaciniam fondui ir Partnerinei organizacijai pateikia ateinančių metų administravimo išlaidas, kurias perima iš Partnerinės organizacijos. Federacinis fondas per du mėnesius, laikydamasis ekonominio biudžeto bei suderintų išlaidų reguliavimo principų, tikrina veiklos planą ir sprendžia iškilusius klausimus su Centrine prašymų priėmimo įstaiga. Atsižvelgdamas į tai, Federacinis fondas kas ketvirtį Centrinei prašymų priėmimo įstaigai skiria atitinkamai lėšų iš Partnerinei organizacijai administruoti numatyto limito. Federacinis fondas laiku informuoja Partnerinę organizaciją apie paskirtų lėšų dydį, kad į jį būtų galima atsižvelgti sudarant Partnerinės organizacijos veiklos planą.

2001 metais galioja kitoks specialusis potvarkis:

Per mėnesį nuo šios kooperacinės sutarties įsigaliojimo Federacinis fondas Centrinei prašymų priėmimo įstaigai administravimo išlaidoms perves dalinę įmoką, lygią 20 000,- DM; šios lėšos perimamos iš Partnerinės organizacijos tam, kad Centrinė prašymų priėmimo įstaiga galėtų pradėti dirbti. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga per du mėnesius nuo kooperacinės sutarties įsigaliojimo Federaciniam fondui ir Partnerinei organizacijai pateikia veiklos planą, kurį Federacinis fondas patikrina per du mėnesius. Po to kas ketvirtį bus pervedamos administravimui skirtos lėšos ir perskaičiuojamos nepanaudotos dalinės įmokos. Administravimo išlaidos, susijusios su Partnerinės sutarties (Priedas 2 B) išlaidų reguliavimo 1.2 ir 1.5 iki 1.7 išlaidų punktais, bus įtrauktos į Partnerinės organizacijos veiklos planą pagal Partnerinės sutarties 8 § 2 pastraipą.

(3) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga tvarko ir ruošia tikrinimui savo dokumentus, pateisinančius iš Partnerinės organizacijos gautų lėšų panaudojimą užduotims vykdyti; ypač turi būti saugomi originalai. Centrinės prašymų priėmimo įstaigos administravimo išlaidoms skirtų lėšų, gautų iš Partnerinės organizacijos, panaudojimui patikrinti Federacinis fondas gali savo sąskaita įgalioti įstaigą, jau turinčią patirtį tikrinant nekomercinės socialinės paskirties įstaigas, ar patikimą audito bendrovę. Dėl to turi būti sudaryta atskira Federacinio fondo ir Centrinės prašymų priėmimo įstaigos sutartis. Centrinė prašymų priėmimo įstaiga garantuoja Partnerinei organizacijai teisę susipažinti su administravimo išlaidų dokumentais.

(4) Atsižvelgdama į nukentėjusiųjų interesus, Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, Pradinio duomenų kaupimo įstaiga (filialas) ir Skundų nagrinėjimo skyrius savo biudžetą tvarko ekonomiškai ir stengiasi mažinti administravimo išlaidas. Jei Partnerinei organizacijai šios išlaidos pasirodytų per didelės, ji galės kreiptis į Federacinį fondą.

(5) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga, nustatydama savo administravimo išlaidų dydį, laikosi Partnerinės sutarties 8 § 2 pastraipoje nurodytos didžiausios sumos – Partnerinės organizacijos administravimo išlaidoms maksimaliai skirti 2,5 proc. jai Fondo įstatymu numatyto limito ir tinkamai įgyvendina šią nuostatą.

(6) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga atsižvelgdama į aplinkybes iki kitų metų kovo 1 d. Federaciniam fondui ir Partnerinei organizacijai pateikia finansinę ataskaitą apie jai iš Federacinio fondo skirtų lėšų panaudojimą ir perskaičiuoja galimas nepanaudotas lėšas prie Federacinio fondo finansinės paramos. Galutinę finansinę išlaidų ataskaitą Centrinė prašymų priėmimo įstaiga pateikia ne vėliau kaip per 3 mėnesius po šios sutarties užduočių įvykdymo.

13 § . Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo galimybė

(1) Sutartis tarp Partnerinės organizacijos ir Centrinės prašymų priėmimo įstaigos galioja tol, kol bus įvykdyti visi šioje sutartyje užsibrėžti uždaviniai. Sutartis gali būti nutraukta apie tai paskelbus kiekvienai iš šalių prieš tris mėnesius, baigiantis ūkiniams (finansiniams) metams. Abi pusės įsipareigoja, prieš nutraukdamos sutartį, konsultuotis viena su kita ir su Federaciniu fondu ir stengtis draugiškai susitarti.

(2) Sutarties nutraukimas dėl svarbių priežasčių, ypač dėl šiurkščių sutarties įsipareigojimų pažeidimų ar fors major atveju, lieka jų neaptartas.

(3) Sutarties nutraukimo atveju Centrinė prašymų priėmimo įstaiga įsipareigoja, kad visi tolesniam prašymų ir skundų nagrinėjimui bei kompensacijų išmokėjimui reikalingi dokumentai, susiję su esamu susitarimu ir reikalingi tolesniam prašymų ir skundų nagrinėjimui bei išmokėjimams, būtų perduoti Partnerinei organizacijai. Turi būti grąžintos nepanaudotos administravimo lėšos.

14 § . Ginčų sprendimas

(1) Dėl sutarties interpretavimo ir įgyvendinimo kilusius ginčus sprendžia Federacinio fondo paskirtas arbitras.

15 § . Baigiamieji nurodymai

(1) Centrinė prašymų priėmimo įstaiga ir Partnerinė organizacija nuolat siekia, be jau turimų jų vyriausybių pareiškimų, užsitikrinti tinkamą vyriausybių paramą šiai sutarčiai įgyvendinti.

(2) Pakeitimus šioje sutartyje, pritarus Federaciniam fondui, gali daryti sutarties partnerės. Galioja tik raštiški pakeitimai.

16 § . Įsigaliojimas

(1) Ši kooperacinė sutartis įsigalioja po jos pasirašymo, kai Federacinis fondas raštu pareiškia savo pritarimą.

1 priedas: Federacinio fondo pritarimo pareiškimas

2 priedas: Prašymų blankų ir atmintinių pavyzdžiai

3 priedas: Archyvų sąrašas pagal 7 § 1 c pastraipą

Atlikta 2001 rugsėjo 26 d. dviem originalo egzemplioriais, kiekvienas lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Kiekvienas pažodinis tekstas yra vienodai galiojantis. Skirtingos interpretacijos atveju lemiamą reikšmę turi vokiškas tekstas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras:
Dalia Kuodytė
Generalinė direktorė

Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės” fondas:
Natalija Malyschewa
Tarybos pirmininkė

 

1 Priedas

Federacinis fondas pritaria 2001 rugsėjo 26 d. kooperacinės sutarties tarp Rusijos Federacijos “Savitarpio supratimo ir santarvės fondo” bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro turiniui.

Berlynas, 2001 rugsėjo 26 d.

Dr. Michael Jansen
(Valdybos pirmininkas)

Dr. Hans-Otto Bräutigam
(Pirmininkas)