2021 m. balandžio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Janušas Kurtyka
DARBAVOSI PUOSELĖJANT ATMINTĮ

2010 metų balandžio 10 d. Rusijoje prie Smolensko sudužo Lenkijos prezidentinis lėktuvas. Jame skrido svarbiausieji Lenkijos valstybės asmenys. Tarp jų buvo ir nuoširdus Lietuvos bičiulis, Tautos atminties instituto (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) pirmininkas Janušas Kurtyka (Janusz Kurtyka).

Ši oficiali kelionė į Katynę J. Kurtykai buvo ypač svarbi ir prasminga. Jis tikėjosi pagerbti tūkstančių Katynės nusikaltimo aukų atminimą, ketino parengti publikaciją šia tema. Deja, tragiška skrydžio baigtis nutraukė 96 gyvybes. Tragedija sukrėtė pasaulį ir ypač skaudžiai priminė žiaurias 1940 metų tūkstančių Lenkijos piliečių žudynes.

Janušas Kurtyka gimė 1960 metų rugpjūčio 13 d. Krokuvoje. Jo vaikystės metai praėjo Naujojoje Hutoje (Nowa Huta). Anksti pradėjo domėtis istorija. Studijuodamas Jogailos universitete (Uniwersytet Jagielloński – UJ), buvo artimas antikomunistinei opozicijai. Aktyviai dalyvavo 1980 metų įvykiuose, buvo vienas iš UJ Nepriklausomos studentų sąjungos (Niezależne Zrzeszenie Studentów – NZS), kurios nenorėjo pripažinti valdžia, steigėjų. Komunistinės Lenkijos saugumas netruko susidomėti jaunuoju J. Kurtyka. Jau 1981 metų sausį į jo butą įvykdytas įsibrovimas. Lenkijoje esant karo padėčiai, tęsė NZS veiklą pogrindžio sąlygomis. Parengė opozicijos vadovą „Konspiracijos abėcėlė“ („ABC Konspiratora“), gerai žinomą to meto Krokuvos opozicionieriams.

Mokslinėje srityje J. Kurtyka aistringai domėjosi, greta Lenkijos pokario nepriklausomybės siekiančio pogrindžio tematikos, viduramžių Lenkija. 1995 metas Lenkijos Mokslų akademijoje apsiginė daktaro disertaciją „Tenčinskiai. Lenkijos magnatų elito viduramžiais istorijos studija“ („Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu“).

2000 m. J. Kurtyka tampa IPN skyriaus Krokuvoje direktoriumi. Prasideda jo nenuilstama veikla organizuojant archyvą ir perimant istorinę svarbą turinčią dokumentaciją iš įvairių kitų institucijų, stiprinant ir plečiat IPN padalinius, įgyvendinant įvairiais iniciatyvas įtvirtinant Lenkijos tautos ir visuomenės 1939-1989 m. istorinę atmintį.

J. Kurtyka 2005 metų gruodžio 29 d. išrenkamas IPN pirmininku naujai kadencijai. Šiose pareigose stengėsi visokeriopai aktyvinti IPN veiklą, stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su giminingomis organizacijomis Vidurio Europoje.

2007 metais jo pastangomis ėmė veikti Liustracijos biuras (Biuro Lustracyjne). J. Kurtyka buvo įsitikinęs, kad komunistinio saugumo bendradarbių išviešinimas yra teisingos valstybės kūrimo elementas, o taip pat dalinis atlygis totalitarinio režimo aukoms.

LGGRTC ir IPN bendradarbiavimo pradžia siekia 1998 metus. Per tą laiką surengta keletas bendrų istorinių konferencijų, parodų, vyko LGGRTC ir IPN istorikų diskusijos. 2011 m. pradėtas darbas rengiant dokumentų rinkinį „Sovietinių represinių struktūrų veikla prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944-1945“ (serija „Lenkija ir Lietuva XX amžiuje. Specialiųjų tarnybų archyvų dokumentai“, tomas 1), suburta bendra LGGRTC ir IPN darbo grupė, kurios pirmasis posėdis įvyko lapkričio 3 d. Lodzėje. 2017 metais minėtais leidinys pasiekė skaitytoją, tomas yra dedikuotas a. a. Janušui Kurtykai.

Informaciją parengė: LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas

Nuotraukos šaltinis: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39592,dok.html

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”