2017 m. rugsėjo 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.2.

ASMENŲ PRANEŠIMŲ, SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO LGGRTC ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų pranešimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmenų pranešimai, skundai ir prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu (pažyma), kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio valstybės tarnautojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Priėmimo fakto patvirtinimo pažyma siunčiama asmeniui paštu ar elektroniniu būdu. Jei asmuo skundą, prašymą ar pranešimą įteikia asmeniškai, tuomet pagal asmens pageidavimą pateikiama dokumento kopija su Centro spaudu, nurodant gavimo datą ir registracijos numerį.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-33 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre tvarkos patvirtinimo“,

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pranešimas, skundas ar prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti; taip pat pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pranešimui, skundui ar prašymui nagrinėti reikalinga informacija ir dokumentai, kuriuos turi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatas
Jolita Bernotienė, vyriausioji specialistė,
Tel. (8 5) 231 4139,
el.p. jolita.bernotiene@genocid.lt.
7. Administracinės paslaugos vadovas Regina Selskienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriato vedėja,
Tel. (8 5) 231 4139,
el.p. centras@genocid.lt.
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinės paslaugos vadovas gali terminą pratęsti. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu (kai pranešimas, skundas ar prašymas gautas el. paštu) ir nurodomos priežastys.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
11. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Skundas ar pranešimas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras jau yra priėmę administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą.
Apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”