2018 m. balandžio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2009 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

- Prieš 60 metų, 1949 m. sausio 20 d. Marijampolės vls. Liepynų k. sunaikintas Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabas: žuvo Kazys Greblikas-Sakalas, štabo viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Skydas, ūkio skyriaus viršininkas Vytas Kronkaitis-Herbas. Tą pačią dieną Vyšnialaukio k. žuvo rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Terza-Stumbras.

- Prieš 60 metų, 1949 m. sausio 27 d. žuvo Prisikėlimo apygardos Lietuvos žaliosios rinktinės vadas Petras Masilaitis-Virpša, Giria.


Vasaris

- Pieš 60 metų – 1949 m. vasario mėn. visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, Vasario 16 d. – LLKS įkūrimas.


Kovas

- Prieš 60 metų, 1949 m. kovo 6–7 d. MGB agentai Kostas Kubilinskas ir Adolfas Skinkys Kalesnikų miške, Dainavos apygardos štabo bunkeryje nušovė Šarūno rinktinės vadą, laikinai ėjusį apygardos vado pareigas Benediktą Labenską-Labėną-Kariūną, ir išdavė Kazimieraičio rinktinės štabo bunkerį, kuriame per kautynes su okupantų kareiviais žuvo rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, Jonas Kazlauskas-Šermukšnis, Petras Šilanskas-Labutis ir Viktoras Kazlauskas-Vanagas.

- Prieš 60 metų – 1949 m. kovo 22 d. “Priboj” – aneksuotų valstybių piliečių deprtacijos.

- Prieš 60 metų, 1949 m. kovo 24 d.Utenos aps. Leliūnų vlsč. Nolėnų k. J. Šimonėlio sodyboje MGB sunaikino su agento „Ešerio“ pagalba surastą Vytauto apygardos štabo bunkerį. Kautynių metu žuvo apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis ir dar šeši partizanai.


Birželis

- Prieš 60 metų, 1949 m. birželio 7 d. Tauragės aps. Kaziškės miške sunaikintas Kęstučio apygardos štabas. Žuvo apygardos vadas Aleksas Miliulis-Neptūnas, pavaduotojas Steponas Venskaitis-Biliūnas, štabo narys Albertas Norkus-Starkus.

- Prieš 60 metų, 1949 m. birželio 11 d. Tauragės aps. Eržvilko vlsč. Smaidrių k. žuvo LLKS tarybos narys, 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, Jūros srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas.


Liepa

- Prieš 60 metų, 1949 m. liepos 8 d. Jurbarko r. Viduklės vlsč. Molavėnų k. žuvo Kęstučio apygardos Birutės rinktinės vadas mjr. Edmundas Kurtinaitis-Kalnius.

- Prieš 60 metų, 1949 m. liepos 31 d. Panevėžio aps. Vadoklių vlsč. Šilų miške žuvo Vyčio apygardos štabo viršininkas Kostas Tvaska-Rugelis ir visi Krištaponio rinktinės štabo pareigūnai.


Rugpjūtis

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio r. Užpelkių miške sunaikintas Prisikėlimo apygardos štabas. Žuvo LLKS tarybos prezidiumo nariai Petras Bartkus-Žadgaila (Prisikėlimo apygardos vadas) ir Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Vytautas Šniuolis-Svajūnas ir dar trys partizanai.

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugpjūčio 18 d. Prienų r. Naudžiūnų k. kautynių metu žuvo Vincas Daunoras-Ungurys – paskutinysis Dainavos apygardos vadas.

- Prieš 70 metų – 1939 m. rugpjūčio 23 d., rugsėjo 28 d. pasirašyti SSRS-Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai, nubrėžę Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją.

Rugpjūčio–rugsėjo mėn. – Baltijos kelio 20-metis.

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugpjūčio 25–27 d. žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkas Kostas Adeikis-Lokys ir dar šeši partizanai; sužeistas rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis po kelių dienų (rugpjūčio 30 d.) nusišovė.


Rugsėjis

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugsėjo 9 d. Kaltinėnų vlsč. Karoblių k. išduotas kautynėse žuvo Jūros srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis.

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesnikų miške, netoli Būdos kaimo, išdavus buvo apsupta Pietų Lietuvos srities štabo vadavietė. Įnirtingose kautynėse žuvo LLKS įgaliotinis užsieniui Kazimieras Pyplys-Mažytis ir štabo pareigūnas Juozas Makarevičius-Žilvitis.

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugsėjo 28 d. žuvo Vyčio apygardos Liūto rinktinės vadas Jonas Morkūnas-Vėjas, ūkio skyriaus viršininkas Balys Jakštonis-Trockis ir dar penki partizanai.

- Prieš 60 metų, 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių aps. Jankų vlsč. netoli Viliūšių k. apsuptas priešų ir sužeistas nusišovė Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas.


Spalis

- Prieš 60 metų, 1949 m. spalio 27–28 d. Anykščių vlsč. Butkiškių vienkiemyje, Jovaišų sodyboje išduoti ir apsupti susisprogdino Rytų Lietuvos srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas kartu su žmona, štabo sekretore Joana Railaite-Neringa ir partizanu Juozu Jovaiša.


Lapkritis

- Prieš 60 metų, 1949 m. lapkričio 1 d. Šimonių girioje, Algimanto apygardos štabo bunkeryje prie Priepodo ežero išduoti ir apsupti susisprogdino apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, štabo viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas, štabo adjutantas Jonas Burneika-Tardytojas ir dar keli partizanai. Karinės-čekistinės operacijos metu buvo sunaikinti 6 bunkeriai, žuvo 16 partizanų.

- Prieš 60 metų, 1949 m. lapkričio 14 d. Šilavoto vlsč. Prankiškės k., rinktinės štabo bunkeryje žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Jonas Valenta-Čempionas.

- Prieš 60 metų, 1949 m. lapkričio 26 d. žuvo tą patį mėnesį Kazimieraičio rinktinės vadu paskirtas Julius Karpis-Vieversys kartu su tas pareigas l. e. B. Navicku-Giriniu.


Gruodis

- Prieš 60 metų, 1949 m. gruodžio 4 d. Utenos aps. Užpalių vlsč. Vaiskūnų k. žuvo Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės štabo viršininkas Feliksas Stasiškis-Smūgis ir du partizanai.

- Prieš 60 metų, 1949 m. gruodžio 15 d. Lenkijoje, Punsko vlsč., prie Šlynakiemio kaimo žuvo Dainavos apygardos štabo ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, perdavinėjęs informaciją Juozui Lukšai-Skrajūnui į Vakarus.

- Prieš 65 metus, 1944 m. gruodžio 22– 25 d. buvo sudeginti Klepočiai ir kt. kaimai.

- Prieš 65 metus, 1944 m. gruodžio 28 d. prie Raudondvario tilto žuvo Kazys Veverskis-Senis, vienas iš LLA organizatorių ir vadovų.

- Prieš 60 metų, 1949 m. gruodžio 30 d. Ukmergės aps. Pabaisko vlsč. Juodkiškių k. žuvo Didžiosios Kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas, vado pavaduotojas Vladas Ališauskas-Puškinas, kuopos vadas Bronius Medelskas-Krienas ir dar du partizanai.

- Prieš 55 metus, 1954 m. Kengyro lageryje Karagandos sr. Kazachijoje įvyko politinių kalinių sukilimas, trukęs 40 dienų.ŠIEMET TAIP PAT MINĖSIME ŠIAS GIMIMO SUKAKTIS:

Sausis

- Prieš 105 metus, 1904 m. sausio 2 d. Utenos aps., Užpaliuose gimė Zigmas Drunga-Mykolas Jonas, Tauro apygardos vadas.


Kovas

- Prieš 100 metų, 1909 m. kovo 15 d. Palangoje gimė Jonas Žemaitis-Vytautas, LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas.


Balandis

- Prieš 100 metų, 1909 m. balandžio 21 d. Kėdainių aps. Pagynėvio k. gimė Antanas Ylius-Vilkas, vienas iš Tauro apygardos ir Lietuvos išlaisvinimo komiteto įkūrėjų.


Birželis

- Prieš 105 metus, 1904 m. birželio 9 d. Raseinių aps. Jurbarko vlsč. Kalnėnų k. gimė Petras Paulaitis-Aidas, „Trijų lelijų“ rinktinės vadas, susikūrus Jungtinei Kęstučio apygardai – štabo agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas, partizanų laikraščio „Laisvės varpas“ redaktorius.


Rugsėjis

- Prieš 90 metų, 1919 m. rugsėjo 14 d. Gorkyje gimė Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, Dainavos apygardos štabo ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas. Žuvo prieš 55 m., gruodžio 15 d. Lenkijoje, Punsko vlsč.

- Prieš 110 metų, 1899 m. rugsėjo 17 d. Marijampolės aps. Padovinės vlsč. Geležinių k. gimė Sergijus Staniškis-Litas, Viltis, Dainavos apygardos vadas, nuo 1946 m. pavasario – Pietų Lietuvos srities štabo viršininkas, nuo 1950 m. – šios srities vadas.


 Lapkritis

 

- Prieš 55 metus, 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”