2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Rimantas Zizas
Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941–1944 m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai
Soviet Partisans in Lithuania in 1941–1944: Aspects of Repressive (Terrorist) Activity
Alfredas Rukšėnas
1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse
June 1941 Uprising in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai Counties
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Raseinių apskrityje: Viduklės valsčiaus žydų bendruomenės sunaikinimas (1941 m. birželis–rugpjūtis)
Holocaust in the Raseiniai County: Annihilation of the Jewish Community in the Viduklė Rural District (June–August 1941)
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941–1944)
Lithuanian Police Šiauliai (14th) and Panevėžys (10th) Battalions (1941–1944)
Bronius Makauskas
Lietuvos laisvės kovotojų ryšiai su Vakarais 1945–1954 m. ir jų nuslopinimas
Relations of the Lithuanian Freedom Fighters with the West in 1945–1954 and Their Suppression
Kristina Burinskaitė
„Veidu į Lietuvą“ programos vaidmuo KGB veiklos prieš „Santarą-Šviesą“ planuose
The Role of Programme “Facing Lithuania” in the KGB Action Plans against “Santara-Šviesa”
 KRAŠTO LAISVĖS KOVOS, ATMINTINOS VIETOS - REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM, MEMORIAL PLACES
Antanas Ragavičius 
Jiezno jaunieji partizanai
Tomas Kazulėnas
Bendrijos „Lemtis“ ekspedicija į lietuvių kalinimo vietas Komijos Respublikoje
 RECENZIJOS – REVIEWS
Arūnas Streikus
Lietuvių tremties istorija nelietuvio žvilgsniu (В. Башкуев, Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии (1948-1960 гг.)
KRONIKA –  CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”