LGGRTC LOGO

BRONIUS KAZICKAS-SAULIUS, KRIVAITIS, VAKARIS

Prieš 55 metus, 1950 m. balandžio 12 d., Utenos aps. Leliūnų vls. Balteniškių k. žuvo Rytų Lietuvos srities visuomeninės dalies viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris

Kazickas ir kt.

2005 m. balandžio 12 d. sukanka 55 metai, kai Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Balteniškių kaime, B. Tylos namuose, išduotas žuvo Rytų Lietuvos srities visuomeninės dalies viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris. Nenorėdamas pakliūti gyvas į NKVD ir ypatingu žiaurumu pagarsėjusių Leliūnų „liaudies gynėjų“ rankas B. Kazickas nusišovė.

1949 metų pabaiga ir 1950-tųjų pradžia buvo kupina netekčių. 1949 m. rudenį–žiemą žuvo Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas A. Slučka-Šarūnas su žmona J. Railaite-Neringa, faktiškai sunaikintas ir nebeatsigavo po apygardos vado A. Starkaus-Montės žūties Algimanto apygardos štabas. 1949 m. lapkričio mėn. dėl išdavysčių MGB užėmė tris Vytauto apygardos bunkerius. Laimė, MGB operacijų metu bunkeriai buvo tušti ir žūčių išvengta, bet į priešo rankas pateko apygardos dokumentacija, rašomosios mašinėlės, radijo aparatas. 1950 m. balandžio 5 d. Leliūnų valsčiuje, Vosiliškių kaime, kariuomenė nukovė Vytauto apygardos ūkio skyriaus viršininką Vincą Laucių-Kirvį, Liūto rinktinės rikiuotės skyriaus viršininką, Vytauto apygardos štabo sekretorių Antaną Zabulionį-Plieną ir Rambyno rajono vadą Joną Bertašių-Saulių, Laimutį. O po kelių dienų mirtis išplėšė iš kovotojų už Tėvynės laisvę gretų ir Bronių Kazicką-Saulių.

Daug apie Bronių Kazicką prisimena ir šiltu žodžiu jį mini Angelė Tylaitė, kurios tėvų namuose jis ir žuvo. Vadina švelniai – Sauliuku. Br. Kazickas buvo mažo ūgio, kiek kuprotas, todėl galėjo sau ramiai gyventi, niekas nebūtų jo lietęs, bet negalėjo likti nuošaly kovos už gimtojo krašto laisvę. „Saulius rašybai ir viskam buvo labai gabus. Mūsų namų kamaroj buvo bunkeris, tai, būdavo, išlindęs vaikšto troboj. Kaip viena šeima gyvenome su partizanais. Linksma būdavo, burna man jaunai mergaitei neužsidarydavo nuo juoko. Vis rašė eilėraščius, laikraštėlį leisdavo. Kai partizanų nebūdavo, įlįsdavau į bunkerį, barškindavau rašomąja mašinėle, Sauliaus eilėraščius skaitydavau,“ – prisimena Angelė. Deja, neišliko Br. Kazicko poezija. Viską išsivežė, sudegino enkavėdistai. Stipriai nukentėjo Tylų šeima už pagalbą Laisvės kovotojams. Tylų giminės namai, kur liko Sauliaus krauju aptaškytas bunkeris, – sunaikinti. Angelės mamą nuteisė 25 metams, areštavo ir teisė seserį. Tėvas, buvęs seniūnas, apylinkėje gerbiamas žmogus, slapstėsi, kol nužudytas buvo numestas Leliūnuose. Pakankamai išsityčioję užkasė bulvių duobėje.

Broniaus Kazicko redaguojama „Aukštaičių kova“, kaip ir kiti partizanų leidiniai, dėl okupantų persekiojimo ir materialinių nepriteklių nereguliariai pasiekdavo laisvo žodžio ir teisingos informacijos ištroškusius tautiečius. „Aukštaičių kova“ neatstovavo jokioms politinėms partijoms, nepiršo jokių specialių gyvenimo formų. Ji stengėsi išreikšti lietuvių tautos valią, palaikyti tautinę moralę ir ruošti tautą lemiamai išsilaisvinimo kovai. Spaudos tikslas – laisvos, krikščioniškos moralės ir socialinio teisingumo dėsniais tvarkomos, nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas. Br. Kazickas siekė, kad spaudoje atsispindėtų tautos gyvenimas, vargai, kančios ir viltys, siekė, kad laisvas lietuviškas žodis pasiektų kiekvieno lietuvio širdį ir skatintų kovai dėl Lietuvos laisvės.

Bronius Kazickas-Saulius (stovi viduryje) tarp bendražygių

Kazickas

Bronius Kazickas (1923–1950) partizanavimo metais

1951 m. balandžio mėn. įvykusiame Jono Žemaičio ir Jono Kimšto susitikime, aptariant organizacinius reikalus, be kitą ko, laikinai einančiam Vytauto apygardos vado pareigas Broniui Kalyčiui-Liutaurui buvo įsakyta atnaujinti po srities Visuomeninės dalies viršininko Broniaus Kazicko žūties nutrūkusią leidybą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę Broniaus Kazicko nuopelnai neliko užmiršti – 2000 02 27 jam (po mirties) pripažintas Kario savanorio statusas, 2000 03 07 suteiktas kapitono laipsnis. 2004 11 17 Br. Kazickas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
Memorialinis departamentas
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-08-08
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras