2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Liudvikas Simutis
IN MEMORIAM

Liudvikas Simutis (1935 08 27–2014 11 04)


Liudvikas Simutis gimė 1935 m. rugpjūčio 27 d. Telšių aps. Luokės vls. Kaunatavos k. Jo tėvas Adomas Simutis 1941 m. buvo suimtas sovietų ir naktį iš birželio 24 į 25 d. žiauriai nukankintas Rainių miškelyje. Pats Liudvikas nuo jaunų dienų rėmė Lietuvos partizanus, buvo jų ryšininkas, vėliau dalyvavo ir ginkluotose akcijose. 1955 m. buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme, tačiau 1956 m. SSRS AT prezidiumo sprendimu mirties bausmė pakeista 25 metais lagerio. Nuo 1955 m. iki 1977 m. buvo kalinamas Mordovijos lageriuose, kur pažino daug iškilių žmonių.

Į Lietuvą grįžo 1977 m. Iš pradžių įsidarbino Kalvarijos bažnyčios zakristijonu, o nuo 1979 m. iki 1990 m. dirbo Kauno hidrogeologinėje ekspedicijoje. Per lagerio laikų draugus L. Simutis įsitraukė į pogrindžio spaudos leidybą, bendradarbiavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“ ir „Aušroje“, dalyvaudavo tikinčiųjų eisenose ir kitoje neginkluotojo pasipriešinimo veikloje.

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizacijų ir Sąjūdžio veikloje. 1990 m. buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą ir pasirašė Kovo 11-osios aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.

1993 m. tapo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) nariu, buvo vienas iš šios partijos Kauno skyriaus įkūrimo iniciatorių. Dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio tarybos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio veikloje.

L. Simučiui buvo pripažintas kario savanorio teisinis statusas. Jis apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius, 1998 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu „Už Lietuvą“.

Mirė po sunkios ligos 2014 m. lapkričio 4 d., eidamas 80-uosius. Palaidotas Seniavos kapinėse Kaune.

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą ir artimuosius.Buvę Mordovijos lagerių politiniai kaliniai Liudvikas Simutis, Jonas Petkevičius ir Stasys Baškys susitiko Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. 1980 m. Iš kairės: Liudvikas Simutis, Irena Simutienė, Stasys Baškys, Vacys Petkevičius, Jonas Petkevičius, Stasys Baškys. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”