2021 m. birželio 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Alfredas Rukšėnas

KAUNO 2-ASIS PAGALBINĖS POLICIJOS TARNYBOS BATALIONAS IR GYVENTOJŲ ŽUDYNĖS BALTARUSIJOJE 1941–1943 M.

Santrauka
 

Vokiečių okupacijos (1941–1944 m.) laikotarpiu Lietuvoje buvo formuojami naciams pavaldūs kariniai-policiniai junginiai, kurie buvo vadinami pagalbinės policijos tarnybos, apsaugos, savisaugos batalionais, savisaugos daliniais ir kitais pavadinimais. Dalis lietuvių karinių-policinių formuočių buvo panaudotos žmonių žudynėms Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Kaune 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo suformuotas 2-asis PPT batalionas (vadas mjr. A. Impulevičius), kurį naciai 1941 m. spalio mėn. kartu su vokiečių 11-uoju rezervinės policijos batalionu išsiuntė į Baltarusijos Minsko sritį kovai su sovietų partizanais. Iš viso išvyko 485 kariai, turintys karininkų, puskarininkių, kareivių laipsnius. Žmonių naikinimo akcijose dalyvavo apie 450 lietuvių bataliono karių, t. y. visos trys bataliono kuopos.

Nacių okupacinė valdžia okupuotose Rytų teritorijose vykdė žydų persekiojimo ir naikinimo politiką. Lietuvių policijos 2(12)-asis batalionas buvo panaudotas vokiečių okupacijos pradžioje Baltarusijos Minsko srities miestų ir miestelių įsteigtų žydų getų kalinių naikinimui. 1941 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. batalionas daugiau nei penkiolikoje Baltarusijos vietovių sunaikino 15 452 žydus. Visuotinės lietuvių enciklopedijos duomenimis, vokiečių okupacijos laikotarpiu Baltarusijoje žuvo apie 0,8 mln., o Chr. Gerlacho – nuo 500 tūkst. iki 550 tūkst. Baltarusijos žydų. Iš šių duomenų seka, kad lietuvių batalionas sunaikino nuo 1,93 proc. iki 3,09 proc. visų per vokiečių okupacijos laikotarpį Baltarusijoje nužudytų žydų. Žydų žudynėse dalyvavo bataliono visų trijų kuopų kariai.

Batalionas taip pat buvo panaudotas karo belaisvių stovyklų kalinių žudynėms. 1941 m. spalio ir lapkričio mėn. maždaug šešių akcijų metu batalionas sunaikino ne mažiau kaip 2360 Minsko karo belaisvių stovyklos Nr. 352 kalinių, t. y. apie 1,98 proc. (iš 119 tūkst.) per visą vokiečių okupacijos laikotarpį šioje stovykloje nužudytų kalinių. Belaisvių naikinimo akcijose dalyvavo visos trys lietuvių bataliono kuopos.

Naciai okupuotose Rytų teritorijose persekiojo, naikino partizanus, su jais ryšius palaikiusius asmenis, pogrindininkus, paprastus gyventojus. Šiam tikslams naciai panaudojo ir lietuvių policijos 2(12)-ąjį batalioną. Batalionas 1941–1943 m. daugiau negu dešimtyje vietovių sunaikino 209 žmones. Žudynėse dalyvavo visų trijų bataliono kuopų kariai. Apibendrinant galima teigti, kad lietuvių policijos 2(12)-asis batalionas 1941–1943 m. sunaikino 18 021 žmogų. Chr. Gerlacho duomenimis, vokiečių okupacijos laikotarpiu Baltarusijoje buvo sunaikinta nuo 1,6 iki 1,7 mln. žmonių. Vadinasi lietuvių batalionas sunaikino maždaug nuo 1,06 proc. iki 1,126 proc. per visą okupacijos laikotarpį Baltarusijoje nužudytų žmonių.


 

THE KAUNAS SECOND AUXILIARY POLICE SERVICE BATTALION AND THE MASSACRE IN BELARUS IN 1941–1943

Summary
 

During the years of the German occupation (1941–1944) military-police units under the jurisdiction of the Nazis, which were called auxiliary police service, security, self-preservation battalions and other names, were formed. Some of the Lithuanian military-police formations took part in the killings in Lithuania, Belarus and Ukraine. In Kaunas in August 1941 the Second Auxiliary Police Service Battalion was formed (leader Major A. Impulevičius), which together with the German Eleventh Reserve Police Battalion was sent by the Nazis to the Minsk district in Belarus to fight against Soviet partisans. All together, there were 485 troops, commissioned and non-commissioned officers puskarininkių,. About 450 troops of the Lithuanian battalion, all three companies, participated in the killings.

The Nazis carried out the policy of persecuting and killing of Jews in the occupied Eastern countries. At the beginning of the German occupation, the Lithuanian Battalion No 2 (12) was employed for the killings of Jews in the Jewish ghettoes in the cities and towns of the Minsk region of Belarus. In October, November and December 1941, the battalion killed 15,452 Jews in over 15 places in Belarus. According to the data of the Comprehensive Lithuanian Encyclopaedia, during the Nazi occupation about 0.8 million Jews were killed. According to the German historian Christian Gerlach, from 500,000 to 550,000 Jews were massacred in Belarus. Consequently, the Lithuanian battalion killed between 1.9 per cent to 3.09 per cent of all the Jews massacred in Belarus during the Nazi occupation. All the three companies of the battalion took part in the killings of Jews.

The three companies of the battalion were also used to kill the prisoners of war In POW camps. In October and November 1941, the battalion killed not fewer than 2,360 prisoners in the Minsk POW camp No 352 in six massacres, which amounts to about 1.9 per cent, (a total of 119,000) of all the Jews massacred in this camp during the whole period of the Nazi occupation.

The Nazis persecuted and killed partisans and their supporters, participants in the underground movement and local residents in the Eastern occupied countries. For this purpose the Nazis also employed the Lithuanian police battalion No 2 (12). Between 1941 and 1943, the battalion killed 209 people in more than ten places.

Summing it up, it can be claimed that the Lithuanian police battalion No 2 (12) massacred 18,021 people between 1941 and 1943. According to Gerlach, from 1.6 to 1.7 million were massacred in Belarus during the Nazi occupation. Consequently, the Lithuanian battalion killed from about 1.06 per cent to 1.126 per cent of all the people killed in Belarus during the whole period of the Nazi occupation.
Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 2(22)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”