2019 m. balandžio 26 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus
2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1V- 44

 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO

vidaus tvarkos taisyklės


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama–Taisyklės) nustato Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau vadinama – Centras) vidaus tvarką, kurios tikslas– daryti įtaką Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama– darbuotojai), elgesiui ir bendrai tvarkai Centre.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už  Centro vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako generalinis direktorius.


II. DARBO IR POILSIO LAIKAS


4.  Darbo ir poilsio laikas Centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ .

5. Darbuotojams Centre nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8  iki 17 valandos,  penktadienį–nuo 8 iki 15 valandos 45 minučių. Pietų pertrauka nuo 12 valandos  iki 12 valandos 45 minučių. Jos metu  darbuotojai gali palikti darbo vietą ir ją leisti savo nuožiūra. Ši pertrauka į darbo laiką neįeina. Šeštadienis ir sekmadienis–poilsio dienos.

6. Genocido aukų muziejus (Aukų g.2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas (Žirmūnų g. 1F) lankytojus, norinčius susipažinti su ekspozicijomis (Aukų g. 2A ir Žirmūnų g. 1N), priima trečiadieniais–šeštadieniais nuo 10 valandos iki 18 valandos, sekmadieniais – nuo 10 valandos iki 17 valandos. Pirmadieniais ir antradieniais lankytojai neaptarnaujami.

7. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas (Žirmūnų g.1F) lankoma pirmadieniais–antradieniais nuo 9 valandos iki 16 valandos, trečiadieniais–šeštadieniais nuo 10 valandos iki 18 valandos, sekmadieniais nuo 10 valandos iki 17 valandos. Dėl koplyčios-kolumbariumo lankymo susitariama iš anksto  su Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso administracija.

8. Valstybinių švenčių ir atmintinų datų dienomis (sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną, birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną, rugpjūčio 23-ąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, rugsėjo 28-ąją – Tuskulėnų aukų atminimo dieną, lapkričio 1-ąją – Visų šventųjų dieną ir lapkričio 2-ąją – Vėlinių dieną) Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas lankoma muziejinės ekspozicijos darbo laiku.

9. Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso darbuotojams, vedantiems ekskursijas, dirbantiems ekspozicijų prižiūrėtojais, kasininkais, valytojoms nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė. Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį dirbama  nuo 10 valandos iki 18 valandos 15 minučių, sekmadienį – nuo  10 iki 17 valandos.  Pirmadienis ir antradienis – poilsio dienos.  Šių pareigybių darbuotojams dėl muziejaus lankytojų aptarnavimo negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti, todėl jiems suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku, kai  muziejuje nėra lankytojų.  Pertraukos pavalgyti trukmė – 25 minutės.  Šios pertraukos darbuotojai  negali laisvai leisti savo nuožiūra: esant lankytojų, jie privalo tęsti darbą. Pertrauka įskaitoma į darbo laiką.

10. Genocido aukų muziejaus budėtojams nustatyta 40 valandų trukmės 6 darbo dienų savaitė su viena poilsio diena.

11. Ūkio skyriaus (Didžioji g.17/1) ir Genocido aukų muziejaus budėtojams pamainų keitimosi laiką ir poilsio dienas nustato jų darbo grafikas. Budėtojams dėl darbo pobūdžio negalima daryti pertraukos  pailsėti ir pavalgyti, todėl jiems suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. Pertraukos pavalgyti trukmė - 25 minutės. Šios pertraukos budėtojai  negali laisvai leisti  savo nuožiūra, esant būtinybei, privalo tęsti darbą. Pertrauka įskaitoma į darbo laiką.

12. Centro budėtojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai skelbiami viešai budėtojų darbo vietose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo. Už teisingą darbo grafikų sudarymą, paskelbimą, tolygų budėtojų pamainų keitimąsi atsako tiesioginis struktūrinio padalinio vadovas.

13. Darbuotojams, susitarus su darbdaviu, ar  esant tarnybiniam būtinumui vykdyti edukacines programas, tikslinius renginius, atmintinų datų ir kitus su Centro veikla susijusius renginius, gali būti nustatytas  kitas nei šių Taisyklių 5-11 punktuose nurodytas  darbo laikas.

14. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena  valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

15. Darbuotojai gali pasilikti darbo patalpose ne ilgiau kaip iki 19 valandos. Esant būtinybei pasilikti ilgiau, darbuotojas turi gauti tiesioginio vadovo ir Centro generalinio direktoriaus sutikimą. 

16. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų (generalinio direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, departamentų, struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų) darbas vykdant tiesiogines darbo funkcijas, viršijantis nustatytą darbo dienos trukmę.

17. Darbai, kuriuos darbuotojas dirba pasibaigus darbo dienai vykdydamas tiesiogines darbo funkcijas savo iniciatyva, nelaikomi viršvalandiniais darbais.

18. Darbuotojai  privalo laikytis šiose Taisyklėse ir pagal atskirą susitarimą su darbdaviu nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo.

19. Tiesioginiai vadovai kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę ir teisės aktų nustatyta tvarka imasi priemonių darbo drausmei užtikrinti.

20. Centro struktūrinių padalinių vadovai organizuoja, kontroliuoja, atsako už teisingą darbuotojų darbo laiko apskaitą. Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Įsakymu paskirti atsakingi padalinių darbuotojai darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo kiekvieną darbo dieną ir paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną arba pirmą po jo einančio mėnesio darbo dieną pateikia darbuotojui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas.

21. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, jų pageidavimu, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Papildomo poilsio tvarka ir laikas nustatoma darbuotojo ir darbdavio susitarimu.

22. Darbuotojams, kurie neturi teisės į 21 punkte nurodytą papildomą poilsį, bet auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

23. Darbuotojai, palikdami Centrą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais,  darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

24. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, turi apie tai nedelsdami informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

25. Susirgę darbuotojai tą pačią dieną arba kitą dieną po susirgimo dienos turi apie tai  pranešti  savo skyriaus vadovui. Skyriaus vadovas nedelsiant turi pranešti specialistui, vykdančiam  personalo administravimo funkcijas. Šių reikalavimų privalo laikytis ir darbuotojai, susirgę atostogų metu. Jeigu darbuotojai apie savo laikiną nedarbingumą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.


III. BENDRA DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA


26. Priimant į darbą, darbuotojai pasirašytinai supažindinami su vidaus tvarkos taisyklėmis, departamento, struktūrinio padalinio nuostatais, pareigybės aprašymu. Su šiais dokumentais supažindina specialistas, vykdantis Centro personalo administravimo funkcijas. Darbuotojas,  atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą, pasirašytinai supažindina darbuotojus su saugos ir sveikatos instrukcijomis. Tiesioginis darbuotojo vadovas pasirašytinai supažindina darbuotoją su kitais Centre galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo veiklą. Jei priimtam darbuotojui reikalinga kompiuterizuota darbo vieta, Informacinių sistemų priežiūros skyriaus saugos įgaliotinis ar administratorius pasirašytinai supažindina jį su informacinių sistemų saugos dokumentais.

27. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų, kurie neskirti viešam skelbimui, paslaptį. Skyriaus vadovas, priimdamas į darbą darbuotojus, kurie tvarkys asmens duomenis, supažindina jį su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir pateikia darbuotojui pasirašyti įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį  (Taisyklių 1 priedas). Pasirašytas įsipareigojimas perduodamas darbuotojui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas  ir saugomas asmens byloje.

28. Įsakymų projektus Centro veiklos klausimais rengia departamentų, skyrių vadovai, pagal savo veiklos kompetenciją.

29. Darbuotojus su įsakymais supažindina įsakymo projekto rengėjas:

29.1. Su atostogų, komandiruočių ir turto valdymo įsakymais darbuotojai supažindinami  per dokumentų valdymo ir darbo organizavimo sistemą DOVAS SP, pasirašant elektroninį dokumentą DOVAS  SP sisteminėmis priemonėmis, prilyginant jas vidiniuose dokumentuose teisinę galią turinčiam elektroniniam parašui. Pasirašymas suprantamas kaip susipažinimo užduoties kortelės atidarymas  gavus užduotį elektroniniu paštu ir pažymėjus, kad susipažinta su teikiamu dokumentu.  Šis veiksmas vidiniuose dokumentuose prilyginamas nekvalifikuotam elektroniniui parašui.

Papildomai darbuotojai gali būti supažindinami  su atostogų, komandiruočių ir turto valdymo įsakymais pasirašant originaliame dokumente.

29.2. Su personalo, veiklos įsakymais darbuotojai supažindinami pasirašant originaliame dokumente.

Papildomai  darbuotojai gali būti supažindinami su personalo, veiklos  įsakymais per dokumentų valdymo ir darbo organizavimo sistemą DOVAS SP, pasirašant elektroninį dokumentą DOVAS  SP sisteminėmis priemonėmis, prilyginant jas vidiniuose dokumentuose teisinę galią turinčiam elektroniniam  parašui. Pasirašymas suprantamas kaip susipažinimo užduoties kortelės atidarymas  gavus užduotį elektroniniu paštu ir pažymėjus, kad susipažinta su teikiamu dokumentu.  Šis veiksmas vidiniuose dokumentuose prilyginamas nekvalifikuotam elektroniniui parašui.

29.3. Darbuotojai, neturintys galimybės naudotis informacinių technologijų priemonėmis, su visais įsakymais supažindinami pasirašant originaliame dokumente.

30. Darbuotojai, dirbantys pagal antraeilių pareigų darbo sutartis, privalo pateikti iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo laiko toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Ši pažyma galioja vienerius darbo metus. Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje darbovietėje, darbuotojas privalo nedelsiant apie tai pranešti specialistui, vydančiam Centro personalo administravimo funkcijas ir pateikti pažymą.

31. Jeigu darbuotojas, nuslėpdamas nuo darbdavio savo neįgalumo faktą, nepateikia su neįgalumu susijusių dokumentų, jis pats prisiima riziką ir savo veiksmais pripažįsta norą nesinaudoti garantijomis.

32. Darbuotojai gali susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir kita informacija, kuri pateikta Centro tarnybinės stoties kataloge „LGGRTC“ esančiuose pakatalogiuose „Darbo laikas“ ir „LGGRTC info“. Informacinių sistemų priežiūros skyrius organizuoja, kad „LGGRTC“ aplanko nuoroda būtų sukurta ir matoma kiekvieno  darbuotojo kompiuterio darbalaukyje. 

33. Aplanke „Darbo laikas“ pateikiami struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kita informacija, susijusi su darbo laiko apskaita. Darbuotojams suteikiama galimybė susipažinti, kaip žymimas kiekvieną dieną jų dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai. Darbuotojai, neturintys galimybės naudotis kompiuteriu, gali kreiptis į asmenį, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir susipažinti, kaip žymimas kiekvieną dieną jų dirbtas laikas.

34. Centro patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

35. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

36. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

37. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

38. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik  darbuotojui esant.

39. Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Centro išteklius.

40. Darbuotojas, išeinantis iš patalpų po darbo  ar pietų pertraukos metu paskutinis, privalo išjungti elektros prietaisus, apšvietimą, uždaryti langus, užrakinti patalpas.

41. Centro telefono ir faksimiliniais aparatais, elektroniniais ryšiais, kompiuterine bei programine įranga, periferiniais įrenginiais, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis  darbuotojai gali naudotis tik darbo tikslais.

42. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais (galinis įrenginys – leidžiantis priimti ir (ar) perduoti informaciją įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungtais prie viešųjų ryšių tinkle), kompiuterine ir programine įranga, Centro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

43. Darbuotojams draudžiama savavališkai įdiegti kompiuteryje programas, kopijuoti ar kitu būdu kaupti duomenis, nesusijusius su darbu, dalyvauti su darbu nesusijusiose interneto konferencijose, pokalbių tinklalapiuose. Už kompiuterio informacijos turinio atitikimą darbo tikslams atsako darbuotojas, dirbantis su jam patikėtu kompiuteriu.

44. Darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, perkeliami į kitas pareigas, kitą struktūrinį padalinį, privalo perduoti skyrių vadovams patikėtas jiems materialines vertybes, archyvines bylas ir kitą su tarnybine veikla susijusią dokumentaciją. Už materialinių vertybių ir kitų tarnybinių dokumentų perėmimo organizavimą ir jų perėmimą atsako tiesioginis vadovas.

 45. Darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, privalo  užpildyti atsiskaitymo lapą (Taisyklių   2 priedas ), kuris skelbiamas kataloge „LGGRTC info“. Užpildytas atsiskaitymo lapas pateikiamas darbuotojui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas, ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atleidimo datos.

46. Darbuotojai, tiesiogiai aptarnaujantys lankytojus, administracinėse Centro patalpose darbo metu privalo segėti identifikacinę kortelę, kurioje nurodoma darbuotojo pareigybės pavadinimas, vardas, pavardė ir nuotrauka. Tokių darbuotojų sąrašas tvirtinamas generalinio direktoriaus įsakymu.

47. Darbo užmokestis Centre mokamas du kartus – ne vėliau kaip einamojo mėnesio 24 dieną ir po jo einančio kito mėnesio 9 dieną. Darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį.

48. Darbuotojams, kurie nepertraukiamai dirba su videoterminalais (su įrenginiais, turinčiais monitorių ir klaviatūrą) pusę ir daugiau darbo dienos ir kurie neturi galimybės periodiškai keisti darbo su videoterminalu kita veikla, mažinančia darbo įtampą, atsiradusią dirbant su videoterminalu, po dviejų darbo valandų suteikiama speciali 15 minučių poilsio pertrauka. Ši pertrauka įskaitoma į darbo laiką. Darbuotojų sąrašas, kuriems suteikiama speciali poilsio pertrauka,  tvirtinamas generalinio direktoriaus, kurį teikia atsakingas asmuo už darbuotojų saugą ir sveikatą.


IV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ (KARJEROS) IR DARBUOTOJŲ DARBO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA


49. Valstybės tarnautojams pažymėjimai išduodami vadovaujantis  Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pažymėjimo galiojimo laikas - 8 metai nuo jo išdavimo dienos.

50. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas per tris darbo dienas  pateikia už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą.

51. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą dėl savo kaltės, privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas (piniginės sumos dydis tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu), šią pinigų sumą sumokėdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

52. Laikoma, kad valstybės tarnautojas prarado pažymėjimą ne dėl savo kaltės, jei pažymėjimas prarastas dėl nuo valstybės tarnautojo nepriklausančių aplinkybių ir jeigu už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui pateikiami kompetentingų institucijų išduoti tai patvirtinantys dokumentai.

53. Darbuotojams išduodami  nustatytos formos darbo pažymėjimai (Taisyklių 3 priedas). Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutarties nutraukimo. 

54. Darbo pažymėjimo rekvizitai yra: įstaigos pavadinimas, darbuotojo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, nuotrauka, įstaigos antspaudas, darbdavio pareigos, parašas, vardas ir pavardė, darbo pažymėjimo galiojimo laikas.

55. Praradęs darbo pažymėjimą, darbuotojas per tris darbo dienas pateikia raštišką prašymą už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui dėl naujo pažymėjimo išdavimo, nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes.

56. Darbuotojo darbo pažymėjimas keičiamas, jeigu jis tapo netinkamas naudoti, pasikeičia duomenys, nurodyti darbuotojo darbo pažymėjime. Atleidžiant iš darbo, valstybės tarnautojo pažymėjimas ir darbuotojo darbo pažymėjimas grąžinamas už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui valstybės tarnautojo ar darbuotojo atleidimo dieną.


V.  KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA


57. Darbuotojams atostogos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

58. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais.

59. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo Centre. Už antruosius ir paskesnius darbo metus visos priklausančios kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę, kuri  Centre nustatoma šalių susitarimu. Susitarus su darbdaviu, dalis kasmetinių atostogų gali būti suteikiama pagal prašymą, neįrašant šių dienų į kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Nesusitarus su darbdaviu, visos kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

60. Šalims susitarus, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.

61. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo Centre turi: asmenys iki aštuoniolikos metų;  nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu; asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko; darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku.

62. Darbuotojai, norintys išeiti kasmetinių atostogų, ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų iki kasmetinių atostogų pradžios pateikia generaliniam direktoriui tiesioginio vadovo vizuotą prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Pateikus prašymą nesilaikant nurodyto termino, kasmetinės atostogos gali būti nesuteiktos.

63. Darbuotojai, dėl tarnybinio būtinumo ir svarbių priežasčių (šių Taisyklių 61 punkto reikalavimai) negalintys išeiti kasmetinių atostogų  suteikimo eilėje numatytu laiku, ne vėliau kaip prieš keturiolika kalendorinių dienų iki pageidaujamų kasmetinių atostogų pradžios pateikia generaliniam direktoriui prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, dėl kasmetinių atostogų perkėlimo ir dokumentus, įrodančius prašymo pagrįstumą.

64. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais.  Darbuotojo prašymu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

65. Struktūrinių padalinių vadovai,  suderintą su  darbuotojais  ir darbuotojų pasirašytą kasmetinių atostogų suteikimo eilės projektą, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos pateikia darbuotojui, vykdančiam personalo administravimo funkcijas. Projekte nurodomas struktūrinio padalinio vadovą atostogų metu pavaduojantis asmuo.

66. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė tvirtinama generalinio direktoriaus įsakymu. Vadovaujantis įsakymu patvirtinta kasmetinių atostogų suteikimo eile,  darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos ir išmokamas vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas.

67. Struktūrinių padalinių vadovai  privalo užtikrinti tinkamą skyrių veiklos organizavimą darbuotojų kasmetinių atostogų metu.


VI. DARBO SU MUZIEJAUS RINKINIAIS TVARKA


68. Muziejaus lankytojai, norintys susipažinti su muziejuje saugomais rinkiniais, pateikia muziejaus direktoriui rašytinį prašymą. Darbuotojai, gavę muziejaus direktoriaus arba vyriausiojo fondų saugotojo rašytinį leidimą, aptarnauja lankytojus savo darbo kabinetuose jų tvarkomo eksponatų rinkinio klausimais. Lankytojai aptarnaujami trečiadieniais–ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 16 valandos, penktadieniais – nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos.

69. Kopijuoti, skenuoti ir fotografuoti eksponatus leidžiama turint muziejaus direktoriaus arba vyriausiojo fondų saugotojo sutikimą.

70. Kopijuoti eksponatus ne muziejaus patalpose, filmuoti ir fotografuoti ekspozicijų salėse leidžiama gavus muziejaus direktoriaus arba vyriausiojo fondų saugotojo sutikimą, dalyvaujant jų įgaliotam muziejaus darbuotojui.

71. Skolinti muziejaus eksponatus galima tik gavus muziejaus direktoriaus ir vyriausiojo fondų saugotojo leidimą.

72. Į muziejaus fondų saugyklas darbuotojai įleidžiami pagal muziejaus direktoriaus patvirtintą sąrašą.

   73. Fondų saugyklose dirbantys darbuotojai, paimdami ir grąžindami saugyklų raktus, pasirašo registracijos žurnale, kurį saugo vyriausiasis fondų saugotojas.

74. Fondų saugyklų tvarkymas, gedimų šalinimas, remonto darbai atliekami iš anksto suderinus su  vyriausiuoju fondų saugotoju ir dalyvaujant jo įgaliotam asmeniui.

75. Pasibaigus darbo dienai, vyriausiasis fondų saugotojas ar jo įgaliotas asmuo plombuoja saugyklas ir užrakina seife vieną saugyklų raktų egzempliorių. Seifas plombuojamas. Raktą nuo seifo saugo vyriausiasis fondų saugotojas arba jo įgaliotas asmuo. Antrasis saugyklų raktų egzempliorius saugomas plombuojamame seife kartu su kitais muziejaus pastato raktais. Už seife saugomus raktus ir seifo raktą atsako muziejaus budėtojas.

76. Pastebėjus pažeistas seifų, saugyklų plombas, nedelsiant informuojamas vyriausiasis fondų saugotojas arba muziejaus direktorius. Apie pažeidimus  įrašoma į registracijos žurnalą.


VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI


77. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

78. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę–penktadieniais–gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

79. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 77 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.


VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI


80. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Centrą.

81. Darbuotojai turi deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų.

82. Darbuotojai turi tinkamai elgtis pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai darbuotojų elgesys kenktų jų ar Centro reputacijai ir autoritetui.

83. Darbuotojai savo veiklą grindžia teisingumo, pagarbos žmogui ir valstybei, skaidrumo ir viešumo, savitarpio santykių  supratimo  ir kitais teisės aktuose numatytais principais.

84. Centre turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, lankytojais ir interesantais.

85. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

86. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.


IX. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ


87. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

88. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


89. Vidaus tvarką reglamentuoja ir kiti generalinio direktoriaus įsakymai, taisyklės, tvarkos, struktūrinių padalinių nuostatai ir pareigybių aprašymai, kurie nustato ir kitas darbuotojų pareigas.

90. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Centro interneto tinklalapyje.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”