2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Gintautas Ereminas

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS VEIKLA VILNIAUS KRAŠTE (1926–1940 M.)

SantraukaStraipsnio tyrimo objektas – Lietuvių šv. Kazimiero draugijos švietimo darbas sudėtingomis sąlygomis Lenkijos valdomame Vilniaus krašte. Remiantis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos medžiaga (f. 175), siekiama rekonstruoti jos veiklą Vilniaus krašte.


Įvadas

Straipsnyje, remiantis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje (toliau – LMA VB RS) saugomais archyviniais šaltiniais, nagrinėjama lietuvių švietimo draugijai „Rytas“ giminiškos švietimo organizacijos – Lietuvių šv. Kazimiero draugijos – veikla Lenkijos valdomame Vilniaus krašte lietuviams itin politiškai sudėtingu laikotarpiu – suaktyvėjus Lenkijos administracinės valdžios represijoms prieš lietuvių švietimą ir kultūrinį gyvenimą.

Straipsnyje keliama prielaida, kad, siekdama labiau šviesti Vilniaus krašto lietuvius, Lietuvių šv. Kazimiero draugija savo skyrius su bibliotekomis (jomis galėjo naudotis ir skyriui nepriklausantys asmenys) steigė tose vietovėse, kur įvairialypį švietimo tinklą turėjo lietuvių švietimo draugija „Rytas“. Lietuvių šv. Kazimiero draugija buvo įsteigta 1925 metų spalio 5 d. , itin gyvuoti nepalankiu lietuvių organizacijoms laikotarpiu, bet iki prievartinio panaikinimo 1937 m. sugebėjo sustiprinti lietuvių tautinę savimonę. Atkurta 1939 m. spalio 28 d., Lietuvių šv. Kazimiero draugija ketino atgaivinti visų turėtų skyrių, vaikų darželių veiklą ir kurti naujus. Iki lemtingų Lietuvai 1940 m. įvykių draugija rūpinosi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bet dėl nepalankiai susiklosčiusių politinių aplinkybių buvo priversta veiklą nutraukti.

Straipsnio uždaviniai: 1) atskleisti, kiek ir kokiose vietovėse iki prievartinio uždarymo 1937 m. Lietuvių šv. Kazimiero draugija turėjo skyrių ir vaikų darželių; kiek ir kokiose vietovėse 1939 m. spalio 28 d. atkurta draugija iki 1940 m. įsteigė skyrių ir vaikų darželių, 2) nustatyti, kokia buvo Lietuvių šv. Kazimiero draugijos skyrių atskaitomybė Vilniuje veikusiai draugijos Centro valdybai, taip pat, kaip bendradarbiauta su giminiškos organizacijos – lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ skyriais, skaityklomis ir mokyklomis, esančiomis tose pačiose kaip ir Lietuvių šv. Kazimiero skyriai vietovėse.


...tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 2(40)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”