2019 m. vasario 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Prieš 65 metus sušaudytas

Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Vilkaviškio aps. Paežerių vls. Bebrininkų k. 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1909–1913 m. studijavo Šveicarijoje, Fribūro universitete. 1910 m. įšventintas į kunigus. Dirbo pastoracinį darbą, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1922–1926 m. dėstė Gižų kunigų seminarijoje (Seinų vyskupija). 1927–1940 m. buvo Telšių kunigų seminarijos profesorius ir rektorius. 1940 m. popiežiaus Pijaus XII įšventintas tituliniu Lizijos vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo Justino Staugaičio augziliaru. Mirus vyskupui J. Staugaičiui, V. Borisevičius 1944 m. tapo Telšių vyskupu ordinaru.


1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, V. Borisevičius protestavo prieš Bažnyčios teisių varžymą, kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą. 1943 m. liepos mėn. parašė antisovietinį kreipimąsi į Telšių vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius. Nacių okupacijos metais padėjo Telšių apskrities kaimuose ir parapijose besislapstantiems žydams. Panaikinus Telšių getą, pats glaudė ir slėpė iš jo pabėgusius žydus. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą, rėmė partizanus maistu, rūpinosi, kad tai darytų ir parapijų kunigai. 1945 m. pradžioje Pašilės (Raseinių aps. Kražių vls.) klebonijoje padėjo pasislėpti buvusiam Lietuvos konsului ir Plungės burmistrui, Žemaičių legiono štabo ryšininkui Eduardui Misevičiui. 1945 m. pavasarį slapstė Žemaičių legiono štabo vado pavaduotoją Šarūną Jazdauską, įdarbindamas jį Lieplaukio (Telšių aps. Telšių vls.) klebonijos zakristijonu. Padėjo kunigams Pranui Gustaičiui ir Jonui Našlėnui slapstytis nuo NKGB, dažnai keitė jų parapijas.


1945 m. gruodžio 18 d. V. Borisevičius buvo suimtas ir laikomas NKGB–MGB vidaus kalėjime Vilniuje. Kaltintas antisovietine veikla, ryšiais su partizanais, mėginta jį užverbuoti. Nepavykus palaužti, paleistas, kad apsispręstų. Vyskupas atsisakė bendradarbiauti su sovietiniu saugumu ir 1946 m. sausio 3 d. NKGB–MGB vadovybei rašė: „[...] pareiškiu, kad įskundimai visiškai nesuderinami nei su mano titulu, nei su pareigomis, nei su sąžine, ir tai daryti kategoriškai atsisakau.“ 1946 m. vasario 5 d. jis vėl buvo suimtas. Tų pačių metų rugpjūčio 28 d. LSSR MVD kariuomenės karo tribunolas nuteisė vyskupą mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1946 m. lapkričio 18 d. LSSR NKGB–MGB vidaus kalėjime Vilniuje. Kūnas užkastas buv. Tuskulėnų dvaro teritorijoje.


1999 m. rugsėjo 27 d. vyskupo V. Borisevičiaus palaikai iškilmingai palaidoti Telšių katedros vyskupų kriptoje. 1991 m. pradėta jo kanonizavimo byla.


Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. rugsėjo 24 d. dekretu Vincentas Borisevičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius), 2003 m. balandžio 25 d. dekretu – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. (po mirties).Telšių kunigų seminarijos rektorius V. Borisevičius. Telšiai, 1927–1935 m. Iš LCVA


Paminklinė lenta Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje palaidotiems Telšių vyskupams 1918 m. Nepriklausomybės akto signatarui Justinui Staugaičiui, 1946 m. lapkričio 18 d. Vilniuje sušaudytam Vincentui Borisevičiui ir politiniam kaliniui Pranciškui Ramanauskui atminti. Aut. skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Algirdas Žebrauskas.
Atidengta 1999 m. rugpjūčio 25 d. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebono Antano Gilio rūpesčiu.
Telšių r. Telšių m. Katedros g. 2. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros pietvakarinis fasadas. A. Beresnevičiaus nuotr., 2000 m.


Parengė Remigijus Černius. Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 1,23 MB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”