2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 1(25)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Daniel Bockowski
Vilnius, netapęs Vakarų Baltarusijos sostine
Vilnius, which did not become the Capital of West Belarus
Arūnas Bubnys
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941 - 1944)
Kaunas Hard Labour Prison in the Years of Nazi Occupation (1941 - 1944)
Mindaugas Pocius
Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1949 - 1953 m.
Fight of the Lithuanian Partisans against Collaboration in 1949- 1953 m.
Kristina Burinskaitė
KGB propagandinės akcijos prieš politinę lietuvių išeivijos veiklą XX a. septintajame-devintajame dešimtmečiais
KGB Propaganda Actions against Political Activity of Lithuanian Emigre in 1970s - 1990s.
Juozas Banionis
Lietuvos laisvinimo sąjūdis Vakaruose XX a. septintajame dešimtmetyje: telkėsi naujoji karta
Saulius Grybkauskas
KGB veikla sovietinės Lietuvos pramonės įmonėse 1965 - 1985 m.
KGB Activity in the Industrial Enterprises of Soviet Lithuania in 1965 - 1985
 IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES
Lina Kaminskaitė
LSSR vaidybinio kino raida 1947 - 1961 m.
 ATMINTIS - MEMORY
Imantas Melianas
Azerbaidžaniečių tautos genocidas (1905 - 1994)
KRONIKA –  CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”