2020 m. vasario 20 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocido aukų muziejaus statutas
Tvirtinu:
LGGRT centro generalinė
Dalia Kuodytė __________
1997 m.  liepos   mėn. 30 d.
  Genocido aukų muziejaus
STATUTAS
 
1.      Bendrosios nuostatos
 
1.1. Lietuvos genocido aukų muziejus (įsteigtas Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidento 1992 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.1230/236) Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu (1997 m. birželio mėn. 5 d. Nr. VIII-238) reorganizuotas į Genocido aukų muziejų. Genocido aukų muziejus (toliau – Muziejus) yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento dalis. Steigėjo funkcijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo mėn. 24 d. nutarimu Nr.263 „Dėl Represijų Lietuvoje tyrimo centro ir Genocido aukų muziejaus perdavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui“.
Muziejaus adresas: Aukų gt. 2, Vilnius. Santrumpa – GAM.
1.2. Muziejaus veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu, Lietuvos Respublokos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos 1996 m. rugpjūčio mėn. 15 d. nuterimu Nr.975 patvirtintais valstybinio muziejaus nuostatais, muziejaus Statutu, ICOM rekomendacijomis, kitais teisės aktais.
1.3. Muziejaus statutą tvirtina steigėjas.
 
2.      Muziejaus uždaviniai ir funkcijos
 
2.1. Svarbiausias Muziejaus uždavinys – rinkti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti ir propaguoti istorinę-dokumentinę medžiagą, atspindinčią okupacinės valdžios vykdytas represijas prieš Lietuvos gyventojus;
2.2. Kaupia informaciją apie savo profilio muziejų rinkinius, siekia, steigėjams dalyvaujant, koordinuoti visuomeninių tremties ir rezistencijų muziejų veiklą, teikti jiems metodinę pagalbą;
2.3. Muziejus kaupia muziejines vertybes pagal muziejaus komplektavimo kryptis; papildo turimusrinkinius bei formuoja naujus, dalyvaudamas Steigėjo organizuojamose bei muziejaus inicijuojamose ekspedicijose po tremtise ir laisvės kovų vietas; muziejus priima saugoti kitų centro padalinių surinktas muziejines vertybes;
2.4. Užtikrina muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei;
2.5. Tyrinėja, klasifikuoja muziejines vertybes;
2.6. Rūpinasi muziejinių vertybių konservavimu ir restauravimu;
2.7. Supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių rinkinių katalogus; dalyvauja Steigėjo rengiamose švietimo programose, savarankiškai bendradarbiauja su mokyklomis ir visuomeninėmis organizacijomis propaguojant sukauptas muziejines vertybes;
2.8. Saugo ir naudoja muziejaus darbuotojų mokslinio darbo rezultatus, remdamasis autorių teisių ir Lietuvos Respublikos įstatymais;
2.9. Piliečiams paprašius, pateikia informaciją apie muziejuje saugomą istorinę medžiagą, liečiančią šių piliečių veiklą;
2.10 Suderinęs su Steigėju, nustato teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.
 
3.      Muziejaus profilis, struktūra, jo rinkiniai ir šifrai
 
3.1. Genocido aukų muziejus yra istorinio-memorialinio profilio muziejus, savo rinkinius formuojantis tematiniu principu.
3.2. Muziejaus struktūra: administracija, istorijos skyrius, fondų apskaitos ir tvarkymo skyrius, ūkio skyrius.
3.3. Muziejus komplektuoja daiktinę ir dokumentinę medžiagą apie:
–        NKGB ir NKVD bei kitų sovietinių valdžios organų represinę veiklą Lietuvoje 1940–1941 metais;
–        represinių organų veiklą Lietuvoje vokiečių okupacijos metais;
–        NKGB-MGB, NKVD-MVD, KGB bei kitų sovietų valdžios organų represinę veiklą Lietuvoje 1944–1990 metais (iki nepriklausomybės atkūrimo);
–        antisovietinį ir antinacinį pasipriešinimą, laisvės kovų dalyvius;
–        genocido aukas.
3.4. Muziejaus rinkiniai ir jų šifrai:
Represinių okupacinės valdžios organų veiklą (sovietų ir nacių) – RS
Ginkluotas pasipriešinimas okupaciniams režimams – PJ
Neginkluotas pasipriešinimas okupacijoms – NP
 
4.      Muziejaus valdymas
 
4.1. Muziejui vadovauja direktorius. Muziejaus direktorių ir vyriausiąjį fondų saugotoją skiria ir atleidžia iš pareigų, raštu suderinęs su Kultūros ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius.
4.2. Muziejaus direktorius:
4.2.1.     Organizuoja visą muziejaus veiklą ir atsako už ją; yra muziejaus tarybos pirmininkas;
4.2.2.     Teikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui tvirtinti perspektyvines veiklos programas;
4.2.3.     Tvirtina ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, teikia Centro tarybai apsvarstytus Muziejaus Taryboje siūlomus publikuoti leidinius;
4.2.4.     Pasiūlo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui sudaryti laikinąsias komisijas muziejaus veiklos problemoms spręsti;
4.2.5.     Rengia įsakymų, susijusių su muziejaus veikla, projektus.
4.3. Muziejuje veikia Fondų komisija pagal Kultūros ministro patvirtintus bedruosius Fondų komisijos nuostatus.
4.4. Muziejuje veikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimu sudaryta Muziejaus Taryba, turinti patariamojo balso teisę. Muziejaus Tarybos darbo reglamentą tvirtina muziejaus direktorius, kuris yra Tarybos pirmininkas.
4.5. Muziejaus Taryba svarsto:
4.5.1.     Muziejaus organizacinę struktūrą;
4.5.2.     Muziejaus Statutą, vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareiginių instrukcijų projektus;
4.5.3.     Metines ir perspektyvines muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
4.5.4.     Ekspozicijų ir parodų planus, publikuoti parengtus leidinius;
4.5.5.     Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą;
4.5.6.     Darbuotojų etatų struktūrą.
 
5.      Darbo santykiai
 
5.1. Darbo santykius muziejuje reguliuoja:
Lietuvos Respublikos darbo sutartis; Lietuvos Respublikos atostogų, Darbo apmokėjimo bei kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai, muziejaus statutas, skyrių darbo nuostatai ir pareigų instrukcija.
5.2. Su muziejaus fondų saugotojais ir kitais materialiai atsakingais asmenimis sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartis.
 
6.      Muziejaus reorganizavimas ir likvidavimas
 
6.1. Muziejus gali būti reorganizuotas arba likviduotas steigėjo sprendimu suderinus su Kultūros ministerija.
 
 
Šis Statuto projektas aprobuotas LGGRTC tarybos 1997 m. liepos 30 d. posėdyje. Posėdžio protokolas Nr.
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”