LGGRTC_ZENKLAS1

“ATMINTIS, ATSAKOMYBĖ IR ATEITIS”

FONDO ĮKŪRIMO ĮSTATYMAS

Preambulė

Pripažindamos, kad nacionalsocialistinė vergų ir priverstinių darbininkų valstybė deportacijomis, areštais, išnaudojimu iki pat sunaikinimo darbu ir per daugybę kitų žmogaus teisių pažeidimų įvykdė didelę skriaudą, vokiečių įmonės, prisidėjusios prie nacionalsocialistų vykdytų skriaudų, jaučia istorinę atsakomybę ir, norėdamos būti teisingos bei pripažindamos atsakomybę ir suprasdamos, kad yra neįmanoma finansiškai atsilyginti už įvykdytas skriaudas ir per tai įtakotas žmonių kančias, susibūrė į Vokietijos ūkio įmonių iniciatyvinę fondo grupę, ir, nors ir pavėluotai, paruošė įstatymą tiems, kurie dėl nacionalsocialistinio režimo paaukojo savo gyvenimą ar šiuo metu jau yra mirę. Vokietijos bundestagas pripažįsta savo politinę ir moralinę atsakomybę nacionalsocializmo aukoms. Jis taip pat nori išsaugoti ateinančioms kartoms priminimą apie suteiktas skriaudas.

Vokietijos Bundestagas remiasi tuo, kad šio įstatymo dėka bus įtakojamos vokiečių - amerikiečių vyriausybių derybos, JAV vyriausybės ir bendri visų derybose dalyvaujančių partijų pareiškimai dėl pakankamo vokiečių įmonių ir Vokietijos Federacinės Respublikos teisinių garantijų priemonių ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis, pritariant Bundesratui, priėmė šį įstatymą:

§ 1. Įkūrimas ir būstinė

(1). “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” vardu yra įkuriamas veiksnus viešosios teisės fondas. Fondas pradeda veikti, įsigaliojus šiam įstatymui.

(2). Fondo būstinė yra Berlyne.

§ 2. Fondo tikslas

(1). Fondo tikslas - partnerių organizacijų pagalba kaupti finansinius išteklius, skirtus išmokėti kompensacijas buvusiems priverčiamųjų darbų darbininkams ir kitoms nuo nacionalsocialistų laikotarpio skriaudų nukentėjusiems asmenims.

(2). Fondo viduje bus įkurtas “Atminties ir ateities” padalinys. Jo ilgalaikė užduotis pirmiausiai yra fondui skirtų pajamų pagalba skatinti projektus, tarnaujančius tautų tarpusavio supratimo gerinimui, išlikusių (išgyvenusių) nacionalsocialistinio režimo aukų interesams, pasikeitimui jaunimo grupėmis, socialiniam teisingumui, priminimui apie gresiantį totalitarinių sistemų ir despotizmo grėsmę ir tarptautiniam bendradarbiavimui humanitarinėje sferoje. Prisimenant ir pagerbiant nacionalsocializmo skriaudų aukas ir neišgyvenusius, jis turi taip pat skatinti projektus, skirtus aukų įpėdinių interesams.

§ 3. Steigėjai ir fondo turtas

(1) Steigėjai yra į Fondo iniciatyvinę grupę susivienijusios Vokietijos pramonės įmonės ir Vokietijos Federacinė vyriausybė.

(2). Fondas bus aprūpintas tokiu turtu:

 1. Penki milijardai Vokietijos markių, kurias suteiks Fondui pareiškusios sutikimą steigti iniciatyvinę grupę susivienijusios Vokietijos pramonės įmonės, įskaitant kompensacijas, kurias Vokietijos draudimo įmonės suteikė ar dar suteiks Tarptautinei komisijai - International Commission on Holocaust Era Insurance Claims.
 2. Penki milijardai Vokietijos markių, kuriais 2000 metais disponuos Federacinė vyriausybė. Federacinės vyriausybės įnašas apims įmonių įnašus, tokiu mastu, kokią dalį duos atskiri ar didžioji dalis savininkų.

(3). Steigėjams netaikoma lėšų papildymo prievolė.

(4) Fondas turi teisę priimti trečiųjų paramą. Jis rūpinasi gauti daugiau dotacijų. Dotacijoms netaikomi palikimų ir dovanojimų apmokestinimai.

(5).Fondo turto pelnas ir kitokios pajamos (įplaukos) naudojamos tik fondo tikslams.

§ 4. Fondo struktūra

Fondo struktūrą sudaro :

1. Globos taryba (Kuratorium - globos taryba, komitetas; ?????????????? ?????)

2. Fondo valdyba.

§ 5. Globos taryba

(1). Globos taryba sudaryta iš 27 narių. Tai yra:

 1. Federacinio kanclerio skiriamas pirmininkas,
 2. Keturi nariai, skiriami į Fondo iniciatyvinę grupę susivienijusių Vokietijos pramonės įmonių,
 3. Penki nariai, skiriami Vokietijos Bundestago ir du nariai, skiriami Bundesrato,
 4. Vienas Federacinės finansų ministerijos atstovas,
 5. Vienas Užsienio reikalų ministerijos atstovas,
 6. Vienas Conference on Jewish Material Claims against Germany skiriamas narys,
 7. Po vieną narį, skiriamą iš Centrinės Vokietijos Sinti ir Roma (Sinti ir Roma - 2 atskiros čigonų bendruomenės) tarybos, Vokietijos Sinti sąjungos ir tarptautinės Romani sąjungos.
 8. Vienas Izraelio valstybės vyriausybės skiriamas narys,
 9. Vienas JAV vyriausybės skiriamas narys,
 10. Vienas Lenkijos Respublikos vyriausybės skiriamas narys,
 11. Vienas Rusijos Federacijos vyriausybės skiriamas narys,
 12. Vienas Ukrainos vyriausybės skiriamas narys,
 13. Vienas Baltarusijos Respublikos vyriausybės skiriamas narys,
 14. Vienas Čekijos Respublikos vyriausybės skiriamas narys,
 15. Vienas JAV vyriausybės skiriamas advokatas,
 16. Vienas Suvienytųjų tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro skiriamas narys,
 17. Vienas Tarptautinės migracijos organizacijos pagal 9 § 2 pastraipos Nr.6 skiriamas narys ir
 18. Vienas NS persekiojamųjų federacinės sąjungos informacijos ir konsultacijų (skyriaus) skiriamas narys.
 19. Kiekvienam Globos tarybos nariui siunčiančioji institucija gali paskirti atstovą.

Vienbalsiu Globos tarybos sprendimu gali būti patvirtinta kita Globos tarybos sudėtis.

(2). Globos tarybos nariai skiriami 4 metų kadencijai. Pasitraukus kuriam nors nariui anksčiau, vietoje jo iki kadencijos pabaigos gali būti skiriamas kitas. Globos tarybos narius bet kuriuo momentu gali atšaukti juos skyrusi įstaiga.

(3). Globos taryba dirba pagal savo pačios priimtą darbo reglamentą.

(4) Globos taryba priima sprendimus, esant didesnei daliai jos narių. Sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

(5) Globos taryba sprendžia visus pagrindinius klausimus, priklausančius Fondo užduočių sferos vykdymui, ypatingai biudžeto tvirtinimą, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimą ir kalbamuoju atveju pagal 12 § 1 pastraipą pateiktus skiriamuosius požymius (simptomus). Globos taryba kontroliuoja Fondo valdybos veiklą.

(6) Fondo tarybos siūlymu apie “Atminties ir ateities” fondo projektus sprendžia Globos taryba.

(7) Globos taryba parengia direktyvas Fondo lėšų naudojimui, jeigu jų naudojimo nereguliuoja šis įstatymas. Be to, ji turi ypač siekti tai, kad partnerinės organizacijos galėtų proporcingai išnagrinėti kompensacijų teisinį pagrįstumą pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 ir Nr.2.

(8) Globos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais; kompensuojamos būtinosios išlaidos.

§ 6. Fondo valdyba

(1)  Fondo valdybą sudaro pirmininkas ir du kiti nariai. Globos tarybos nariai negali tuo pačiu metu priklausyti Fondo valdybai.

(2)  Fondo valdybos narius skiria Globos taryba.

(3) Fondo valdyba tvarko einamuosius Fondo reikalus ir įgyvendina Globos tarybos nutarimus. Ji yra atsakinga už Fondo lėšų padalijimą partnerinėms organizacijoms bei “Atminties ir ateities” fondo ūkinės veiklos tvarkymą. Ji kontroliuoja tikslinį ir ekonominį Fondo lėšų panaudojimą, ypatingai tai, kad partnerinės organizacijos prisilaikytų šio įstatymo nuostatų bei Globos tarybos parengtų lėšų panaudojimo direktyvų. Valdyba atstovauja Fondui teismuose ir kitur.

(4) Detales reglamentuoja įstatai (statutas).

§ 7. Įstatai (statutas)

Globos taryba dviejų trečdalių dauguma patvirtina įstatus (statutą). Jeigu per tris mėnesius po Globos tarybos steigiamojo susirinkimo įstatai neparengiami, tai pirmininkas pasiūlo įstatus, kurie priimami paprasta balsų dauguma. Globos taryba įstatus pakeisti gali dviejų trečdalių balsų dauguma.

§ 8. Kontrolė, biudžetas, auditas

(1)  Fondo teisinę priežiūrą vykdo Vokietijos Federacinė finansų ministerija, o nuo antrosios Globos tarybos kadencijos - Užsienio reikalų ministerijos teisinė kontrolė (priežiūra).

(2) Fondas privalo prieš kiekvienų ūkinių metų pradžią parengti savo biudžeto planą. Biudžeto planui turi pritarti Federacinė finansų ministerija.

(3) Fondo kontrolę vykdo valstybės organas, tikrinantis biudžetą bei ekonomikos būklę. Be to, Fondo apskaitą bei biudžeto ir ūkio tvarkymą (ekonomikos valdymą) kontroliuoja Federacinė atvirų (viešų) turto klausimų tvarkymo tarnyba.

§ 9. Fondo lėšų naudojimas

(1) Lėšos Fondo tikslams pagal 2 § 1 pastraipą yra skiriamos partnerinėms organizacijoms. Jos naudojamos vienkartinėms kompensacijoms pagal 11 § , skiriamoms turintiems į jas teisę asmenims bei partnerių organizacijose atsiradusių personalo bei tikslinių išlaidų padengimui. Turintys teisę į kompensacijas pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 arba 5 dalį gali gauti iki 15 000 DM, turintiems teisę į kompensacijas pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.2 arba 2 dalį gaus iki 5 000 DM. Kompensacija pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 arba 2 nepanaikina galimybės gauti kompensaciją pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.3 arba 4 dalį arba 5.

(2) Partnerinės organizacijos lėšomis kompensacijoms už žalą asmeniui pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr. 1 ir 2 bei 11 § 1 pastraipos 2 dalį, disponuos, jeigu yra nustatyta apmokėti už priverstinius darbus, įskaitant 50 milijonų Vokietijos DM už procentines įplaukas, iš viso 8,1 milijardų DM. Bendra suma yra paskirstoma tokiomis didžiausiomis sumomis:

 1. Lenkijos Respublikos kompetetingai partnerinei organizacijai 1,812 milijardų Vokietijos DM.
 2. Ukrainos bei Moldavijos Respublikos kompetetingai partnerinei organizacijai 1,724 milijardų DM.
 3. Rusijos Federacijos ir Latvijos bei Lietuvos Respublikų kompetetingai partnerinei organizacijai 835 milijonų DM.
 4. Baltarusijos Respublikos bei Estijos Respublikos kompetetingai partnerinei organizacijai 694 milijonų DM.
 5. Čekijos Respublikos kompetetingai partnerinei organizacijai 423 milijonų DM.
 6. Turintiems teisę į kompensacijas nežydų, išskyrus nuo 1 iki 5 numeriais išvardintas valstybes, kompetetingai partnerinei organizacijai ( International Organization for Migration) 800 milijonų DM; Partnerinė organizacija privalo nuo šito įnašo pervesti Conference on Jewish Material Claims against Germany iki 260 milijonų DM.
 7. Turintiems teisę į kompensacijas žydų, išskyrus nuo 1 iki 5 numeriais išvardintas valstybes, kompetetingai partnerinei organizacijai ( Conference on Jewish Material Claims against Germany) 1,812 milijardus DM.

Partnerių organizacijos šiomis lėšomis turi padengti visas numatytas kompensacijas visiems asmenims, kurie 1999 vasario 16 dieną pagrindinę gyvenamąją vietą turėjo jų dabartinėje vietos kompetencijos teritorijoje ir šiuo laiko tarpu priklausė jų realiai kompetencijos sričiai. Partnerinės organizacijos pagal 2, 3 ir 4 numerius yra taip pat kompetetingos asmenims, 1999 vasario 16 dieną turėjusiems gyvenamąją vietą kitose valstybėse, buvusios SSRS respublikose; atsižvelgiant į aplinkybes, yra įpareigojama ta partnerinė organizacija, iš kurios teritorijos buvo deportuotas asmuo, turintis teisę į kompensaciją.

(3) 50 milijonų DM skiriama kitos žalos asmeniui dėl nacionalsocialistinių skriaudų atlyginimui. Prašymus reikia pateikti 2 pastraipoje išvardintoms partnerinėms organizacijoms. Jos sprendžia apie padarytos tinkamos žalos pagrįstumą ir dydį. Apie kompensacijos dydį sprendžia 6 pastraipos 2 dalyje išvardinta komisija atitinkamai pagal santykį tarp visos partnerinių organizacijų nustatytos žalos bendrosios 1 dalyje išvardintų lėšų sumos, atsižvelgiant į 11 § 1 pastraipos 5 dalį. Partnerinės organizacijos gali prašyti 4 dalyje išvardintą komisiją pagal 3 dalį pavesti spręsti tretiesiems asmenims (arbitražui). Trečiųjų asmenų išlaidas padengs partnerinė organizacija, nenorinti pati spręsti pagal 3 dalį.

(4) Vienas milijardas DM Fondo lėšų skiriamas kompensacijoms asmenims už prarastą turtą. Šis įnašas yra skirstomas tokiomis didžiausiomis sumomis:

 1. 150 milijonų DM už persekiojamųjų turtinius nuostolius pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.3.
 2. 50 milijonų DM už kitokius turtinius nuostolius pagal 11 § 1 pastraipos 4 dalį.
 3. 150 milijonų DM kompensavimui neapmokėtų arba atidėtų ir kitaip neatlygintų vokiečių draudimo įstaigų draudimo polisų per International Commission an Holocaust Era Insurance Claims, įskaitant dėl tos priežasties atsiradusias išlaidas.
 4. 300 milijonų DM pergyvenusiųjų holocaustą socialiniams tikslams per Conference on Jewish Material Claims against Germany. 24 milijonai DM iš jų turi būti pervesti partnerinei organizacijai pagal 2 pastraipos Nr.6, kuri juos panaudos panašiai persekiotiems Sinti ir Roma.
 5. 350 milijonų DM International Commission on Holocaust Era Insurance Claims humanitariniam fondui.

(5). Jeigu iš fondui skirtų lėšų, išskyrus Ateities fondui skirtas lėšas, yra gaunamos (sutaupomos) kitos procentinės įplaukos, tai iš jų iki 50 milijonų DM skiriama International Commission on Holocaust Era Insurance Claims draudiminių nuostolių apmokėjimui pagal 4 pastraipos 2 dalies Nr.3 vokiečių draudimo institucijų užsienio dukterinėms draugijoms bei dėl to atsiradusioms išlaidoms, kai tik gaunamos lėšos. Lėšos pagal 1 dalį ir 4 pastraipos 2 dalies Nr.3 atitinkamai gali būti panaudojamos ir kitiems tikslams.

(6). Prašymai kompensacijoms iš 4 pastraipos 2 dalies Nr.1 ir 2 numatytų lėšų, nepriklausomai nuo pretendento gyvenamosios vietos, turi būti nukreipti 2 pastraipoje Nr.6 išvardintai partnerinei organizacijai. Sprendimus toms kompensacijoms priima komisija, sudaryta prie tos partnerinės organizacijos. Komisija yra sudaroma po vieną narį, skiriamą Federacinės finansų ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstijų Departament of State bei vieno iš abiejų narių išrinkto pirmininko. Komisija nustato, jeigu tai dar nėra šiuo įstatymu ar nuostatais apibrėžta, papildomas taisykles savo sprendimų turiniui ir eigai. Apie įteiktus prašymus komisija turi nuspręsti metų bėgyje nuo prašymo pateikimo termino pabaigos. Pagal 19 § įkurtam Skundų skyriui atitinkamai tinka 3 ir 4 dalys. Komisijos, Skundų skyriaus ir partnerinės organizacijos išlaidos yra dengiamos dalimis iš bendros sumos pagal 4 pastraipos 2 dalies Nr.1 ir 2. Jeigu komisijos pripažinta nuostolių suma viršija pagal 4 pastraipos 2 dalies Nr.1 ar 2 disponuojamas lėšas, tai suteiktos kompensacijos yra dalimis mažinamos atitinkamu santykiu su disponuojamomis lėšomis.

(7). 700 milijonų DM, įskaitant joms tekusias procentines įplaukas, yra naudojami “Atminties ir ateities” fondo projektams. Iš čia disponavimui gali būti pateikti atskirai nuo tikslo nustatymo 100 milijonų DM, jeigu pagrįsti reikalavimai yra pareikšti dėl draudimo pretenzijų, kurių negalima patenkinti 4 pastraipos 2 dalies Nr.3 ir 5 pastraipos rėmuose.

(8). Partnerinės organizacijos, susitarusios su Globos taryba, gali kvotos, skirtos priverstinius darbus dirbusiems asmenims, ribose pagal 11§ 1 pastraipos 1 dalies Nr.1, kiek tai liečia suimtuosius kitose įkalinimo vietose, ir asmenis pagal 11 § 1 pastraipos Nr.2 suskirstyti į žemesnes kategorijas pagal likimo sunkumą ir atitinkamai nustatyti suskirstytas į kategorijas didžiausias sumas. Tai taip pat tinka ir įpėdinių prašymams.

(9). Didžiausios sumos turintiems teisę į kompensacijas asmenims pagal 1 pastraipą pirmiausiai turi būti nustatytos tik 50 % dydžio pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 ir 35 % turintiems teisę į kompensacijas asmenims pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.2 arba 2 dalį. Likusi kompensacijos dalis iki 50 % 1 pastraipoje išvardintų įnašų turintiems teisę į kompensacijas asmenims pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 ir iki 65 % 1 pastraipoje išvardintų įnašų turintiems teisę į kompensacijas asmenims pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.2 arba 2 dalį bus išmokamos partnerinėje organizacijoje tik baigus nagrinėti visus teismingus prašymus, jeigu tai yra galima disponuojamų lėšų rėmuose. Partnerinės organizacijos Skundų procesams pagal 19 § gali sudaryti finansų rezervą iki 5 % skirtų lėšų dydžio. Kai yra sudarytas rezervo fondas, gali toliau vykti antros dalies išmokėjimai pagal 2 dalį prieš baigiantis skundų procesams. Globos taryba yra įgaliota pagal atskirų partnerinių organizacijų prašymus leisti padidinti pagal 1 dalį nustatytas dalines išmokas, jeigu tik yra užtikrinta, kad 2 pastraipoje nurodytos lėšos nėra perviršytos.

(10). Kompensacijos pagal 11§ 1 pastraipos 1 dalies Nr.3, išskyrus kompensacijas International Commission on Holocaust Era Insurance Claims ir kompensacijos pagal 11§ 1 pastraipos 4 arba 5 dalis galimos tik kompetetingoje komisijoje baigus nagrinėti visus teismingus prašymus.

(11). Pagal 2 pastraipą paskirtos, tačiau nepanaudotos lėšos yra naudojamos turintiems teisę į kompensacijas asmenims pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr. 1 ir 2. Jeigu pagal 2 ir 3 pastraipas numatytos lėšos, nežiūrint didžiausių sumų išnaudojimo pagal 1 pastraipos 3 dalį, nėra pilnai išreikalautos, tai Globos taryba gali nuspręsti dėl kito panaudojimo. Taip yra galima kompensuoti, kaip ir naudojant papildomas lėšas, ypač esant atskirų partnerinių organizacijų galimam deficitiniam poreikiui, patenkinant kompensacijų išmokėjimą pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr. 1 ir 2. Nežiūrint pilno nuostolių kompensavimo, reikalavimams nepatekusios lėšos pagal 4 pastraipos 2 dalies Nr.1 ir 2 yra skiriamos Conference on Jewish Material Claims against Germany ir pagal 4 pastraipos 2 dalies Nr.3 International Commission on Holocaust Era Insurance Claims. Globos taryba gali leisti didžiausios sumos pagal 1 pastraipos 3 dalį viršijimą, jeigu visos partnerinės organizacijos gali garantuoti kompensacijas pagal šitų didžiausių sumų proporcingumą.

(12). Iš Fondo lėšų yra dengiamos personalo ir dalykinės išlaidos, jeigu jų neperėmė partnerinės organizacijos pagal 1 pastraipos 2 dalį. Fondui atitekusioms išlaidoms taip pat priklauso išlaidos advokatams ir gynėjams, kurie veikė per jų įgaliojimus pagal 11 § turinčių teisę į kompensacijas fondo įsteigimo naudai arba kitais būdais skatino jų vykdymą, ypač, jeigu jie dalyvavo daugiašalėse derybose, vykusiose prieš Fondo įsteigimą arba jeigu jie pareiškė pagal 11 § turinčių teisę į kompensacijas ieškinius tarp 1990 lapkričio 14 dienos ir 1999 gruodžio 17 d. Į kompensacijas pagal 2 dalį negali būti keliamos pretenzijos. Apie Globos tarybos nustatytos sumos padalijimą sprendžia Fondo paskirti tretieji asmenys (arbitražas), remiantis Globos tarybos priimtomis ir paskelbtomis direktyvomis. Prašymus 2 dalyje numatytoms kompensacijoms Fondui siunčia patys advokatai ir gynėjai savo vardu 8 mėnesių bėgyje po direktyvų paskelbimo. Prie jų turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys padarytas išlaidas. Kiekvienas advokatas ir gynėjas, atiduodamas prašymus, paskelbia pareiškimą, kad jis, gavus kompensaciją pagal 2 dalį, atsisako pretenzijų (reikalavimų) savo įgaliotojui (klijentui). Jis yra įpareigotas pranešti savo įgaliotojui, kad jis atsisako (nebekels) pretenzijų.

(13). Teismingiems teisiniams ginčams, susijusiems su šiame įstatyme sureguliuota faktine medžiaga, teismo išlaidos nerenkamos.

§ 10. Lėšų skirstymas per partnerių organizacijas

(1).Vienkartinės kompensacijos skiriamos ir išmokamos asmenims, turintiems teisę į kompensacijas pagal 11§ , per partnerines organizacijas. Fondas šiuo atžvilgiu neturi nei teisės, nei įgaliojimų. Globos taryba gali nuspręsti kitą išmokėjimų būdą. Partnerinės organizacijos turi bendradarbiauti su tinkamomis persekiojamųjų sąjungomis ir vietinėmis organizacijomis.

(2). 2 mėnesių bėgyje po įstatymo įsigaliojimo Fondas ir jo partnerinės organizacijos rūpinasi savo šalyse paskelbti atitinkamą informaciją apie pagal šį įstatymą galimas kompensacijas visoms atitinkančioms turinčių teisę į kompensacijas grupėms. Skelbimuose turi būti pateikta informacija apie Fondą ir jo partnerines organizacijas, sąlygas kompensacijoms ir prašymų pateikimo terminai.

§ 11. Asmenys, turintys teisę gauti kompensacijas

(1). Pagal šį įstatymą teisę gauti kompensaciją turi asmuo, kuris:

 1. buvo uždarytas į koncentracijos stovyklą, traktuojant tai pagal Federacinės Vokietijos žalos atlyginimo įstatymo 42 § 2 pastraipą, arba į kitas įkalinimo įstaigas, išskyrus šiandieninės Austrijos Respublikos teritoriją, arba į getus su panašiomis sąlygomis ir kai buvo verčiamas dirbti.
 2. buvo deportuotas iš savo gimtosios valstybės į Vokietijos Reicho teritoriją pagal 1937 metų sienas arba į Vokietijos Reicho okupuotą teritoriją ir buvo verčiamas dirbti pramonės įmonėse arba visuomeniniame sektoriuje kitomis sąlygomis, negu nurodyta 1 numeriu, buvo įkalintas arba gyveno įkalinimui prilygintomis ypatingai blogomis sąlygomis. Ši nuostata negalioja asmenims, kurie dėl daugiausiai šiandieninės Austrijos Respublikos teritorijoje dirbtų priverčiamųjų darbų gali gauti kompensacijas iš Austrijos Susitaikymo fondo.
 3. dėl rasinio persekiojimo, prie kurio esminiai, tiesiogiai ir sukeldamos žalą dalyvavo vokiečių įmonės, ir dėl to buvo patirti turtiniai nuostoliai pagal kompensavimo įstatymą ir už tai negalėjo gauti jokių kompensacijų, kadangi jis arba neišpildė pagal Federacinį žalos atlyginimo įstatymą reikalavimus dėl gyvenimo sąlygų, arba dėl to, kad gyveno ar ilgam apsistodavo šalyse, su kuriomis Vokietijos Federacinė Respublikos vyriausybė nepalaikė diplomatinių santykių ir dėl to nebuvo galima laiku paduoti ar grąžinti prašymus kompensacijoms, arba jeigu jis, būdamas už Vokietijos Reicho su 1937 metų sienomis, išvengė persekiojimo ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje negalima surasti tai patvirtinančių duomenų arba įrodymai apie prašymų pagrįstumą pagal Federacinį žalos atlyginimo įstatymą ir Federacinį kompensavimo įstatymą tapo pripažinti ir turimi tik dėl Vokietijų susivienijimo, ir prašymų pareiškimai pagal atvirų turto klausimų reguliavimo įstatymą arba pagal kompensacijų įstatymą NS - persekiojamiesiems buvo pašalinti, arba jeigu atlyginamosios kompensacijos už buvimą už Reicho teritorijos dėl negalėjimo patvirtinti buvo atmesti ir dėl to nebuvo galima reikalauti kompensacijų nei pagal Federacinio žalos ir nuostolių atlyginimo įstatymų naujos finansų tvarkos įstatymus, nei pagal reparacijų žalos įstatymą; tai pagal Federacinį žalos atlyginimo įstatymą taip pat tinka ir kitiems persekiotiesiems; Ypatingieji nuostatai dėl International Commission on Holocaust Era Insurance Claims išlieka neliečiami. Partnerinės organizacijos joms pagal 9 § 2 pastraipą skirtų lėšų rėmuose gali patenkinti prašymus kompensacijoms taip pat ir tokioms nacionalsocialistų vykdytų skriaudų aukoms, ypatingai priverstinius darbus dirbusiems žemės ūkyje, jeigu jie nepriklauso kuriai nors 1 dalies Nr.1 ir 2 išvardintai atvejų grupei. Su sąlyga, kad šios 9 § 8 pastraipos kompensacijos negali mažinti turintiems teisę į kompensacijas pagal 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 numatytas sumas. 9 § 4 pastraipos 2 dalies Nr.2 numatytos lėšos yra skiriamos atlyginimui už turtinius nuostolius, kurie buvo įtakoti nacionalsocialistinių skriaudų veiksmuose esminiai, tiesiogiai ir žalojančiai dalyvavusių vokiečių įmonių, o ne dėl nacionalsocialistinio persekiojimo priežasčių. 9 § 3 pastraipoje išvardintos lėšos turi atlyginti į priverstinių darbų darbininkų vaikų prieglaudas patalpintų vaikų medicininių bandymų atvejus arba mirties, arba sunkių sveikatos sužalojimų atvejais; jomis galima kompensuoti ir kitais asmens žuvimo atvejais.

(2). Teisę į kompensaciją pretendentas turi įrodyti dokumentais. Partnerinė organizacija turi įtraukti atitinkamą įrodymų medžiagą. Jeigu tokių įrodymų medžiagos nėra, tai teisė į kompensaciją gali būti patvirtinta kitais būdais.

(3). Buvimas karo nelaisvėje nesuteikia teisės į kompensacijas.

(4). Fondo kompensacijos negali būti apmokestinamos palikimo ir dovanojimo mokesčiais.

§ 12. Sąvokų apibrėžimai

(1). Kitų įkalinimo įstaigų pagal 11§ 1 pastraipos Nr.1 požymiai yra nežmoniškos kalinimo sąlygos, nepakankamas maitinimas ir medicininės pagalbos nebuvimas.

(2). Vokietijos įmonės pagal 11 ir 16 § § yra visos įmonės, buvusios Vokietijos Reicho su 1937 metų sienomis teritorijoje arba yra Federacinės Vokietijos Respublikoje, taip pat ir jų motininės bendrovės, net jeigu jos buvo ar yra užsienyje. Kitos Vokietijos įmonės yra už Vokietijos Reicho su 1937 metų sienomis buvusios įmonės, kurioms laikotarpiu nuo 1933 metų sausio 30 dienos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo pagal 1 dalį tiesiogiai arba netiesiogiai priklausė mažiausiai 25 % kapitalo.

§ 13. Prašymų pateikimo teisė

(1).Kompensacijos pagal 11§ 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 arba 2 , arba 2 dalį, ar 5 yra grynai asmeniškos ir turi būti pateikiamos asmeniškai. Jeigu turintis teisę į kompensacijas asmuo yra miręs po 1999 vasario 15 dienos arba jeigu prašymai kompensacijoms yra pateikti pagal 11 § 1 pastraipos Nr.3 ar 4 dalį, tai teises kompensacijoms lygiomis dalimis turi dar gyvas sutuoktinis ir gyvi vaikai. Į kompensacijas lygiomis dalimis gali pretenduoti anūkai, jeigu turėjusio teisę kompensacijoms asmens nebėra gyvų nei sutuoktinio, nei vaikų, o jeigu ir jų nebėra gyvų, tai jo broliai seserys. Jeigu ir tokie asmenys nepadavė prašymo, tai teisę prašyti turi testamentu paskirti įpėdiniai. Ypatingieji nuostatai International Commission on Holocaust Era Insurance Claims išlieka nepaliesti. Teisė į kompensaciją negali būti nei perleista, nei jai uždėtas areštas.

(2). Juridiniai asmenys neturi teisės į kompensacijas. Jie gali pateikti prašymus kaip pagal šį įstatymą turinčių teisę į kompensacijas asmenų dalininkų (pajininkų) atstovai, jeigu jie jų yra įgalioti. Jeigu kokios nors religinės bendruomenės ar organizacijos turtas esminiai, tiesiogiai ir žalojančiai buvo paveiktas (sužalotas) vokiečių įmonių, tai jai ar jos įpėdiniams negalioja 1 dalis.

§ 14. Prašymų pateikimo terminai

Prašymai kompetetingoms partnerinėms organizacijoms gali būti pateikiami tik per 8 mėnesius po įstatymo įsigaliojimo ( galutinis terminas). Dėl partnerinės organizacijos kompetencijos pagal 9 § 2 pastraipos Nr.6 prašymų padavimo terminas gali būti pakeistas ir nustatytas iki 12 mėnesių. Esant pagrįstoms priežastims, Globos taryba gali ir kitoms partnerinėms organizacijoms prašymų padavimo terminą prailginti iki vienerių metų. Kol partnerinė organizacija dar nėra įgaliota, tai prašymai, prisilaikant terminų, turi būti siunčiami tiesiai į Fondą. Prašymai, atsiųsti tiesiai į Fondą ar į dar nekompetetingą partnerinę organizaciją, yra persiunčiami jau kompetetingai partnerinei organizacijai. Ypatingieji nuostatai International Commission on Holocaust Era Insurance Claims išlieka nepaliesti.

§ 15. Atsižvelgimas į kitas kompensacijas

(1) Kompensacijos, turintiems į jas teises, asmenims turi atlyginti iškentėtas nacionalsocialistų skriaudas ir negali mažinti kitų socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos išmokų.

(2). Ankstesnės įmonių kompensacijos už priverstinius darbus ir kitas nacionalsocialistų įvykdytas skriaudas, net jeigu jas išmokėjo trečiosios šalys, yra įskaičiuojamos į kompensacijas pagal 9§ 1 pastraipą. Ypatingieji nuostatai International Commission on Holocaust Era Insurance Claims išlieka nepaliesti.

§ 16. Pretenzijų atmetimas

(1).Prašyti (reikalauti) kompensacijų iš visuomeninių lėšų fondo, įskaitant socialinį draudimą bei vokiečių įmones, už iškentėtas nacionalsocialistų vykdytas skriaudas pagal 11 § galima tik remiantis šiuo Įstatymu. Bet kokios kitos galimos pretenzijos, susijusios su nacionalsocializmo skriaudomis, yra negalimos. Tai taikoma ir tada, kai galimos pretenzijos pagal įstatymą, pagal perėjimo principus, pagal teisinį sandorį yra perleidžiamos tretiesiems.

(2). Kiekvienas turintis teisę į kompensacijas asmuo, pateikdamas savo prašymą kartu pateikia pareiškimą, kad jis, pagal šio įstatymo 3-5 dalių sąlygas gavęs kompensaciją, galutinai atsisako kelti bet kokius reikalavimus už priverstinius darbus ir už turtinius nuostolius dėl nacionalsocialistų įvykdytų skriaudų tiek visuomeninių lėšų fondui, tiek vokiečių įmonėms, Austrijos Respublikai bei Austrijos įmonėms. Atsisakymas kelti pretenzijas įsigalioja gavus kompensaciją pagal šį įstatymą. Kompensacijų gavimas už žalą asmeniui pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.1 ar 2, arba 2 dalį ar 5 nereiškia atsisakymo į kompensacijas pagal šitą įstatymą už žalą draudimui ar už kitokią žalą turtui pagal 11 § 1 pastraipos 1 dalies Nr.3 arba 4 dalį ir atvirkščiai. 1 dalis netinka reikalavimams už nacionalsocialistų įvykdytas skriaudas, kurias padarė užsienio motininės įmonės, buvusios už Vokietijos Reicho su 1937 metų sienomis ribų, nežinant, kad jos galėjusios turėti ryšį su vokiečių dukterinėmis įmonėmis ir jų turtiniais areštais (konfliktais) dėl nacionalsocialistų vykdytų skriaudų. 1 dalis taip pat netinka galimoms pretenzijoms susigrąžinti meno kūrinius, jeigu pretendentas įsipareigoja pareikšti teises pretenzijoms Vokietijoje arba šalyje, iš kurios meno kūrinys buvo išvežtas. Šitas atsisakymas apima taip pat ir išlaidas už teisinį persekiojimą, jeigu 9 § 12 pastraipa nenumato ko nors kito. Išsamiai šis procesas yra nusakomas nuostatuose.

(3). Kitos kompensavimo ir karo pasekmių sureguliavimo nuostatos visuomeniniam lėšų fondui nuo to lieka nepaliestos (galioja toliau).

§ 17. Lėšų suteikimas

(1). Fondas partnerinėms organizacijoms kas ketvirtį pateikia lėšas disponavimui pagal 9 § 2 ir 3 pastraipas ir remdamasis įrodytais poreikiais. Jų panaudojimą Fondas kontroliuos atitinkamais būdais.

(2). Pirmam Fondo lėšų suteikimui sąlygas suteiks vokiečių - amerikiečių vyriausybių sutarties įsigaliojimas, kuris yra susijęs su “Atminties, atsakomybės ir ateities” fondu bei teisinio saugumo užtikrinimu vokiečių įmonėms. Šių sąlygų pateikimą nustatys Vokietijos Bundestagas.

§ 18. Prašymai informacijai gauti

(1). Fondas ir jo partnerinės organizacijos turi teisę surinkti jų užduotims vykdyti reikalingą informaciją iš institucijų ir kitų visuomeninių įstaigų. Informacija nesuteikiama, jeigu tam prieštarauja specialieji teisės aktai arba nukentėjusiojo asmens duomenų apsaugos interesai yra svarbesni nei bendras poreikis gauti informaciją.

(2). Gauta informacija gali būti naudojama tik vykdant Fondo tikslus, o pretendento asmens duomenys gali būti naudojami tik kompensacijos skyrimo procesui pagal 11§ . Šių duomenų panaudojimas kitiems tikslams yra leistinas, jeigu pretendentas su tuo aiškiai sutinka.

(3). Pagal šį įstatymą pretendentai gali reikalauti informacijos iš Vokietijos įmonių ar jų teisių pirmtakių, kuriose jis dirbo priverstinius darbus, jeigu ši informacija reikalinga jų teisei į kompensacijas pagrįsti.

§ 19. Skundų nagrinėjimo tvarka

Partnerinėse organizacijose turi būti įkurti nepriklausomi ir jokiems nurodymams nepaklūstantys Skundų nagrinėjimo skyriai. Skundų nagrinėjimas yra nemokamas. Pretendento išlaidos nekompensuojamos.

§ 20. Įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Iš vokiečių kalbos vertė M.Jakimavičienė