2020 m. rugsėjo 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 1 (47)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Juozas Banionis
Antano Smetonos veikla JAV: Amerikos lietuvių misija ir siekiai atkurti Lietuvos valstybę
Antanas Smetona’s activities in the USA: Lithuanian-American mission and aspirations to restore the Lithuanian state
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiuje: įvykiai, dalyviai, likimai
June 1941 uprising in Panevėžys county in Krekenava township: events, participants, destinies
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos žydai 1944–1945 m.: holokausto tąsa Štuthofo koncentracijos stovykloje (1)
Arūnas Bubnys
Lietuviai darbininkai nacių okupuotoje Austrijoje 1942–1945 metais
Lithuanian laborers in Nazi-occupied Austria 1942–1945
Enrika Kripienė
Vyrų ir moterų santykiai Lietuvos partizanų gretose
Relationships Between Men and Women in Lithuanian Partisan Movement
Kristina Burinskaitė
Lietuvos ryšiai su Vakarais KGB voratinklyje
Lithuania‘s relations with the West within the KGB Web
Audronė Veilentienė
Juozas Urbšys KGB akiratyje. Šaltinių atodangos
Juozas Urbsys in the KGB spotlight. Source Outcrops

IŠ ARCHYVŲ – FROM ARCHIVES
Gintautas Ereminas
Lietuvos sienos su Lenkija apsauga 1920−1938 metais.

KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”