2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 2(26)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Alfredas Rukšėnas
Pasipriešinimas Kretingos, Telšių ir Mažeikių apskrityse pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m.)
Resistance in Kretinga, Telšiai and Mažeikiai Counties during the First Soviet Occupation Period (1940–1941)
Stanislovas Buchaveckas
Kražių valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m.: faktai, problemos, atsakymai, likę klausimai
Destruction of the Kražiai Rural District Jewish Community in 1941: Some Facts, Problems, Answers, Pending Questions
Lijana Pušinskytė
Antisovietinis pasipriešinimas Klaipėdos krašte 1945–1953 m.
Anti-Soviet Resistance in Klaipėda Territory in 1945–1953
Arūnas Streikus
Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1948–1955 m.: sistemos derinimas
Ideological Censorship in Lithuania in 1948–1955: Adjustment of the System
Juozas Banionis
Lietuvos laisvinimo sąjūdis Vakaruose XX a. septintajame dešimtmetyje: telkėsi naujoji karta
Lithuania’s Liberation Movement in the West in the Seventh Decade of the 20th Century: A New Generation Came Forth
Darius Juodis
KGB veikla prieš pabėgusius ir išvykusius Lietuvos gyventojus XX a. šeštajame–devintajame dešimtmetyje
KGB Activity against the Residents of Lithuania who Fled and Departed in the Sixth–Ninth Decade of the 20th Century
Lina Okuličiūtė
Juozas Keliuotis KGB taikinyje 1956–1978 m.
Juozas Keliuotis in the Target of KGB in 1956–1978
 IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES
Mindaugas Tamošaitis
Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Lietuvos pasiuntinio JAV Povilo Žadeikio susirašinėjimas 1945–1953 m.
 ATMINTIS - MEMORY
Rūta Trimonienė
Paminklai sovietinio genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Lietuvoje (1941–1953, 1988–2009 m.)
 NUOMONĖ – OPINION
Chaimas Bargmanas
Nauja apie žudynes „Lietūkio“ garaže. Kiek garažų buvo?
KRONIKA –  CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”