2020 m. sausio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Nauji leidiniai

„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 2 (46)


Many Sons have Fallen / In the partisan Ranks


Pirmą kartą išversti į anglų kalbą Dainavos apygardos vado, LLKS gynybos pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago atsiminimai, rašyti 1952–1956 m. Juose atskleidžiami pirmieji partizanų kovos žingsniai, ginkluotojo pasipriešinimo organizacinis stiprėjimas, kovotojų santykiai su gyventojais, priešo veiksmai ir partizanų kovos būdai, jų kasdienė buitis bei dvasiniai išgyvenimai. Tai – autentiški ir vertingi pasipriešinimo kovos liudijimai, išsaugoti patikimų asmenų iki pat Lietuvos atgimimo pradžios.


Žuvusiųjų prezidentas / Jono Žemaičio biografija


Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knygos „Žuvusiųjų Prezidentas" ketvirtoji pataisyta laida. Joje jautriai, autentiškai ir įtaigiai atskleidžiama Jono Žemaičio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, biografija, prieduose pateikiami archyviniai LLKS dokumentai, nuotraukos, bendražygių prisiminimai.


President of the Fallen


Knyga "President of the Fallen" - tai į anglų k. išversta Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knyga „Žuvusiųjų Prezidentas" . Joje jautriai, autentiškai ir įtaigiai atskleidžiama Jono Žemaičio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, biografija, prieduose pateikiami archyviniai LLKS dokumentai, bendražygių prisiminimai.


Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.


Dr. Arūno Bubnio knygoje „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941 – 1944 m.“ pristatoma liūdnai pagarsėjusio Vokiečių saugumo policijos ir SD Ypatingojo būrio (Sonderkommando) Vilniuje istorija ir jo narių trumpos biografijos. Šis būrys nacistinės okupacijos metais Vilniuje (Paneriuose) nužudė dešimtis tūkstančių žmonių, daugiausia žydų tautybės, taip pat lenkų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių.


Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16-birželio 26 d.


2019 m. parengta paroda „Lietuviai Kengyro sukilime. 1954 m. gegužės 16 -birželio 26 d.“, skirta 65 - osioms Kengyro sukilimo metinėms atminti.
2019 m. gegužės 24 d. paroda atidaryta Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse Vilniuje, birželio 26 d. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje Kaune, rugpjūčio 3 d. – Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, Raseinių r. Parodos kataloge panaudota Lietuvos ypatingojo ir Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos archyvų, Ukrainos nacionalinės atminties instituto, Kauno IX forto ir LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejų rinkinių, Kengyro sukilimo dalyvių ir jų šeimų, G.Aleknos, A.Seikalio, S.Sprindžio, A. Vyšniūno archyvų medžiaga.


„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 1 (45)


Represuoti 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai


Nuo 1918 m. lapkričio 11 d. iki 1940 m. birželio 17 d. buvo suformuotas 21 ministrų kabinetas. Ministrai buvo išsilavinę žmonės: teisininkai, finansininkai, gydytojai, pedagogai, karininkai, dvasininkai, inžinieriai, žemės ūkio srities specialistai ir kt. Kiekvieno jų indėlis Lietuvos valstybės raidos ir visuotinės gerovės kūrimo procese yra didelis. Deja, Lietuva atsidūrė didžiųjų Europos valstybių konfrontacijos įvykių centre ir labai greitai neteko visko. Sovietinės ir nacistinės okupacijos represijų aukomis tapo ministrų kabinetų nariai, ištremtos jų šeimos į tolimąją Šiaurę.
Šis leidinys skirtas sovietinės ir nacistinės okupacijos laikotarpiu represuotiems 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos ministrų kabinetų nariams atminti. Leidinyje panaudotos nuotraukos, dokumentai, laiškai, spaudos leidinių faksimilės iš archyvų, muziejų rinkinių, represuotų ministrų artimųjų archyvų ir privačių asmenų kolekcijų.


„Nuo ko mes bėgome?.." Julijos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940–1946)


Knygoje spausdinamuose trijų šeimos ir giminystės ryšiais susijusių žmonių – žymaus lietuvių filosofo Antano Maceinos, jo žmonos Julijos Tverskaitės-Maceinienės ir jos sesers Antaninos Tverskaitės – dienoraščiuose atsiskleidžia žmogaus ir tautos likimas skaudžiais ir lemtingais mūsų valstybei 1940–1946 metais. Okupacijų ir karo išskirtų asmenybių dienoraščius persmelkia katalikiška dvasia ir begalinis tikėjimas, kad „Prisikėlęs Viešpats prikels ir mūsų šalį, ir mūsų šeimą“.


Mano draugas Lapinskas


Tolimojo Rytų Sibiro Irkutsko srities Šelechovo rajono Šamankos gyvenvietėje, į kurią XX a. penktajame dešimtmetyje buvo atitremta keli šimtai lietuvių, jau šimtmečiui artėjant prie pabaigos, likimas suvedė buvusį Norilsko lagerio tremtinį lietuvį Vincą Lapinską ir rusų rašytoją Vladislavą Ogarkovą. Šioje knygoje skelbiamoje apysakoje rašytojas jautriai atskleidžia sudėtingą V. Lapinsko ir jo šeimos gyvenimą istorijos verpetuose, į pasakojimą įpindamas gražių jųdviejų bičiulystės epizodų, o kartu apmąstydamas netolimą savo šalies praeitį ir dabartį.
Rašytojo žvilgsnis lydi lietuvį iki pat jo grįžimo į Tėvynę 1999 m., sulaukus beveik 95-erių.


„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 2 (44)


Partizanai [N 16].


Jaunimu skirtoje knygoje pasakojama apie partizaninį karą Lietuvoje, prasidėjusį po antrosios sovietų okupacijos.Apsispręsti, ką gins ir dėl ko kovos okupuoto mūsų krašto jaunuoliai turėjo anksti, dažnai sulaukę vos šešiolokos metų. Tačiau neretai sunkus pasirinkimas užguldavo ir visai gležnus pečius – daugelis partizanų ryšininkų į kovotojų gretas pateko tiesiai iš pradžios mokyklos suolo. Tai antroji pataisyta knygos laida.


Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.


Pirmoji knyga iš serijos „Didžiosios tremtys“ yra skirta vienai didžiausių Lietuvos gyventojų tremčių – 1948 metų tremčiai į Buriatiją. Daugiau kaip 4100 asmenų iš Panevėžio, Plungės, Pasvalio, Šiaulių, Telšių ir Pakruojo rajonų buvo ištremti į tolimą, svetimą kraštą sunkiems miško darbams. Net sunkiausiomis aplinkybėmis jie stengėsi neprarasti žmogiškojo orumo, tautinės tapatybės ir tikėjimo.
Pačių tremtinių ar jų šeimos narių pateiktos žinios apie gyvenimo ir darbo sąlygas tremtyje, gyvenviečių aprašymai, kapinių planai, nuotraukos visapusiškai ir nuosekliai atskleidžia tremtinio būtį Buriatijoje. Knygos pabaigoje publikuojami tremtinių sąrašai.


„Genocidas ir rezistencija“ 2018 m. Nr. 1 (43)


Lietuvos vardu


Leidinys sudarytas iš 2016 ir 2017 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuoto nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ geriausių mokinių rašinių ir piešinių. Rašinių ir piešinių temos – tremtys, lageriai, partizanų kova, tos kovos dalyvių portretai, žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais, Sausio 13-osios įvykiai ir kt. Daug istorijų, daug prasmingų autorių apmąstymų, daug įdomių piešinių.


Partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis / 1948 m. birželio 23–1949 m. birželio 6 d.


Tai penktoji pataisyta laida. Publikuojamas žuvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevčiaus-Dzūko dienoraštis pusę amžiaus išgulėjo buvusiame KGB archyve Vilniuje. Dienoraštyje iškyla tragiška idealisto asmenybė, drįstanti tiesiai pažvelgti į pasaulį ir save, įvardinti priežastis, atvedusias Lietuvą prie 1940-ųjų katastrofos.


Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje. Pirma knyga In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams


Lietuvos žvalgyba gimė ir augo kartu su Nepriklausoma valstybe. Okupavus ir aneksavus kraštą, šalies žvalgybos ir saugumo institucijos, jų pareigūnai ir slaptieji bendradarbiai tapo didžiausiais sovietų valdžios priešais ir taikiniais.
Antroji papildyta ir pataisyta knygos laida skirta tiems nukankintiems, nužudytiems, ištremtiems, priverstiems apleisti Tėvynę, persekiotiems ir kontroliuotiems iki mirties, tačiau nepasidavusiems ir neišdavusiems, žvalgams ir saugumiečiams. Knyga taip pat turėtų įspėti, kad istorijai nėra paslapčių, kad anksčiau ar vėliau atsiskleidžia nedori darbai ar išdavystės. Ir gera, ir bloga patirtis tebūnie priminimas ir pamoka dabarčiai ir – visiems mums.


Laisvųjų testamentai / Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai


Knygoje nuotraukomis ir pasakojimais įamžinti Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje gyvenantys Lietuvos partizanai ir jų ryšininkai, 1945–1958 m. pasipriešinę sovietinei okupacijai. Šalia charakteringų nūdienos laisvės kovotojų portretų ir autentiškų jų pasakojimų publikuojamos archyvinės nuotraukos iš privačių kolekcijų ir muziejų fondų.
Knygoje skaitytojas ras ne tik gerai žinomus partizanus, bet ir tuos, kurie buvo primiršti ar dar nepažinti.


Lietuvos partizanai 1944–1986


Šis albumas – tai Lietuvos partizanų karo su sovietų okupantais istorija, parašyta universalia, visiems suprantama nuotraukų kalba. Tai pirmas toks leidinys, sudarytas chronologiniu principu – nuotraukos jame išdėstytos ne pagal teritorines partizanų apygardas, kas būdinga visiems ankstesniems partizanų nuotraukų albumams, o nuosekliai nuo ankstyviausios iki vėlyviausios.
Albume skelbiamos 118 nuotraukų, surinktų iš 23 šaltinių. Šiose pačiose geriausiose partizanų kovas, gyvenimą ir buitį atspindinčiose nuotraukose įamžinti visų Lietuvos regionų laisvės kovotojai.


„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 2 (42)


Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto 1975-1994


Lietuvos laisvės byla Vakaruose – viena naujausių lietuvių istoriografijos temų. Pirmuosius šios temos tyrimus knygos autorius Juozas Banionis 2010 m. paskelbė monografijoje „Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940–1975 metais“, kurioje nušviečiamas Lietuvos laisvinimo sąjūdžio Vakaruose kilimas ir jo raida iki Helsinkio susitikimo. Tolesni nagrinėjamos temos tyrimai apibendrinti šioje monografijoje. Joje atskleidžiamas Lietuvos laisvinimo procesas iki Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimo. Tai yra pirmas bandymas aprėpti ir apibendrinti visų pagrindinių Lietuvos laisvinimo procese dalyvavusių organizacijų – ALT, VLIK’o, PLB ir LLK – veiklą. Šis veikalas yra savotiškas autoriaus dar 2002 m. išleistos knygos „Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975–1990 m.“ papildymas. Jo turinys gerokai atnaujintas pastaruoju metu Lietuvos archyvus pasiekusiais dokumentais ir didžiųjų bibliotekų fondus praturtinta lietuvių išeivijos periodika.


Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m.


Mūsų šiandienos visuomenė mažai žino apie nacių okupacijos metais (1941–1944 m.) veikusius lietuvių policijos batalionus, kuriuose tarnavo keliolika tūkstančių lietuvių karių (policininkų).
Šių karinių-policinių junginių istorija nei lietuvių, nei užsienio istorikų iki šiol nėra gerai ištirta. Knygos autorius dr. Arūnas Bubnys siekia atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kodėl ir kokiu tikslu policijos batalionai buvo formuojami; kokiu principu jie buvo sudaromi ir kieno bei kokie tikslai jiems buvo keliami; koks buvo lietuvių policijos batalionų vaidmuo Rytų fronte ir užfrontėje; kokius uždavinius policijos batalionai atliko nacių Vokietijos vykdomoje represinėje politikoje (Holokaustas ir nežydų tautybės žmonių (civilių ir karo belaisvių) persekiojimas ir naikinimas; kokia buvo socialinė policijos batalionų struktūra ir karių tarnybos motyvai ir kt.


„Genocidas ir rezistencija“ 2017 m. Nr. 1 (41)Šimtmečio skrydis


Karo lakūno dim. plk. ltn. Antano Navaičio, išgyvenusio beveik šimtą metų, atsiminimuose, kaip autentiškame Lietuvos istorijos liudijime, atsispindi giliausiai atmintin įstrigę įvykiai – voldemarininkų sukilimas besimokant Karo mokykloje, studijos Karo aviacijos mokykloje, tarnyba Lietuvos karo aviacijoje, okupacija, Lietuvos kariuomenės tragedija, suėmimas, kalinimas Norilsko lageryje ir grįžus į Lietuvą. Knyga iliustruota pirmą kartą publikuotomis nuotraukomis, dokumentais, laiškų ištraukomis. Ji skiriama visiems, besidomintiems Lietuvos kariuomene ir jos aviacija, tremtinių ir pokario partizanų likimais


Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje/Pirma knyga: In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams


Pirmoji knyga yra skirta Nepriklausomos Lietuvos žvalgybos ir saugumo institucijų pareigūnų atminimui. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, kreipimesi į tautą LR prezidentas Antanas Smetona pareiškė: „Lietuvos sūnūs ir dukros, tėvynė mylėti yra jai visa aukoti: darbą, lėšas ir prireikus dargi gyvybę. Tik tokia meilė yra tikra ir pagarbos verta. Valdžia tiki, kad jūs esate pasiruošę tokioms aukoms, kada jos bus reikalingos.“ Nepraėjus nė metams, šiuos priesakus kiekvienam teko įgyvendinti asmeniškai. Okupavus ir aneksavus Lietuvą, šalies žvalgybos ir saugumo institucijos tapo didžiausiais sovietų valdžios priešais ir svarbiausiais taikiniais. Sušaudytas, nužudytas, nukankintas, įkalintas, pabėgėlis, tremtinys, dingęs be žinios – tokie yra tarpukario žvalgybos ir saugumo pareigūnų likimai.


Pirmtako šešėlyje


Knygoje nagrinėjama Lietuvos komunistų partijos pirmojo sekretoriaus (1974–1987) ir sovietinės Lietuvos administracijos vadovo, vieno žymiausių lietuvių komunistų Petro Griškevičiaus (1924–1987) biografija.


Mes nežudėme


Knygoje pateikti trisdešimt penki pokalbiai su žydų žudikų ar kitaip dalyvavusių genocide asmenų vaikais ir kitais giminaičiais. Visi pokalbiai yra autentiški, jie autoriaus nekomentuojami. Prieš kiekvieną pokalbį pateikta duomenų iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų apie nusikaltėlį ir jo vykdytus nusikaltimus. Pašnekovai dalijasi savo skausmu, gėda arba abejone dėl artimųjų nusikaltimų.


„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 2 (40)


Дневник партизана Ленгинаса Балюкявичюса Дзукаса


Публикуемый дневник 40 лет пылился в архиве Комитета государственной безопасности (КГБ) Литовской ССР, в агентурном деле, заведенном на штаб партизан округа «Дайнава». Л. Балюкявичюсу было суждено жить в особенно трагичный период нашей истории. Тяжелые испытания, постигшие родину, раскрыли зрелое гражданское сознание молодого человека, его ярко выраженные принципы, согласно которым свобода понимается не только как свобода для себя, но и как свобода для других.
В дневнике встает трагическая личность идеалиста, который осмеливается прямо взглянуть на мир и на себя. В этом зеркале души отражаются самые сокровенные мысли, сомнения и надежды автора, его мировоззрение. Желания и стремления раскрываются на фоне беспощадной борьбы


Sumokėta jaunyste


Knyga „Sumokėta jaunyste“ – tai autentiška buvusios Panevėžio mokytojų seminarijos mokinės, vėliau politinės kalinės Onos Bujevičiūtės fizinių ir dvasinių išbandymų istorija. Aštri intriga, šiurpios kalėjimo scenos skaitytoją veda Golgotos keliu. Likimo paženklinta trapi mergina, pajėgusi išgyventi ekstremaliomis sąlygomis kalėjimuose, lageryje ir tremtyje, tampa brandžia asmenybe, gebančia atleisti ir džiaugtis gyvenimu. Knyga „Sumokėta jaunyste“ – nėra vien atsiminimai ar užrašai apie įvykius, kuriuose autorė pati dalyvavo, ji yra asmeniškai išgyventa šiurpaus pokario kronika, papildanti Lietuvos laisvės kovų archyvą.


Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m.


Autorius atskleidžia bendrą Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių buvimo Lietuvoje 1944–1949 m. vaizdą, pateikia visų Lietuvoje veikusių karo belaisvių lagerių, jų skyrių ir specialiųjų karo belaisvių ligoninių trumpas kelerių metų gyvavimo mūsų šalyje istorijas, daugiausia susitelkdamas į belaisvių gyvenimo, buities, medicinos pagalbos ir darbo sąlygas bei jų tūkstantines beprasmes mirtis. Taip pat apžvelgiama belaisvių repatriacija.


„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 1 (39)


Amalo uogos/Rinktinė


Gan marga žanro atžvilgiu Juozo Prapiesčio rinktinė „Amalo uogos“ sudaryta iš to, ką jis parašė įvairiais gyvenimo tarpsniais, įkvėptas vaikystės prisiminimų ir gimtojo Gerdašių kaimo žmonių, pastūmėtas gyvenimo sovietiniais metais aplinkybių ir genamas troškimo išsiaiškinti šiurpias pokario meto mįsles.


German and axis Prisoners of War in Lithuania in 1944–1949


Between 1944 and 1949, around 90,000 German and Axis prisoners of war – Romanians, Hungarians, Italians and citizens of other European countries – were imprisoned in the territory of Lithuania. POW camps were established in larger towns in Lithuania (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Šilutė) in the detention institutions or labour camps (Kaunas Fort VI, Šilutė [Macikai] Nazi POW camp) located next to railway stations and main roads. Forced labour of prisoners was used to help Lithuanians rebuild towns, industrial sites, bridges, power plants, and Klaipėda Seaport; they worked in various organisations and enterprises. The topic of German and Axis prisoners of war is one of the blank spots in the history of Lithuania of modern times.


Kriegsgefangene Soldaten des nationalsozialistischen Deutschland und seiner Verbündeten in Litauen 1944–1949


Zwischen 1944 und 1949 befanden sich auf litauischem Boden um die 90.000 Kriegsgefangenen – Deutsche, Rumänen, Ungarn, Italiener und Angehörige anderer europäischer Staaten. Die Lager wurden in den größten litauischen Städten (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai und Šilutė) in an Bahnhöfen und den wichtigsten Landstraßen gelegenen Gefängnissen oder bereits bestehenden Lagern eingerichtet (VI. Fort Kaunas, Lager Šilutė auf Gut Macikai). Als Zwangsarbeiter halfen sie den Bewohnern des Landes, die im Krieg zerstörten Städte, Industrieobjekte, Brücken, Elektrizitätswerke und den Hafen in Klaipėda (Memel) wieder aufzubauen, und arbeiteten in verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen. Das Schicksal der Kriegsgefangenen aus dem nationalsozialistischen Deutschland und den mit ihm verbündeten Staaten in Litauen zählt zu den weißen Flecken der litauischen Geschichte.


Parodos katalogas/Catalogue of the exhibition „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiaiʺ/ ʺ12th kilometer: Lithuanian citizens executed in Sverdlovsk in 1942–1943ʺ


Kataloge lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma 1940–1941 m. politinė situacija, nulėmusi pirmuosius Lietuvos gyventojų trėmimus ir įkalinimus lageriuose, trumpa Gario lagerio (Sverdlovsko sr.) istorija ir 1942–1943 m. mirties bausme nuteistų Lietuvos piliečių biografijos.
1942–1943 m. Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai, tarp jų – aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai: ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, vidaus reikalų ministrai Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Pranas Starkus, susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Valdemaras Vytautas Čarneckis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir finansų ministras Jonas Sutkus.


„Kęstučio apygardos vadai“


Knygoje publikuojamos Lietuvos laisvės kovų istorijai nusipelniusių Kęstučio apygardos vadų – Juozo Kasperavičiaus-Šilo, Jono Žemaičio-Vytauto, Juozo Čeponio-Tauragio, Antano Bakšio-Klajūno, Petro Bartkaus-Žadgailos, Vaclovo Ivanausko-Gintauto, Povilo Morkūno-Rimanto, Petro Paulaičio-Aido – biografijos. Straipsnių autoriai, pasiremdami Laisvės kovų liudininkų prisiminimais, rašytinių šaltinių duomenimis, į jau žinomus tautos dramatiškos istorijos puslapius bandė pažvelgti subtiliau, objektyviau įvertinti tų dienų sudėtingus reiškinius paneigdami sovietinės propagandos kurptas Lietuvos laisvės kovų istorijos klastotes. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.


„Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje“


Knygoje apie vienuolijų likimą sovietmečiu nagrinėjama vienuolijų adaptacijos eiga pakitusiomis išorės sąlygomis, atskleidžiamas jų indėlis švelninant sovietų režimo vykdytą nuoseklią visuomenės ateizavimo programą, aprašomos svarbiausios vienuolijų apaštalinio veikimo nišos. Knygos pabaigoje aptariama vienuolijų grįžimas į visuotinės Bažnyčios gyvenimą ir su tuo iškilę sunkumai.


„Genocidas ir rezistencija“ 2015 m. Nr. 2 (38)


„LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954-1990 m.“


Leidinyje supažindinama su svarbiausiais sovietinio saugumo veiklos bruožais, veiklos sritimis, pateikiama ryškiausių KGB metodų taikymo pavyzdžių, aptariama, ko šiomis priemonėmis buvo siekiama. Daug dėmesio skiriama kitaminčių persekiojimui. Apžvelgiama griežtai reglamentuota užsieniečių buvimo Lietuvoje tvarka, atskleidžiama, kur užsieniečiams Lietuvoje buvo leidžiama lankytis, kokias slaptąsias priemones prieš užsienio turistus ir išeivius taikė sovietinis saugumas. Ši knyga turėtų prisidėti prie nuodugnesnio sovietinės slaptosios tarnybos ir jos veiklos politinių, ideologinių prielaidų bei nusikaltimų, nukreiptų prieš antisovietinio pasipriešinimo dalyvius, suvokimo ir analizės.


„Lithuania in 1940-1991:the History of Occupied Lithuania“


The collective monograph “Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania” aims to summarize all the newest history-related research of the recent decades about Lithuania. This is one of the first books summarizing all the developments during the five decades-long foreign annexation of Lithuania. The annexation influenced the life of all the Lithuanians. There were many factors influencing the Lithuanian history, which are represented in the book: wars and their consequences; economic changes; cultural restrictions; the Church’s resistance; the resistance movement members and foreign invaders; the world-wide diaspora of Lithuanians and Lithuania-based dissidents, who fought for the independence until gaining it.


„Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“


Ši knyga apie Kolymos Gulago lagerius ir juose kalėjusius lietuvius. Maždaug per dvidešimt metų darbo buvusiam politiniam kaliniui Vytautui Pupeliui pavyko įvardyti ir gana tiksliai nustatyti apie 260 kalinimo vietų, kurių kiekvienoje nuolat buvo kalinama nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kalinių. Autorius knygoje pateikia glaustą informaciją apie kiekvieną lagerį, išvardija žinomas ten kalėjusių lietuvių pavardes. Publikuojamos asmeninės buvusių kalinių nuotraukos.


„Unforgettable Names of Lithuania“


The literary miniatures vividly depict the life of Lithuanian partisans, signalmen, supporters of the resistance struggle and post-war reality in Lithuania. Resolute courage and cowardice, loyalty to the ideals of freedom and betrayals, serious considerations and mischievous smile, reality and artistic artifice - all are linked and intertwined, or maybe deliberately twisted, for us to compare and conceive. The author of the book strives neither to embellish nor to belittle the events of that time. He barely sensitively and creatively witnesses.


„Istorija–praeities liudytoja“


Leidinys sudarytas iš 2013 ir 2014 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuoto nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ geriausių mokinių rašinių ir piešinių. Rašinių ir piešinių temos – tremtys, lageriai, partizanų kova, tos kovos dalyvių portretai, žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais, Sausio 13-osios įvykiai ir kt. Daug istorijų, daug prasmingų autorių apmąstymų, daug įdomių piešinių.


„Genocidas ir rezistencija“ 2015 m. Nr. 1 (37)


„Nesipriešinti genocidui negalėjom“


Ši knyga – tai eilinio partizano Broniaus Kemeklio-Keršto atsiminimai, rašyti Nepriklausomybės priešaušryje. Autorius aprašo nueitą sunkų partizano kelią: prisimena savo bendražygius, patirtą išdavystę, tardymus, lagerį, tremtį. Leidinyje yra nemažai kovos draugų nuotraukų.
Knyga skirta visiems, besidomintiems pokario rezistencija Lietuvoje, bet pirmiausia jaunajai kartai, nes atsiminimų autorius aktyviai partizanavo būdamas 21–24 metų. Daug metų kalėjęs Sovietų Sąjungos lageriuose, iš jų grįžęs, bet gimtajame krašte neradęs ramybės dėl nuolatinių saugumo struktūrų persekiojimo, vis dėlto sulaukė faktinės nepriklausomybės. Deja, laisvoje Lietuvoje jis pagyveno tik keletą dienų...


„Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 1 dalis“


Knyga skirta Šiaurės rytų Lietuvos partizanų srities Biržų krašto, Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardų partizanams. Enciklopediniame leidinyje sukaupta ir suklasifikuota daug išsamios informacijos: Lietuvos laisvės kovotojų žūties datos, vietos ir aplinkybės. Jis esmingai papildytas žemėlapiais, kuriuose pažymėtos kautynių vietos, metai ir aprašymo numeriai. Leidinys iliustruotas archyvinėmis Lietuvos partizanų ir jų kovą įamžinančių memorialų, paminklų ir kitų atminimo ženklų nuotraukomis, pateikiami išsamūs iliustracijų aprašai ir asmenvardžių rodyklės.
Leidinys padės išsamiau susipažinti su Lietuvos partizanų kova, geriau suvokti laisvės kovos mastą ir netektis.


„Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 2 (36)


„Šiaulių getas“


Šiame leidinyje apžvelgiama Šiaulių žydų bendruomenės ir geto istorija nacių okupacijos laikotarpiu, išskirti svarbiausi geto istorijos etapai ir būdingi bruožai, pateikta aukų statistika, apibūdinta geto vidaus administracijos struktūra ir jos funkcionavimas.


„Lietuvoje iš vėjo ir šalčių žemės sugrįžus“


Knygoje pateikiamos ištraukos iš Antano Terlecko 1987 m. ir 1988 m. pradžios dienoraščio. Tai epochos lūžio metai. Dienoraštis rašomas konspiracijos sąlygomis: grėsmė, kad jis pateks į KGB rankas, dar visai reali, todėl apie politinę veiklą dažnai kalbama netiesiogiai, saugantis pakenkti bendražygiams ir pačiai kovai. 1987 m. rugpjūčio 23-iosios mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo buvo esminis postūmis visam tautos pasipriešinimui ir atvedė į Nepriklausomybę. Paskutinių SSRS metų socialinė aplinka, tautos ir valdžios mąstysena ir jos kaita, LLL narių ir jų bičiulių bendravimas iškyla prieš mūsų akis ir leidžia suprasti, kad gyvename kitoje epochoje.


„Kauno getas 1941-1944“


Šiame leidinyje apžvelgiama Kauno žydų bendruomenės ir geto istorija nacių okupacijos laikotarpiu, išskirti svarbiausi geto istorijos etapai ir būdingi bruožai, pateikta aukų statistika, apibūdinta geto vidaus administracijos struktūra ir jos funkcionavimas.

Lietuvos gyventojų genocidas IV tomas (N-Ž), 1949 m.


Tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ ketvirto tomo antroje knygoje (N–Ž) pateikti duomenys apie 1949 m. sovietinio režimo vykdytų represijų aukas.
„...pergyventų jausmų atogarsis“: partizano Balčio dienoraštis, laiškai, eilėraščiai


Leidinyje publikuojamas partizano Albino Bilinkevičiaus-Balčio dienoraštis, laiškų ir eilėraščių faksimilės. Partizano Balčio dienoraštis – tai autentiškas liudijimas apie tuometinio gyvenimo žiaurumus, už Lietuvos laisvę kovojusių ir nužudytų Vyčio apygardos partizanų vadų ir eilinių partizanų buitį ir būtį, nuotaikas, begalinę meilę Tėvynei. Dienoraštyje minimi asmenys, kuriuos pavyko nustatyti, iššifruoti leidinio puslapių paraštėse. Daugiau duomenų apie juos pateikiama atskirai. Leidinys iliustruotas Vyčio apygardos partizanų nuotraukomis. Siekiant išsaugoti autentiškumą ir suteikti skaitytojui galimybę pamatyti kūrybos procese darytus taisymus, perrašymus, leidinyje publikuojamos partizano Balčio eilėraščių faksimilės. Leidinys skirtas visiems, kurie domisi partizaniniu judėjimu.


„Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 1 (35)


Истинная история Литвы XX века


«Истинная история Литвы XX века» предназначена для тех читателей, которые интересуются литовской историей. Её автор, Рокас Трацевскис, был свидетелем и непосредственным участником некоторых событий, описанных в книге. Основная деятельность автора связана с работой журналиста в международных англоязычных СМИ (кроме периода его работы в Европейской Комиссии). Автор книги – историк по образованию. Книга включает в себя факты истории Литвы XX века для тех читателей, кто не слишком сведущ в этой теме, и немало интересных деталей для профессо¬ров истории, которые они вряд ли найдут в других книгах. Некоторых знатоков книга может даже шокировать, когда они осознают, что ничего не знали о Литве. Издание представляет из себя своеобразную смесь академической книги по истории и книги воспоминаний свидетелей.


Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją


Monografijoje nagrinėjamas prievartinis Lietuvos gyventojų panaudojimas SSRS ginkluotosiose pajėgose Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1944–1945 m. ir vėliau iki 1950 m. Siekiant nustatyti prievartinės mobilizacijos padarinius lietuvių tautai, daugiausia remiantis archyviniais šaltiniais, atskleidžiamas mobilizacijos organizavimas ir eiga, pagrindiniai jos vykdytojai ir organizatoriai, beginklių vengiančių tarnauti Raudonojoje armijoje ir dezertyravusių iš jos vyrų žudynės, represijos, mobilizuotųjų padėtis kariniuose daliniuose, legalizacija ir kt.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”