2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Audronė Veilentienė

IDEOLOGINĖ PRIEVARTA IR REPRESIJOS KAUNO VALSTYBINIAME VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE (1944–1950 M.)

SantraukaAntrojo pasaulinio karo pabaigoje prasidėjusią antrąją Lietuvos okupaciją lydėjo SSRS vykdoma sovietizacija, teroras ir ideologinė-moralinė prievarta. Tie patys metodai buvo taikomi ir aukštosioms mokykloms. Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete dėstytojai ir studentai buvo suiminėjami, tremiami, šalinami iš universiteto, verčiami studijuoti pseudomokslines disciplinas, dalyvauti sovietinėse šventėse, paskaitose šlovinti rusų ir sovietinius mokslininkus ir jų pasiekimus, menkinti Lietuvos istoriją, kultūrą ir mokslą. Okupacinė valdžia siekė „perauklėti“ tautinę inteligentiją, susiformavusią nepriklausomoje Lietuvoje, ir parengti sau lojalius inteligentus, todėl sovietų valdžiai netinkantys asmenys buvo šalinami iš universiteto, o studijuoti priimami daugiausia darbininkų ir valstiečių vaikai. Represijas ir ideologinę prievartą universitete organizavo ir vykdė komunistų partijos ir komjaunimo organizacijos nariai. Visos šios priemonės nepadėjo sunaikinti universitete tautinės dvasios, todėl SSRS aukštojo mokslo ministerija reorganizavo jį į Kauno politechnikos institutą, o jo Medicinos fakultetą – į Kauno medicinos institutą.IDEOLOGICAL VIOLENCE AND REPRISALS AT KAUNAS STATE VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (1944–1950)

SummaryAt the end of WWII, when the second Soviet occupation of Lithuania started, it was accompanied by Sovietisation, terror, and ideological-moral coercion carried out by the USSR. The same methods were applied to institutions of higher education. Professors and students of Kaunas State Vytautas Magnus University were arrested, deported, expelled from the university, and forced to study pseudo-scientific disciplines, participate in Soviet festivities, during lectures glorify Russian and Soviet scientists and their achievements, and derogate the history, culture and science of Lithuania. The occupation authorities tried to “re-educate” the national intelligentsia formed during the time of independent Lithuania and to train loyal intellectuals. Therefore, individuals who did not suit the Soviet government were removed from the university by admitting mostly the children of workers and peasants to the university. Repression and ideological coercion at the university were organised and carried out by members of the Communist Party and Komsomol. These measures, however, failed to destroy the spirit of the national university, and as a result the USSR Ministry of Higher Education reorganised the university, renaming it Kaunas Polytechnic Institute (today Kaunas University of Technology). The ministry renamed the Faculty of Medicine of the university Kaunas Medical Institute (today Lithuanian University of Health Sciences).


„Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 1(33)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”