http://genocid.lt/centras/lt/1504/a/

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla

Pirmininkas: Gintaras Šidlauskas, mob. 8 650 71654

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija (toliau – Komisija) teikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (toliau – Centras) išvadas dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ir nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens teisinio statuso pripažinimo, išduoda nustatytos formos pažymėjimus ir tvarko jų apskaitą.


Komisijos uždaviniai

Pagrindinis Komisijos uždavinys - objektyviai nagrinėjant visus šaltinius, nustatyti asmenų, pretenduojančių į kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ar nukentėjusio asmens teisinį statusą, buvimo kariu savanoriu, laisvės kovų dalyviu ar nukentėjusiuoju asmeniu faktą, o šį faktą nustačius – teikti Centrui išvadas dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ar nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo.


Komisijos funkcijos

Komisija teikia Centrui išvadas dėl:
kario savanorio;
laisvės kovų dalyvio;
nukentėjusiojo asmens teisinio statuso pripažinimo.
Išduoda nustatytos formos pažymėjimus.
Tvarko pažymėjimų apskaitą.


Komisijos pareigos

Objektyviai nagrinėti visus šaltinius, patvirtinančius ar paneigiančius buvimo ar nebuvimo kariu savanoriu, laisvės kovų dalyviu ar nukentėjusiuoju asmeniu faktą.


Komisijos darbo organizavimas

Komisijos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Prie Komisijos veikia dokumentų rengimo tarnyba, kurios sudėtį tvirtina Centro generalinis direktorius.
Komisija dirba pagal darbo reglamentą, kurį tvirtina Centro generalinis direktorius.
Komisijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Komisijos posėdžius rengia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu kitas šios Komisijos narys.
Komisijos posėdžiuose patariamojo balso teise turi teisę dalyvauti komisijos ekspertai, kurie pateikia išvadas nagrinėjamais klausimais.
Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių.
Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius.
Komisiją techniškai aptarnauja Centras.


Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla

Komisija dirba pagal patvirtintą, kaip kad numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 11 d. nutarime Nr. 1244, darbo reglamentą. Visų pirma, Komisijos darbo reglamentas numato, kad rezistentai turi pateikti Komisijai detalų, aiškiais ir konkrečiais faktais bei išsamiais liudininkų parodymais paremtą savo rezistencinės veiklos aprašymą. Nors apie tai informuoja Komisijos dokumentų rengimo tarnybos atmintinės, nemaža dalis pretendentų pateikia paviršutinišką, jokiais svariais įrodymais neparemtą, savo rezistencinės veiklos aprašymą. Tokiais atvejais svarstymas atidedamas duomenų papildymui.


Kario savanorio statusas pripažįstamas:
1. 1941-ųjų birželio sukilimo dalyviams, 22-28 dienomis ginklu kovojusiems su okupacinės valdžios struktūromis, taip pat šio sukilimo vadovams bei štabų nariams;
2. Vietinės rinktinės kariams, veikusiems 1944 m.
3. Tėvynės apsaugos rinktinės kariams, pasipriešinusiems sovietinei armijai 1944 m.
4. Partizanams, kurie priklausė ginkluoto pasipriešinimo struktūroms, davė priesaiką ir jos nesulaužė, turėjo atpažinimo ženklus ir ginklus, gyveno nelegaliai, taip pat rezervinių būrių, organizacinių skyrių bei kitų slaptųjų ginkluoto pasipriešinimo struktūrų nariams, kurie davė priesaiką ir jos nesulaužė, turėjo ginklus ir vadovybės įsakymu dalyvavo kautynėse ar kitose ginkluotose operacijose, taip pat partizanų ryšininkams ar rėmėjams, patekusiems į kautynių situaciją, su ginklu dalyvavusiems šiose kautynėse ir jų metu suimtiems, sužeistiems ar žuvusiems.

Laisvės kovų dalyvio statusas pripažįstamas:
1. Lietuvos partizanų ryšininkams ir rėmėjams.
2. 1940-1990 m. veikusių ir siekusių atkurti Lietuvos nepriklausomybę pogrindinių organizacijų nariams, pogrindžio spaudos leidėjams, bendradarbiams ir platintojams. Taip pat pasipriešinimo akcijų dalyviams bei asmenims, kitokiais būdais ar veiksmais dalyvavusiems kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Laisvės kovų dalyvio statusas šiems asmenims pripažįstamas, jei jie nebendradarbiavo su okupacinėmis represinėmis struktūromis.

Kokiais atvejais statusas nepripažįstamas? Visų pirma, tenka priminti, kad "Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas" (Žn. 1997, Nr. 12-230) nenumato pripažinti Kario savanorio statuso asmenims, sulaužiusiems partizano priesaiką. Sutinkamai su Komisijos darbo reglamentu, priesaiką sulaužiusiais laikomi tie ginkluoto pasipriešinimo dalyviai, kurie:
1. Pasitraukė iš partizanų struktūrų, registravosi pagal okupacinės valdžios skelbtas amnestijas ir legalizavosi.
2. Išdavė savo bendražygius, kuriems po to buvo užvestos bylos, jie buvo persekiojami ar suimami, įkalinti, ištremti.

Dalis pretendentų mėgina savo registravimo faktą pateisinti vadų leidimu ar kitomis priežastimis. Komisija neturi žinių apie buvusių partizanų legalizavimosi aplinkybes (duomenys apie jų registraciją buvusiame KGB archyve neišliko), ir todėl visiems taiko vienodą nuostatą. Tiems ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, kurie po registracijos toliau tęsė savo rezistencinę veiklą ir tą įrodo, Komisija svarsto galimybę pripažinti jiems Laisvės kovų dalyvio statusą.

Norime dar priminti, kad Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio statusas nenumatomas pripažinti:
1. Asmenims, nusikaltusiems žmoniškumui, žudžiusiems taikius gyventojus bei padėjusiems juos žudyti okupacinėms struktūroms.
2. Asmenims, sąmoningai bendradarbiavusiems su okupacinėmis represinėmis struktūromis, bei bendradarbiavimas pasireiškė konkrečiais veiksmais.
3. Asmenims, buvusiems okupacinių represinių struktūrų kadriniams darbuotojams, agentams ir informatoriams, jeigu jie nepateikia įrodymų, jog tuo pat metu bendradarbiavo su pasipriešinimo (rezistencijos) organizacijomis ir vykdė jų specialias užduotis.
4. Asmenims, masinėse informacijos priemonėse viešai pasmerkusiems rezistencinę veiklą bei Lietuvos nepriklausomybės idealus.
5. Organizacijų ir struktūrų, veikusių prieš Lietuvos nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą, nariams.

Be to, Laisvės kovų dalyvio statusas nepripažįstamas neginkluoto pasipriešinimo dalyviams:
1. Išdavusiems savo bendražygius, kuriems buvo užvestos sekamosios bylos, jie buvo persekiojami ar suimami, įkalinti, ištremti.
2. Pogrindinių organizacijų, moksleivių, studentų būrelių nariams, liudijusiems prieš savo bendražygius, davusiems represinėms struktūroms pasižadėjimus, profilaktuotiems ir nenuteistiems.

Pastaruoju metu Komisija gauna daug prašymų pripažinti prašytojų artimiesiems (žuvusiems kovoje, sušaudytiems pagal okupacinių struktūrų teismų nuosprendžius, mirusiems įkalinimo vietose) Kario savanorio ar Laisvės kovų dalyvio statusą po mirties. Primename, kad tokiais atvejais be prašymo ir žuvusiojo (mirusiojo) gyvenimo ir rezistencinės veiklos aprašymo, būtina pateikti ir pažymą apie jo žūtį (mirtį) iš Lietuvos Ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40, Vilnius). Jei tokios pažymos negavote, būtina įrodyti pretendento rezistencijos ir žūties (mirties) faktą per teismą.

Atsiprašome gerbiamų pasipriešinimo dalyvių, kuriems atrodo, kad per ilgai svarstomi jų prašymai. Komisija dirba labai įtemtai, stengdamasi pagal galimybes pasvarstyti kuo daugiau pateiktų prašymų. Komisijos darbo rezultatai yra skelbiami.

Sutinkamai su "Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymu" (1997 m. birželio 30 d. Nr. VIII-342) nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis pripažįstami asmenys, kurie:
1.Okupacinių režimų buvo įkalinti, ištremti, nutremti, perkelti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų kitokiais būdais buvo atimta laisvė.
2. Okupacijų metais dėl okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą, turtą.
3. Prievarta paimti į okupacinių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;
4. Persekioti dėl politinių motyvų.
5. Dėl politinių ar kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę.
6. Dėl okupacinių režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą.

Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų yra šios grupės:
a) politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys;
b) tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys;
c) perkeltieji asmenys;
d) represuoti asmenys;
e) buvę beglobiai vaikai;
f) kiti nukentėję asmenys.

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas taikomas asmenims, kurie šio įstatymo apibrėžtu laikotarpiu buvo Lietuvai šiuo metu priklausančių teritorijų nuolatiniai gyventojai, o taip pat asmenims, kurie nukentėjo nuo Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos represinių režimų, neatsižvelgiant į jų pilietybę ir gyvenamąją vietą represavimo ar žalos padarymo metu, jeigu šiuo metu yra Lietuvos Respublikos piliečiai.


Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinis statusas nepripažįstamas asmenims:
1) vykdžiusiems genocido nusikaltimus žmonijai ir žmoniškumui ar karo nusikaltimus;
2) Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos represinių struktūrų kadriniams darbuotojams, šių struktūrų agentams ir informatoriams;
3) buvusiems nacionalsocialistų ir komunistų partijos vadovaujantiems darbuotojams;
4) organizacijų ir struktūrų, veikusių prieš Lietuvos nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą, nariams.

Visiems, kurie domisi savo ar artimųjų statuso pripažinimo klausimais prašome teirautis telefonais:
Komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas – 8 650 71654
Pasipriešinimo dalyvių dokumentų rengimo tarnyba – 231 41 57
Pažymėjimų pasipriešinimo dalyviams rengimo grupė – 8 646 46140
Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų dokumentų rengimo grupė – 231 30 12


Komisijos pirmininkas piliečius ir kitus asmenis priima Gedimino pr. 40/1, 105 kab. trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 12:00 val.
Pasipriešinimo dalyvių dokumentai priimami Gedimino pr. 40/1, 103 kab. nuo 9:00 iki 16:00 val. kiekvieną darbo dieną su pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val. Penktadieniais dokumentai priimami nuo 9:00 iki 15:00 val.
Nukentėjusių asmenų dokumentai priimami Gedimino pr. 40/1, 104 kab. nuo 9:00 iki 16:00 val. kiekvieną darbo dieną su pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val. Penktadieniais dokumentai priimami nuo 9:00 iki 15:00 val.
 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos veikla


Komisijos posėdžių įvyko  1997 11 10–2020 12 11

268

Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo 20 614
Pripažintas statusas:
    Kario savanorio
   
Laisvės kovų dalyvio
  14 285
  7441
  6844
Nepripažintas statusas:
   
Kario savanorio 
   
Laisvės kovų dalyvio
    4816
   2158
  2658

Pastaba: Apsvarstytų prašymų skaičius nesutampa su pripažintų ir nepripažintų statusų skaičiumi, kadangi atskirų asmenų prašymai svarstomi daugiau nei po kartą.

 

Komisijos posėdžių įvyko 1997 11 10–2020 12 11

268

Pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas: 

 90 509

    Politinių kalinių 
        Tremtinių 
        Represuotų asmenų 
    Nukentėjusių  asmenų
    Perkeltųjų asmenų 
    Beglobių vaikų  
    Afganistano karo dalyvio
      5723
 60 142
      948
19 592
2 659
996
449
Nepripažintas statusas  2463

 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2020 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 51
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  48
  36
  12
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    3
   1
  2


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 465

Pripažintas statusas: 384
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          2
  265
  0
   68
0
4
45
Nepripažintas statusas  81Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2019 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 63
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  54
  37
  17
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    9
   7
  2


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 529

Pripažintas statusas: 449
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          4
  266
  0
   122
4
9
44
Nepripažintas statusas  80Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2018 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 71
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  55
  34
  21
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    16
   6
  10


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 515

Pripažintas statusas: 442
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          1
  272
  0
   118
1
6
44
Nepripažintas statusas  73Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2017 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 80
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  57
  37
  20
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    23
   4
  19


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 476

Pripažintas statusas: 395
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          3
  228
  0
    98
2
5
59
Nepripažintas statusas  81Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2016 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 105
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  84
  42
  42
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    21
   6
  15


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 481

Pripažintas statusas: 392
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          5
  212
  0
    104
9
4
58
Nepripažintas statusas  89Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2015 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 140
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  117
  64
  53
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    23
   7
  16


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 921

Pripažintas statusas: 795
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
    Afganistano karo dalyvio
          3
  260
  0
    140
182
10
200
Nepripažintas statusas  126Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2014 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 252
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  229
  73
  156
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    23
   5
  18


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 901

Pripažintas statusas: 765
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          15
 385
  4
    337
8
16
Nepripažintas statusas  136Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2013 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 221
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  182
  133
  49
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    39
   19
  20


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 862

Pripažintas statusas: 692
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          13
 359
  3
    296
1
20
Nepripažintas statusas  170Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2012 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo: 392
Pripažintas statusas:
   
Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  350
  269
  81
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    42
   21
  21


Apsvarstyta prašymų dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo:

 886

Pripažintas statusas: 757
    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          17
 408
  3
    306
4
19
Nepripažintas statusas  129

 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2011 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo 210
Pripažintas statusas:
    Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  180
  118
  62
Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    30
   13
  17


Pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas: 

 833

    Politiniai kaliniai 
        Tremtiniai 
        Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          13
 484
  3
    307
5
21
Nepripažintas statusas  185

 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2010 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo 309
Pripažintas statusas:
    Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  216
  59
  157

Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    88
   23
  65

Pastaba: Apsvarstytų prašymų skaičius nesutampa su pripažintų ir nepripažintų statusų skaičiumi, kadangi atskirų asmenų prašymai svarstomi daugiau nei po kartą.

Pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas: 

 1132

    Politiniai kaliniai
    Prilyginti politiniams kaliniams
    Tremtiniai
    Prilyginti tremtiniams
    Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          6
2
 336
359
  3
    364
13
49
Nepripažintas statusas  186


 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2009 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo 561
Pripažintas statusas:
    Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  387
  131
  256

Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
    156
   55
  101

Pastaba: Apsvarstytų prašymų skaičius nesutampa su pripažintų ir nepripažintų statusų skaičiumi, kadangi atskirų asmenų prašymai svarstomi daugiau nei po kartą.

Pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas: 

 2001

    Politiniai kaliniai
    Prilyginti politiniams kaliniams
    Tremtiniai
    Prilyginti tremtiniams
    Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          13
6
 518
872
  1
    479
19
93 
Nepripažintas statusas  284


 Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2008 m. veikla


Apsvarstyta prašymų dėl Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo 589
Pripažintas statusas:
    Kario savanorio
    Laisvės kovų dalyvio
  477
  172
  305

Nepripažintas statusas:
    Kario savanorio 
    Laisvės kovų dalyvio
90
   37
  53

Pastaba: Apsvarstytų prašymų skaičius nesutampa su pripažintų ir nepripažintų statusų skaičiumi, kadangi atskirų asmenų prašymai svarstomi daugiau nei po kartą.

Pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas: 

 2367

    Politiniai kaliniai
    Prilyginti politiniams kaliniams
    Tremtiniai
    Prilyginti tremtiniams
    Represuoti asmenys
    Nukentėjusieji
    Perkeltieji asmenys
    Beglobiai vaikai
          17
6
  680
674
  17
    755
48
170
Nepripažintas statusas  387


 Komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas