2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2006, Nr. 1(19)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Arūnas Streikus

Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje

Support of Émigré and Foreign Organisations for the Catholic Church in Lithuania during the Soviet Occupation

Geistautas Gečiauskas

Lietuvos partizanų Tigro rinktinė: pavaldumas, struktūra ir veikimo teritorija

The Tigras Brigade of Lithuanian Partisans: its Subordination, Organisational Structure and Area of Control

Mindaugas Tamošaitis

Kairiosios lietuvių inteligentijos veiksmai Lietuvos okupacijos išvakarėse ir pirmosiomis okupacijos dienomis

Activities of the Lithuanian Left-wing Intelligentsia on the Eve of the Occupation of Lithuania and during its First Days

Hektoras Vitkus

Memorialinių vietų veiksnys holokausto atminimo kultūroje: sampratos gairės ir tyrimo metodai

The Role of Memorial Places in the Culture of the Holocaust Memory: Guidelines for Understanding and Research Methods

Volodymyr Vjatrovič

  Ukrainiečių sukilėlių žygis į Baltijos šalis
  The March of the Ukrainian Rebels to the Baltic Countries

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Kristina Burinskaitė

Buvusių kalinių ir tremtinių kontrolė KGB dokumentuose

Lina Okuličiūtė
  Patikimų asmenų vaidmuo sovietinėje sistemoje
Albinas Jasiūnas
  KGB archyvinių bylų parvežimas į Lietuvą iš Uljanovsko

RECENZIJOS – REVIEWS

Algimantas Černiauskas

Manipuliavimo fotografija kaip propagandos priemone Lietuvos fotografijos almanachuose 1967–1987 m.

Rimantas Stankevičius
  Kauno geto gyvenimas. Saros Ginaitės versija

KRONIKA –  CRONICALS

KNYGOS –  BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”