2020 m. liepos 7 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, tel./faks. (8~5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt
Versija spausdinimui
Gidų atestavimo tvarka
PATVIRTINTA
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinio direktoriaus
2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1V-68

GIDŲ ATESTAVIMO OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUJE
TVARKOS APRAŠASI. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Gidų atestavimo Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje tvarkos aprašas nustato gidų atestavimo ir jų profesinį pasirengimą patvirtinančių pažymėjimų išdavimo tvarką Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (toliau vadinamas Muziejumi).

2. Gido profesinį pasirengimą patvirtinantis pažymėjimas (toliau vadinamas Pažymėjimu) išduodamas asmenims, turintiems Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius gido pažymėjimus, ir atestuotiems Muziejuje. Pažymėjimas suteikia ir patvirtina teisę vesti ekskursijas Muziejaus ekspozicijose.

3. Muziejuje galioja dviejų tipų Pažymėjimai:

3.1. Pažymėjimai, suteikiantys teisę vesti ekskursijas visose muziejaus ekspozicijose.

3.2. Pažymėjimai, suteikiantys teisę vesti ekskursijas tik buvusio KGB vidaus kalėjimo patalpose.


II. ATESTAVIMO TVARKA


4. Gidus atestuoja ir Pažymėjimus išduoda Atestavimo komisija.

5. Atestavimo komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų (komisijos narių), įskaitant komisijos pirmininką, iš Muziejaus specialistų.

6. Komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Generalinio direktoriaus įsakymu.

7. Atestavimo komisijos pirmininkas skiria Atestavimo komisijos sekretorių. Atestavimo komisijos sekretorius tvarko asmenų, norinčių gauti Pažymėjimą, dokumentus, pildo Pažymėjimų žurnalą, teikia su atestavimu susijusią informaciją. Atestavimo komisijos sekretoriumi gali būti vienas iš komisijos narių.

8. Atestacija rengiama, kai gaunami ne mažiau kaip trys prašymai atestuoti.

9. Nustatytos formos prašymai gali būti teikiami el. paštu muziejus@genocid.lt arba paštu Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius. Prašyme turi būti aiškiai nurodyta, kokio tipo Pažymėjimas reikalingas.

10. Atestavimo komisijos sekretorius, gavęs prašymą, registruoja jį laikantis gaunamų raštų registracijos tvarkos. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas pareiškėjas informuojamas apie prašymo registraciją.

11. Atvykęs į atestaciją asmuo Atestavimo komisijai pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopiją, Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto kvalifikacinio gido pažymėjimo kopiją ir vieną dokumentinę nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą, matmenys 3 cm x 2 cm).

12. Asmuo, norintis gauti Pažymėjimą, privalo būti išklausęs muziejaus gidų vedamą mokomąją ekskursiją, būti gerai susipažinęs su Muziejaus istorija bei ekspozicijomis.

13. Muziejus sudaro galimybes gidams gilinti žinias bei pasirengti ekspozicijų pristatymui: leidžia nemokamai lankytis ekspozicijoje, pateikia gidų tekstus, konsultuoja iškilusiais klausimais.

14. Atestuojamojo asmens profesinis pasirengimas tikrinamas žodžiu ir vertinama įskaityta/neįskaityta.

15. Vertinime dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai, įskaitant komisijos pirmininką. Kai atestuojamojo žinios įvertinamos neigiamai, Atestavimo komisija paskiria kitą atestavimo datą, bet ne anksčiau kaip po 1 mėnesio. Pakartotinai atestavime asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip du kartus.

16. Atestavimo rezultatai atestuojamam asmeniui pranešami tą pačią dieną. Pažymėjimas, pasirašytas Atestavimo komisijos pirmininko, išduodamas per 7 darbo dienas nuo atestavimo dienos.

17. Pažymėjimai registruojami pažymėjimų žurnale. Pažymėjimą gaunantis asmuo pasirašo.


III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


18. Pažymėjimas išduodamas 10 metų. Pasibaigus jo galiojimo laikui, išduodamas naujas Pažymėjimas arba jo galiojimo laikas pratęsiamas.

19. Atestavimo komisija gali vienašališkai nutraukti Pažymėjimo galiojimą, jei nustatomi grubūs gido profesinės etikos ir bendros Muziejaus tvarkos pažeidimai, netinkamai ir ne pagal paskirtį naudojamas išduotas Pažymėjimas.

20. Apie Pažymėjimo galiojimo nutraukimą Atestavimo komisijos sekretorius praneša raštu Pažymėjimo turėtojui per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir įrašo Pažymėjimo galiojimo sustabdymo datą į Pažymėjimų žurnalą.
Prašymo forma (plėtinys „.doc“, 30KB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”