LGGRTC LOGO

 

LGGRTC

 

Trumpa LGGRTC įkūrimo istorija

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO 2000 m. ATASKAITA

Užsienio svečių vizitai

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro uždaviniai, funkcijos, teisės bei pareigos.

Lietuvoje priimtas įstatymas „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą"  skelbia: „Lietuvos žmonių žudymas ir kankinimas, jos gyventojų deportavimas, padaryti nacistinės Vokietijos ar SSRS okupacijos ir aneksijos Lietuvoje metais, atitinka tarptautinės teisės normose numatyto genocido nusikaltimo požymius". KITI 

     Kai kurie genocido vykdymo būdai (įkalinimas GULAG-o lageriuose, ištrėmimas į Sibirą ir Šiaurę) nereiškė, jog lietuviai iš karto buvo fiziškai naikinami. Bet, vertinant pagal Genocido konvenciją, šiems žmonėms, nepaisant jų represavimo būdo, buvo sudarytos nepakeliamos gyvenimo sąlygos. Šito pasekmė – dalinis arba visiškas tų žmonių išnaikinimas.

 

LGGRTC darbuotojų vizitai
Renginiai

Straipsniai spaudoje

TV ir radijo laidos

Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo akcijos renginiai

    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) yra tarpžinybinė valstybės institucija, tirianti visas genocido bei nusikaltimų žmonijai ir žmogiškumui apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, taip pat įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Centras koordinuoja kitų institucijų vykdomus šiais nuostatais apibrėžtos srities tyrimo darbus.

    Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais nuostatais.

    Centras yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei pavadinimu “Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras”.

    Centro buveinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje, Didžioji g. 17/1.

Užsienio svečių vizitai LGGRTC

(Archyvas)

2003 m. sausio mėn. LGGRTC ir Vilniaus visuomeninių iniciatyvų centras „Demokratija Baltarusijai” pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kurioje numatyta keistis informacija apie atliekamus mokslinius tyrimus, organizuoti bendras konferencijas ir seminarus, skirtus karo, nacistiniams, komunistiniams ir kitiems nusikaltimams tirti; ruošti šiai tematikai skirtas parodas bei edukacines programas, bendradarbiauti leidybos srityje.  „Demokratija Baltarusijai” koordinatoriai supažindino LGGRT centro vadovus su 2003 m. planais, rengiamais projektais, bendradarbiavimo galimybėmis.

2003 04 14 Genocido aukų muziejuje lankėsi Vengrijos parlamento nario Laszlo Balogh vadovaujama filmavimo grupė, ruošianti filmą apie Lietuvos rezistencinį pasipriešinimą.

2003 04 22 GAM aplankė Jungtinių NATO pajėgų Šiaurės Rytų Europoje vadas bei jį lydinti delegacija.

 

LGGRTC darbuotojų vizitai į kitas organizacijas, užsienį

(1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas)

2003 01 12. GRT departamento direktorius A. Anušauskas, Archyvinio vardynų skyriaus vadovė B. Burauskaitė ir programų specialistas J. Banionis Lietuvos Respublikos Seimo organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Baltijos laisvė: Vakarų požiūris“ skaitė pranešimus „Europos Parlamento rezoliucijos (1983 01 13) priėmimo aplinkybės“, „Molotovo-Ribentropo pakto išviešinimas Lietuvoje ir kova už valstybingumo atkūrimą“, „Lietuvos laisvės byla Vakaruose XX a. 8–9 dešimtmečiais“.

2003 03 09. Punsko ir Seinų krašto lietuviai iškilmingai paminėjo 13-ąsias Lietuvos valstybingumo atkūrimo metines. Iškilmėse dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas dr. Bronius Makauskas, LR konsulato Seinuose vicekonsulas Napoleonas Baranauskas, svečiai iš Lietuvos – Kovo 11-osios Akto signataras prof. Vytautas Lansbergis bei LGGRTC atstovai dr. Arvydas Anušauskas, Eugenijus Peikštenis ir Rytas Narvydas. Punskiečiams ir seiniečiams buvo perduoti Centro išleisti „Lietuvos gyventojų genocido“ tomai ir kiti leidiniai. Kovo 11-osios išvakarėse seinų lietuvių namuose pradėta eksponuoti LGGRT centro Genocido aukų muziejaus parengta kilnojama fotoparoda „Mes nemirę...“, skirta Lietuvos partizaniniam pasipriešinimui.

2003 04 13–17. N. Tagile (Rusija) vyko tarptautinė mokslinė-pažintinė  konferencija „Projekto „Sugrąžinti vardai“ pirmojo etapo darbų įvertinimas“. Šios konferencijos tikslas – aptarti Stalino valdymo metais represuotų Sovietų sąjungos gyventojų vardyno ir bendros duomenų bazės sudarymo projektą. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą apie leidžiamą daugiatomį leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas“ ir rengiamą enciklopedinį leidinį „Tremties ir kalinimo vietos“ skaitė LGGRTC Memorialinio departamento Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo programos vyresn. spec. E. Gelumbauskas.

2003 04 26–27 Punske ir Seinuose lankėsi LGGRTC delegacija, vadovaujama centro generalinės direktorės Dalios Kuodytės. Šio vizito metu buvo pagerbti lietuvių savanorių karių kapai Seinuose ir Berznykuose, atidaryta LGGRT centro paroda „Mes nemirę”, skirta partizaninio karo 50-ečiui, aplankytos istorinės vietos, dalyvauta kituose renginiuose bei sutarta dėl bendradarbiavimo su vietos lietuvių bendruomenėmis. Pagal susitarimą su lietuviškųjų šio krašto mokyklų vadovais, jau šią vasarą liepos 14–22 d. dešimt 3-jų Punsko ir Seinų lietuviškųjų mokyklų moksleivių dalyvaus LGGRTC organizuojamoje vasaros stovykloje „Tauro apygarda”. Ateityje planuojama šiame krašte organizuoti moksleivių rašinių konkursus, kurių nugalėtojai bei prizininkai dayvautų kitose LGGRTC stovyklose, organizuojamose pagal programą „Pokario istorija jaunimui”.

Be to, sutarta bendradarbiaujant su Lenkijos tautos atminties institutu Varšuvoje surengti Seinų lietuvių namuose dviejų šalių istorikų konferenciją, padėsiančią vietos lietuvių bendruomenėms dar geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, jo istoriją bei įsigilinti į istoriškai susiklosčiusius Lietuvos-Lenkijos santykius.

 

Renginiai

(1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas)

2003 01 12 Seime buvo pristatyta LGGRTC kartu su LR Seimu lietuvių ir anglų kalbomis išleista A. Anušausko ir B. Burauskaitės knyga „Baltijos laisvė – Europos atsakomybė“.

2003 02 12 Vilniaus rotušėje buvo pristatyta LGGRTC išleistas naujas sovietinio genocido aukų vardyno tomas, kuriame skelbiamos 33 564 Lietuvos piliečių, patyrusių terorą ir genocidą, pavardės bei trumpos biografijos. Tai trečioji knyga iš jau dešimt metų vykdomo projekto. Renginio metu Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus buvusiems politiniams kaliniams, valstybinių bei visuomeninių organizacijų atstovams įteikė vardyno „Lietuvos gyventojų genocido“ tomus.

2003 02 20–23 LGGRTC Leidybos skyrius dalyvavo viename svarbiausių šių metų kultūrinių renginių Lietuvoje – Baltijos šalių ir Vilniaus knygų mugėje. Mugėje dalyvavo 400 leidyklų bei knygų prekybininkų iš 13 Europos šalių. Renginys sulaukė 43 000 lankytojų. Centro knygos buvo eksponuojamos bendrame Lietuvos leidėjų asociacijos stende. Perkamiausias leidinys – neseniai išleistas Lietuvos gyventojų genocidas, t. II   (1944–1947) (K–S). Šiuo leidiniu domėjosi ir knygynai, ir bibliotekos, kurių jis dar nepasiekė. Tenka apgailestauti, kad į atokesnius Lietuvos knygynus LGGRT centro knygos patenka labai vėluodamos. Kaip ir kiekvienais metais (Vilniaus mugėje Centras dalyvauja jau trečią kartą), parengėme ir platinome  informacinius lapelius  apie išleistus Centro leidinius. Visi besidominantys Centro išleistais leidiniais juos gali tiesiogiai užsisakyti Leidybos skyriuje  (tel. 8 5 2791038) arba mes suteiksime informaciją, kokiame artimiausiame knygyne juos galite įsigyti.

2003 03 Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, LGGRTC ir Vilniaus Jidiš institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo vykdyti bendrus judaikos, genocido ir holokausto tyrimo sričių projektus, rengti bendras konferencijas bei seminarus, taip pat keistis informacija apie atliekamus tyrimus bei projektus, ypač švietimo srities.

2003 03 06 Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis bei MD vyriausioji specialistė Agne Šiušaitė lankėsi Alytuje, kur Adolfo Ramanausko-Vanago 85-ųjų gimimo sukaktuvių proga buvo organizuojami įvairiausi renginiai.

2003 03 7–8 Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko trečiasis – finalinis konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ etapas. Kovo 8 nuo 10 val. vyko trečio etapo finalinis turas, o 12.30 val. – apdovanojimų ceremonija. Jos metu paskelbti ir rašinio konkurso, ir viktorinos nugalėtojai. Šie moksleiviai bei kiti konkurso dalyviai kviečiami į dvi stovyklas šiais metais. Pirmoji stovykla – „Prisikėlimo apygarda“ – vyks birželio 21–29 d. Šiauliuose. Tai bus tarptautinė pažintinė stovykla, kurioje dalyvaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimas, besidomintis istorija. Antroji – „Tauro apygarda“ – organizuojama liepos 14–22 d. Marijampolės rajone tik konkurso dalyviams.

2003 03 25 M. K. Čiurlionio namuose įvyko vakaras-diskusija, skirta LLKS visuomeninės dalies viršininko Juozo Šibailos-Merainio žūties 50-mečiui ir centralizuoto Vyriausiosios partizanų vadovybės leidinio „Prie rymančio rūpintojėlio“ 1-ojo numerio pasirodymui. Diskusijoje dalyvavo LGGRT centro gen. direktorė Dalia Kuodytė, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arvydas Anušauskas, Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rytas Narvydas, filosofas Romualdas Ozolas, istorikas Antanas Tyla, Seimo narys Antanas Stasiškis, LLA pirmininkas, buvęs disidentas Antanas Terleckas.

2003 03 31 Rašytojų klubas ir LGGRTC surengė vakarą „Stipriau už mirtį“, skirtą Lietuvos inteligentų išvežimo į Študhofo   koncentracijos stovyklą 60-osioms metinėms. Renginyje gausiai dalyvavo nukentėjusiųjų artimieji, prisiminimais pasidalijo: Dalia Sruogaitė, Aušrinė Byla, Birutė Mackonytė, Valerija Starkutė-Žaidienė, kūrinių ištraukas skaitė Karolina Masiulytė-Paliulienė. Renginį vedė LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė. Vakaro metu muzikinius kūrinius atliko Zbignevas Levickis (smuikas), Andrius Radziukynas (fleita), Rokas Zubovas (fortepionas).

2003 03 20–23 LGGRTC Leidybos skyrius penkis savo leidinius eksponavo Lietuvos leidėjų stende, tradicinėje Leipcigo knygų mugėje: L. Baliukevičiaus „Partizano Dzūko dienoraštis“, S. Vaitiekaus „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai“ ir leidinius anglų kalba – A. Eidintas „President of Lithuania: Prisoner of the Gulag“, The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States“, „Whoever saves one life...“ (sud. D. Kuodytė ir R. Stankevičius). Ypatingą dėmesį Lietuvos leidėjai šioje mugėje skyrė informacinės medžiagos apie leidyklas ir jų leidžiamas knygas platinimui. LGGRTC Leidybos skyrius informaciniais lankstinukais vokiečių ir anglų kalbomis supažindino lankytojus su Centro leidžiamais leidiniais.

2003 04 11–13 LGGRTC Leidybos skyrius dalyvavo Knygų mugėje, vykusioje Vilniuje, Mokytojų namuose. Čia naujausi Centro leidiniai buvo parduodami su didelėmis nuolaidomis. Be to, buvo platinamas 13-asis Centro mokslinio žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ numeris.

2003 04 24–27 šešios LGGRT centro knygos   buvo eksponuotos Prahos tarptautinėje knygų mugėje bendrame Lietuvos leidėjų asociacijos stende.  Tai – monografijos: S. Vaitiekus „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai", J. Banionis „Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975–1990)", Liongino Baliukevičiaus „partizano Dzūko dienoraštis“ ir trys leidiniai anglų kalba: A. Eidintas „President of Lithuania: Prisoner of the Gulag", „The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States" ir „Whoever saves one life...".   Pastaruosius leidinius mugėje įsigijo Čekijos nacionalin? biblioteka. Lietuvos leidėjai pirmą kartą dalyvavo šioje mugėje, savo leidinius jai pasiūlė nuvežti 22 leidyklos. Daugiausia dėmesio sulaukė dailės albumai, vaikų literatūra, leidiniai anglų kalba.

 

Straipsniai spaudoje

(1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas)

2003 01 15. XX amžius, Nr. 4, Dr. Arvydas Anušauskas, „Sovietinio saugumo agentai smogikai ir kova su lietuvių pasipriešinimu".

2003 01 15. XX amžius, Nr. 4, Algirdas Patackas, „Nevalia pamiršti" (Atsiliepiant į A. Anušausko straipsnį apie agentus smogikus). 

2003 01 24–30. Atgimimas, Nr. 3, Ričardas Čekutis, „„Postūmiai“ genocido bylose“.

2003 02 14. Draugas, „Išleista nauja sovietinio genocido aukų vardyno dalis“.

2003 02 28–03 06. Atgimimas, Nr. 8, Ričardas Čekutis, „Laisvasis žodis: prieš pusę amžiaus ir dabar“.

 

TV ir radijo laidos

(1999, 2000, 2001 m. archyvas)

2002 01 17. „Laisvosios Europos" radijo laidoje „Mano rytų kaimynai" apie žudynes Kuropatuose kalbėjo Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas.

2002 02 04. GRTD departamento direktorius Arvydas Anušauskas davė interviu Velso universiteto (Anglija) žurnalistikos magistrantei Klaudijai Frickemeier apie lietuvių trėmimus į lagerius ir pokario Lietuvos partizanų kovas prieš sovietus.

2002 02 15. LNK žinių laidoje ir LR I programoje apie K. Kubilinską kalbėjo LGGFRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė.

2002 02 17. GRTD departamento direktorius Arvydas Anušauskas LNK televizijos laidoje kalbėjo apie Brazinskus.

2002 03 13. Apie Vokietijos mokamas kompensacijas už priverstinius darbus II pasaulinio karo metais per TV3 ir BTV žinių laidas kalbėjo LGGRTC Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Stankevičius.

2002 03 14. LGGRTC Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Stankevičius per LR I programą kalbėjo apie Vokietijos mokamas kompensacijas už priverstinius darbus II pasaulinio karo metais.

2002 03 24. GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo LRT laidoje „Faktų anatomija“. Kalbėta apie KGB veiklos specialiuosius metodus.

2002 03 29. GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo „Laisvosios Europos“ radijo laidoje-diskusijoje su Seimo pirmininko patarėju F. Kauzonu. Diskutuota apie kolaboravimą.

2002 05 10. LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Žinių radijo organiziotoje diskusijoje apie valstybinių pensijų įstatymo pataisas.

2002 05 13. GRTD direktorius Arvydas Anušauskas ir LGGRTC ryšių su visuomene atstovas Ričardas Čekutis dalyvavo LTV „Paskutinės kryžkelės" laidoje apie valstybinių pensijų įstatymų pataisas.

2002 05 14. LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė pasisakė apie Romą Kalantą LR programoje „Ryto garsai" ir LTV „Panoramos" laidoje.

2002 06 13. GRTD Archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė Vilniaus TV laidoje rusų k. kalbėjo apie tremtį

2002 06 13. Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė kalbėjo TV3 laidoje apie Birželio trėmimus.

2002 06 25. Centro vyr. juristas A. Stankevičius kalbėjo per TV3 žinių programą apie Vokietijos mokamas kompensacijas.

2002 06 26. LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė kalbėjo per LR I programos ryto žinias apie Vokietijos kompensacijas.

Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimo 1999–2000-aisiais metais akcijos renginiai

LGGRTC Memorialinis departamentas tęsia „Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvių rinkimo programą“ bei šiuos atsiminimus analizuoja.

daugiau
Foto nuotraukų archyvas

2001 m. sausio mėn įvyko seminarai Vilniaus ir Kauno apskričių 12-oje rajonų.

Pradėti rinkti atsiminimai Vilniaus ir Kauno miestuose, kur gyvena apie 15 tūkst. tremtinių ir politinių kalinių. Kiekvienas šių miestų suskirstytas į penkis poskyrius. Vyriausiais koordinatoriais merų potvarkiais paskirti: Vilniuje – V. Šapalas, Kaune – V. Mažeika. Sausio mėn. įvyko organizaciniai pasitarimai su poskyrių vadovais ir seminarai atsiminimų rinkėjams. Seminaruose dalyvavo Seimo nariai A. Stasiškis ir J. Degutienė.

Atsiminimų rinkimo organizavime aktyviai dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos: Vilniaus skyriaus pirmininkas V. Daubaras ir Kauno skyriaus pirmininkas V. Papreckienė.

2001 03 30 Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius bei darbuotojai Aldona Juodvalkytė ir Valdas Norkūnas dalyvavo   prisiminimų rinkimo akcijos baigiamajame susirinkime Klaipėdoje, o 2001 05 01 – Panevėžyje.

2001 12 1314 Prisiminimų rinkimo akcijos uždaryme Vilniuje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir kiti Centro specialistai – Gintarė Jakubonienė, Rūta Trimonienė,   Dalia Rudienė.

Atsižvelgiant į darbų gausą ir svarbą nuo 2002 m. gruodžio mėn. atsiminimų analizei paskirtas vyresnysis specialistas Evaldas Gelumbauskas.

2003 02 06. Didžiajai daliai gautų rankraščių ir nuotraukų iš 5 apskričių (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) papildomi klausimai jau išsiųsti ar perduoti žmonėms per rajonuose dirbančius šios programos koordinatorius – švietimo skyrių dabuotojus, mokytojus bei moksleivius. Išanalizuoti iš Klaipėdos apskrities gauti rankraščiai, pradedami analizuoti rankraščiai, gauti iš Panevėžio apskrities.

Ieškoti tinklalapyje:

 

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-15
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras