2018 m. kovo 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt

INFORMACIJOS APIE LGGRTC VEIKLĄ, VYKDOMAS FUNKCIJAS IR
TEIKIAMAS PASLAUGAS TEIKIMO ASMENIMS
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Informacijos apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas arba išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro spaudu pažymėta dokumento kopija, nurodant gavimo datą ir registracijos numerį.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-33 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre tvarkos patvirtinimo“,

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidaujama gauti, pageidaujamas informacijos gavimo būdas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prašymui nagrinėti reikalinga informacija ir dokumentai, kuriuos turi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padaliniai.
7. Administracinės paslaugos vadovas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovybė ir padalinių vadovai.
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”