2018 m. balandžio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2010 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

– Prieš 80 metų, 1930 m. sausio 1 d., Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Šūklių k. gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindžio leidinio „Perspektyvos“ bendradarbis ir buvęs politinis kalinys Gintautas Iešmantas.
Prieš 90 metų, 1920 m. sausio 2 d., Rokiškyje gimė Vakarų Lietuvos (Jūros) srities štabo viršininkas, LLKS Tarybos narys, 1949 m. LLKS deklaracijos signataras Vytautas Gužas-Kardas.
– Prieš 85 metus, 1925 m. sausio 21 d., Ukmergės aps. Deltuvos vls. Kadrėnų k. gimė žymus rezistencijos dalyvis, kovotojas už tikinčiųjų teises ir buvęs politinis kalinys monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Vasaris

Prieš 65 metus, 1945 m. vasario 7 d., Trakų aps. Onuškio vls. įvyko Migūčionių kautynės.
Prieš 60 metų, 1950 m. vasario 9 d., Vilkaviškio aps. Gižų vls. Vižaidų k. žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas, jo adjutantas Stasys Ališauskas-Kalinys ir apygardos štabo pareigūnas, rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Švedas-Radastas.
Prieš 90 metų, 1920 m. vasario 20 d., Šakių aps. Lukšių vls. Lukšių k. gimė Tauro apygardos vadas, LLKS Tarybos narys, 1949 m. LLKS deklaracijos signataras Aleksandras Grybinas-Faustas.
– Prieš 20 metų, 1990 m. vasario 23 d., Vilniuje mirė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindžio leidinio „Alma mater“ leidėjas, „Perspektyvų“ bendradarbis, buvęs politinis kalinys Povilas Pečeliūnas.
– Prieš 85 metus, 1925 m. vasario 24 d., Telšių aps. Žarėnų vls. Smilgių k. gimė LLA vadas Adolfas Eidimtas-Žybartas, Vygantas (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).
Prieš 65 metus, 1945 m. vasario 28 d., Alytaus aps. Merkinės vls. įvyko Panaros kautynės.

Kovas

– Prieš 90 metų, 1920 m. kovo 3 d., Šiaulių aps. Kruopių vls. Padarbių k. gimė paskutinis Prisikėlimo apygardos Kun. Žvelgaičio rinktinės vadas, vienas paskutinių Prisikėlimo apygardos partizanų, spaudos redaktorius Steponas Erstikis-Patašonas.
– Prieš 80 metų, 1930 m. kovo 9 d., Šakių aps. Žvirgždaičių vls. Tupikų k. gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindinės literatūros daugintojas ir platintojas, buvęs politinis kalinys kun. Vytautas Vaičiūnas.
– Prieš 20 metų, 1990 m. kovo 11 d., atkurta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė.
Prieš 65 metus, 1945 m. kovo 12 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Labanoro girioje įvyko Kauneliškio kautynės.
– Prieš 45 metus, 1965 m. kovo 17 d., Utenos r. Utenos apyl. Papiškių k. svainio Antano Pinkevičiaus sodyboje žuvo paskutinis Aukštaitijos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas.
– Prieš 105 metus, 1905 m. kovo 18 d., Alytaus aps. Nedingės vls. Vadėnų k. gimė Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizanų štabo narys, LLKS Tarybos prezidiumo narys, 1949 m. LLKS deklaracijos signataras Juozas Šibaila-Merainis.
– Prieš 65 metus, 1945 m. kovo 27 d., Panevėžio aps. įvyko Ažagų-Eimuliškio kautynės.

Balandis

– Prieš 25 metus, 1985 m. balandžio 4 d., mirė (mirtinai sužalotas automašinos prie savo namo durų Kaune) neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindžio leidinio „Lietuvos ateitis“ redaktorius, buvęs politinis kalinys Povilas Butkevičius.
– Prieš 80 metų, 1930 m. balandžio 9 d., Šakių aps. Griškabūdžio mstl. gimė Simas Kudirka, kuris 1970 m. pabėgo į Vakarus.
– Prieš 60 metų, 1950 m. balandžio 12 d., Utenos aps. Leliūnų vls. Balteniškių k. išduotas žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Kalnų) partizanų srities Visuomeninio skyriaus viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris.
– Prieš 65 metus, 1945 m. balandžio 17 d., Utenos aps. Svėdasų vls. įvyko Vilkabrukių kautynės.
– Prieš 75 metus, 1935 m. balandžio 23 d., Marijampolės aps. Šilavoto vls. Stuomenų k. gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvė, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbė ir platintoja, buvusi politinė kalinė Ona Vitkauskaitė.
– Prieš 65 metus, 1945 m. balandžio 28 d., Telšių aps. Alsėdžių vls. Skirpsčių k. buvo sunaikintas Žemaičių legiono štabas: žuvo kapitonas Napoleonas Kaunackas, suimtas legiono vadas Adolfas Kubilius ir štabo narys kapitonas Darbutas.

Gegužė

Prieš 65 metus, 1945 m. gegužės 12 d., Šakių aps. Lekėčių vls. įvyko Valkų kautynės.
Trečiasis gegužės sekmadienis (šiemet – gegužės 16 d.) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
Prieš 65 metus, 1945 m. gegužės 16–17 d., Alytaus aps. Simno vls. įvyko Kalniškės mūšis.
– Prieš 85 metus, 1925 m. gegužės 30 d., Raseinių aps. Raseinių vls. Pakapurnio k. gimė LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius, 1949 m. LLKS deklaracijos signataras Petras Bartkus-Žadgaila.

Birželis

– Prieš 65 metus, 1945 m. birželio 2 d., Alytaus aps. Nemunaičio vls. Nemunaičio vienuolyne partizano priesaiką priėmė 120 Adolfo Ramanausko-Vanago vadovaujamų partizanų.
– Prieš 70 metų, 1940 m. birželio 15 d., Alytaus aps. Varėnos vls. Ūtos k. žuvo Pasienio policijos Alytaus baro 6-ojo rajono Ūtos sargybos viršininkas vyr. policininkas Aleksandras Barauskas.
– 1941 m. birželio 14 d. – masinio Lietuvos gyventojų trėmimo pradžia. Kasmet birželio 14-ąją minima Gedulo ir vilties diena.
Prieš 65 metus, 1945 m. birželio 14 d., Alytaus aps. Alytaus vls. Varčios miške įvyko I Varčios mūšis.
– Prieš 70 metų, 1940 m. birželio 15 d., Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Kasmet birželio 15-ąją minima Okupacijos ir genocido diena.
Prieš 60 metų, 1950 m. birželio 22 d.,Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Žiūrų-Gudelių k. apylinkės išduoti žuvo Tauro apygardos štabo narys Juozas Tamaliūnas-Stumbras, Vytauto rinktinės vadas Anzelmas Algimantas Matusevičius (Matūnas)-Neptūnas ir partizanai Vygandas Matusevičius (Matūnas), Jonas Raulinaitis-Lokys, Juozas Žemaitis-Kantas.
Prieš 65 metus, 1945 m. birželio 23 d., Alytaus aps. Alytaus vls. Varčios miške įvyko II Varčios mūšis.
Prieš 60 metų, 1950 m. birželio 24 d., Žaliamiškio miške, prie Lazdijų aps. Leipalingio vls. ir Varėnos aps. Merkinės vls. ribos Vilkiautinio (kitais duomenimis – Karalinavos) k., žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, jo adjutantas ir apygardos laikraščio redaktorius Augustas Babrauskas-Radvila, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas Vailionis-Špokas ir partizanas Anastazas Kaknevičius-Švidrys.

Liepa

– Prieš 60 metų, 1950 m. liepos 5 d., Panevėžio r. Vadoklių apyl. Kačmiškio miško bunkeryje žuvo Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir apygardos štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.
– Prieš 65 metus, 1945 m. liepos 13 d., Rokiškio aps. Obelių sen. Obelių šile įvyko Obelių kautynės.
Prieš 45 metus, 1965 m. liepos 15 d., Kretingos r. Kūlupėnų apyl. Didžiųjų Žalimų k. žuvo paskutinis Lietuvos partizanas Pranas Končius-Adomas.
– Prieš 65 metus, 1945 m. liepos 19 d., Marijampolės aps. Marijampolės vls. Skardupių klebonijoje įkurtas Tauro apygardos štabas. (Oficiali Tauro apygardos įkūrimo data – 1945 m. rugpjūčio 15 d.)
– Prieš 15 metų, 1995 m. liepos 19 d., mirė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindinės spaudos leidėjas ir platintojas Juozas Bacevičius.
Prieš 65 metus, 1945 m. liepos 22 d., Kelmės vls. įvyko Virtukų kautynės.
Prieš 60 metų, 1950 m. liepos 22 d., Ariogalos r. Priekapės apyl. Daugeliškių miške (netoli Bersėno sodybos) Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje išduoti žuvo 1949 m. LLKS deklaracijos signataras, LLKS prezidiumo pirmininko trečiasis pavaduotojas, Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis, Maironio rinktinės būrio vadas Aleksas Meškauskas-Elytė, Paulius, partizanai Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas, Juozas Tomkus-Gabrys ir Banga (slapyv.).

Rugpjūtis

– Prieš 90 metų, 1920 m. rugpjūčio 1 d., Kauno aps. Čekiškės vls. Vencloviškių k. gimė Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas.
Prieš 65 metus, 1945 m. rugpjūčio 6–15 d., Alytaus aps. Simno vls. Buktos pelkių ir Žuvinto ežero rajone įvyko Palių mūšis.
– Prieš 90 metų, 1920 m. rugpjūčio 20 d., Trakų aps. Žaslių vls. Guronių k. gimė Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynėjas kardinolas Vincentas Sladkevičius.
– Prieš 65 metus, 1945 m. rugpjūčio mėn., įkurta 4-oji LLA Vytauto apygarda.

Rugsėjis

Prieš 60 metų, 1950 m. rugsėjo 27 d., Kazlų Rūdos r. Ardzijauskų k. žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas Žindžius-Tigras.

Spalis

– Prieš 85 metus, 1925 m. spalio 3 d., Biržuose gimė Vyčio apygardos Pilėnų tėvūnijos vadas Steponas Giedrikas-Girietis.
Prieš 100 metų, 1910 m. spalio 8 d., Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Šukionių k. gimė Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvių tautinės tarybos įkūrėjas Jonas Noreika-Generolas Vėtra (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).

Lapkritis

– Prieš 80 metų, 1930 m. lapkričio 4 d., Kėdainių aps. Šėtos mstl. gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, pogrindinės spaustuvės „ab“ įkūrėjas Vytautas Andziulis.
– Prieš 110 metų, 1900 m. lapkričio 12 d., Šiaulių aps. Pašvitinio vls. Bučiūnų k. gimė aviacijos kapitonas, pirmasis Tauro apygardos vadas Leonas Taunys-Kovas (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).
– Prieš 95 metus, 1915 m. lapkričio 23 d., Obelių vls., Rokiškio aps.,Vaičėnų k. gimė Vytauto apygardos vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Lordas.
– Prieš 70 metų, 1940 m. lapkričio 25 d., Alytaus aps. Marcinkonių vls. Kabelių k. gimė neginkluotosios rezistencijos dalyvis, buvęs politinis kalinys Jonas Volungevičius.

Gruodis

– Prieš 65 metus, 1945 m. gruodžio 1 d., Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. žuvo l. e. Vytauto apygardos vado pareigas Vladas Mikulėnas, būrio vadas Algirdas Katinas, apygardos štabo ryšininkas Jurgis Katinas ir sodybos šeimininkas Juozas Adomaitis.Šiais metais

– Prieš 95 metus, 1915-aisiais, Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gulbiniškių k. gimė partizanų pulkininkas, Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys.
– Prieš 90 metų, 1920-aisiais, Švenčionių aps. Švenčionėlių vls. gimė ilgiausiai išsislapstęs Lietuvos partizanas Stasys Guiga-Tarzanas.
– Prieš 30 metų, 1980-aisiais, į Vakarus pabėgo Vladas Šakalys.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”