2019 m. birželio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Prieš 95 metus

Jonas Petras Aleščikas-Gediminas, Gintautas, Margis, Rymantas gimė 1916 m. birželio 4 d. Seinų aps. Lazdijų vls. Miškinių k. ūkininko šeimoje. Baigė Miškinių k. pradinę mokyklą. 1928–1936 m. mokėsi Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose, kurią baigęs 1936 m. rugsėjo 27 d. įstojo į Kauno karo mokyklą. Ją baigė 1939 m. Tų pačių metų rugsėjo 16 d. jam suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Paskirtas tarnauti mokomojo būrio instruktoriumi (būrio vado teisėmis) priešlėktuvinės apsaugos rinktinėje. Tarnauti Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje J. P. Aleščikui teko neilgai. 1940 m. atėjus sovietams, tarnavo sovietų kariuomenėje Pabradėje. 1941 m. birželio mėn., daliniui traukiantis į rytus, J. P. Aleščikas paliko dalinio teritoriją ir perėjęs fronto liniją grįžo į Lietuvą, į gimtuosius Miškinius. 1941 m. vedė Stasę Mačėnaitę. 1943 m. buvo išsiųstas į vokiečių frontą, kariavo prie Ladogos ežero. Gavęs atostogų, į frontą nebegrįžo, bet nuvyko į žmonos gimtinę Ignalinos r. Juodgalvių k. ir pradėjo slapstytis.


1944 m., artėjant frontui, kartu su šeima grįžo į savo tėviškę Miškinių k. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai vėl slapstėsi. Pasidarė dvi slėptuves: vieną troboje prie krosnies, kitą – sode. Kartą į sodybą užėjus rusams, turėjo bėgti, buvo sužeistas, laimė, nesunkiai. Į tėviškę daugiau nebegrįžo. J. P. Aleščikas įstojo į ltn. Vytauto Gončio-Alseikos kuriamą Šarūno rinktinę. 1945 m. įsitraukė į aktyvią partizaninę veiklą. 1945 m. rugsėjo mėn.–1946 m. vasario mėn. ėjo Tauro apygardos Šarūno rinktinės vado pareigas. 1946 m. vasarą paskirtas Tauro apygardos Rikiuotės skyriaus viršininku. 1946 m. gruodžio 2 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 36 paskirtas Tauro apygardos adjutantu, pakeičiant slapyvardį iš Gintauto į Margio, o 1946 m. lapkričio 22 d. – dar ir apygardos karo lauko teismo prokuroru. 1947 m. sausio 11 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymu Nr. 2 paskirtas Tauro apygardos štabo Rikiuotės skyriaus viršininku, kartu einant ir apygardos karo lauko teismo prokuroro pareigas, pakeičiant slapyvardį iš Margio į Rymanto.


J. P. Aleščikas sudarė karinių mokymų, kurie vyko Kazlų Rūdos miškuose 1947 m. rugpjūčio mėn., programą. 1947 m. spalio 10 d. paskirtas Tauro apygardos Birutės rinktinės vadu. 1948 m. vasario 1 d. žuvus Tauro apygardos vadui Antanui Baltūsiui-Žvejui, perėmė apygardos vado pareigas.


Žuvo 1948 m. rugpjūčio 10 d. Kauno aps. Garliavos vls. Jonučių k. gyventojo Dagilio sodyboje įrengtame Tauro apygardos štabo bunkeryje kartu su dviem bendražygiais. Žuvusiųjų palaikai buvo nuvežti į Kauno saugumo būstinę. Užkasimo vieta nežinoma.


1999 m. gegužės 12 d. Jonui Petrui Aleščikui pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).


Tauro apygardos vadas Jonas Petras Aleščikas-Rymantas (dešinėje) ir Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas. 1948 m. (Genocido aukų muziejaus fondas)


Tauro apygardos vadovybė. Šunskų miškas, 1947 m. Iš kairės: Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas, Birutės rinktinės vadas Juozas Lukša-Skirmantas, apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Jonas Petras Aleščikas-Rymantas, Kęstučio rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Sakalas (Genocido aukų muziejaus fondas)
Rūta Trimonienė, LGGRTC MD vyr. programų specialistė. Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 1,75 MB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”