2021 m. October 25
Search
Didžioji str. 17/1, LT-01128 Vilnius, Tel. +370 5 231 4139, Fax. +370 5 279 1033, e-mail centras@genocid.lt
Printable version
Publications which came out between 1997 and 2017

The journal "Genocidas and rezistencija“ (established in 1997; comes out twice a year; carries research articles with English resumes, documents and other material).

 • 1997 – No 1, No 2
 • 1998 – No 3, No 4
 • 1999 – No 5, No 6
 • 2000 – No 7, No 8
 • 2001 – No 9, No 10
 • 2002 – No 11, No 12
 • 2003 – No 13, No 14
 • 2004 – No 15, No 16
 • 2005 – No 17, No 18
 • 2006 – No 19, No 20
 • 2007 – No 21, No 22
 • 2008 – No 23, No 24
 • 2009 – No 25, No 26
 • 2010 – No 27, No 28
 • 2011 – No 29, No 30
 • 2012 – No 31, No 32
 • 2013 – No 33, No 34
 • 2014 – No 35, No 36
 • 2015 – No 37, No 38
 • 2016 – No 39, No 40

The continuous publication „Lietuvos gyventojų genocidas“ (lists of the names of genocide victims)

 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume I (1939–1941) (A–Ž), 1999
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume II (1944–1947) (A–J), 1998
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume II (1944–1947) (K–S), 2002
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume II (1944–1947) (Š–Ž), 2005
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume III (1948) (A–M), 2008
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume III (1948) (N–Ž), 2009
 • „Lietuvos gyventojų genocidas“, Volume IV (1949) (A–M), 2012

 Publications in Lithuanian
 • Dainavos apygardos partizanų takais (Along the Paths of the Partisans of the Dainava Partisans’ District, memoirs, publications), 1997
 • Viktoras Ašmenskas, Generolas Vėtra (General Vėtra), 1997
 • Mindaugas Bloznelis, Lietuvos išlaisvinimo taryba, 1997
 • Arvydas Anušauskas, Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940, 1998
 • Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva, 1941–1944 m. (German-Occupied Lithuania, 1941–1944), 1998
 • Petras Stankeras, Lietuvių policija, 1941–1944 m. (The Lithuanian Police), 1998
 • Juozas Starkauskas, Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 m. NKVD–MVD–MGB kariuomenė partizaninio karo laikotarpiu (Cheka Troops in Lithuania between 1944 and 1953, NKVD–MVD–MGB Troops during the Partisan War), 1998
 • Partizanai apie pasaulį, politiką ir save. 1944–1956 m. partizanų spaudos publikacijos (The Partisans about the World, Politics and Themselves. Publications from the Partisans’ Press in 1944–1956), compiled by Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 1998
 • Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas. Jono Žemaičio biografija (The President of Those Who Perished. A Biography of Jonas Žemaitis), 1998, 2005, 2007, 2009
 • Pragaro vartai – Štuthofas (The Gates to Hell: Stutthoff), compiled by Alisa Rupšienė, 1998
 • Vorkutos politinių kalinių atsiminimai (Recollections of the Political Prisoners of Vorkuta), compiled by Juozas Krakauskas, 1998
 • Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire… Vytautas Andrius Graičiūnas (Born in Chicago, Worked for Lithuania, Died in Siberia), compiled by Jonas Rudokas, 1998
 • Petras Pečeliūnas, Teisybės kaina. Dokumentinė apysaka (The Price of the Truth. A documentary story), 1998
 • Palinko liepa šalia kelio. Partizanų dainos (The Linden Tree Bent Near the Road. Partisans’ songs), 1998
 • Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sūnų… Partizanų gretose (Many Sons Fell in Battle... Among the Partisans), 1999, 2007
 • Arvydas Vilkaitis, Gyvensim. Beletrizuoti memuarai (We Will Live. Fiction based on real stories), 1999
 • Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje (Fight for Freedom in the Prisikėlimo District), compiled by Aurelija Malinauskaitė, 1999
 • Jonas Žičkus, Nueitas kelias. Kęstučio apygardos partizano atsiminimai (Memoirs of a Guerrilla of the Kęstutis District), 1999 (tiražas parduotas)
 • Broniaus Krivicko raštai (Works by Bronius Krivickas), compiled by Virginijus Gasiliūnas, 1999
 • Sara Ginaitė-Robinsonienė,Atminimo knyga, 1999
 • Viktoras Alekna, Ūžė žalia giria. Sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1941–1953 m. (The Humming Green Grove. Soviet Violence and Fights for Freedom in Širvintos District), 1999
 • Juozapas Romualdas Bagušauskas, Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas (The Resistance of the Lithuanian Youth to the Soviet Regime and the Suppression of the Resistance), 1999
 • Lietuvos Helsinkio grupė. Dokumentai, atsiminimai, laiškai (The Lithuanian Helsinki Group Documents, memoirs, letters), compiled by Viktoras Petkus, Živilė Račkauskaitė, Mindaugas Uoka, 1999
 • Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petravičiūtė, Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais. MVD–MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla (Soviet Secret Agencies in Lithuania in 1940–1953. The organisational structure, staff and activities of the MVD–MGB), 1999
 • 1941 m. Birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys (The 1941 June Uprisal. A collection of history-related documents), compiled by  Valentinas Brandišauskas, 2000
 • Rainių tragedija. 1941 m. birželio 24–25 d. (The Rainiai Tragedy, 24-25 June 1941), prepared by Arvydas Anušauskas, Teresė Birutė Burauskaitė, 2000
 • Joachim Gauck, Štazi bylos. Kraupus VDR palikimas (Stasi Cases. Terrible Legacy of the GDR), 2000
 • Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Užverstų šulinių vanduo. Romanas (The Filled In Wells’ Water. Novel), 2000
 • Algirdas Jėčys, Sutryptos viltys. Dainavos apygardos partizanų vado Domininko Jėčio-Ąžuolio sūnaus atsiminimai (The Ruined Hopes. Memoirs by the son of Domininkas Jėčys-Ąžuolis, the partisan of the Dainava District), 2000
 • Nelaisvės metų atspindžiai. Nacionalinio konkurso „Lietuvos laisvės kovų ir kariuomenės istorija“ mokinių rašinių rinktinė (writings by schoolchildren for the national contest titled ‘The History of the Lithuanian Freedom Fight and the Lithuanian Army”), 2000
 • Janina Semaškaitė, Priesaika. Jonas Semaška-Liepa (The Oath. Jonas Semaška-Liepa), 2000
 • Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai (The Interim Government of Lithuania: Minutes of Meetings), compiled by Arvydas Anušauskas, 2001
 • Išgelbėję pasaulį... Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944 (Those Who Saved the World. Rescuing Jews in Lithuania 1941–1944), compiled by Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius, 2001
 • Juozas Starkauskas, Stribai. Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953 (Istrebiteli. Armed Soviet Collaborators During the Partisan War in Lithuania 1944–1953), 2001
 • Juodųjų dienų sakmės. Atsiminimai, dienoraščiai, publicistika (Tales of the Black Days. Memoirs, diaries, publications), 2001
 • Jonas Rudokas, Prarastieji Lietuvos talentai (Lost Lithuanian Talents), 2001
 • Vincas Seliokas, Atsiminimai (Memoirs), 2001
 • Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Dabar ir visados. Romanas (Now and Always. Novel), 2001
 • Vytautas Vitkus, Pulkininkas Kazimieraitis. Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas (The activities and the fate of the family of Jonas Vitkus, the partisans’ leader of the South Lithuania District), 2001
 • Severinas Vaitiekus, Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai, 1944–1947 (Tuskulėnai: The Victims of Executions and Their Executors, 1944–1947), 2002, 2006, 2011
 • Arūnas Streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje, 1944–1990 (The Anti-Clerical Policy During the Soviet Rule in Lithuania), 2002
 • Juozas Banionis, Lietuvos laisvės byla Vakaruose, 1975–1990 (The Lithuanian Freedom Cause in the West, 1975–1990), 2002
 • Prakalbinta praeitis. Nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė (Essays by schoolchildren for a contest “The History of Lithuania’s Fight for Freedom, the History of the Army and the Losses of the Nation”), compiled by Dalia Kuodytė, 2002
 • Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis (The Diary of the Partisan Lionginas Baliukevičius-Dzūkas), prepared by Algis Kašėta, 2002, 2006, 2008, 2011 
 • Laurynas Jonušauskas, Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla. 1940–1991 (Guided by fate. The Activities of the Lithuanian Diplomatic Corps in Exile. 1940–1991), 2003
 • Su adata širdyje / With a Needle in the Heart. Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai (Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps), 2003, 2008
 • ESAME: Stefanija Ladigienė (WE ARE: Stefanija Ladigienė), compiled by Ema Mikulėnaitė, 2003
 • Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai (The Psychology of Extreme Traumatisation: the Aftermath of Political Repression), compiled by  Danutė Gailienė, 2004
 • Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956 (Civil Resistance in Lithuania and Poland: Connections and Peculiarities, 1939–1956), edited by Arvydas Anušauskas, 2004
 • Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos (The Last Days of Jerusalem of Lithuania), 2004
 • Albumas Už Laisvę ir Tėvynę (For Freedom and fatherland, a photo album), compiled by D. Kuodytė, E. Peikštenis, D. Žygelis, 2004, 2007
 • Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (Lithuania 1940–1990: the History of Occupied Lithuania), edited by Arvydas Anušauskas, 2005, 2007
 • Lietuvos kultūra ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 (Lithuanian Culture in the Captivity of Ideology in 1940–1990), compiled by  Juozapas Romualdas Bagušauskas, Arūnas Streikus, 2005
 • Juozas Lukša, Partizanai  (Partisans), 2005
 • Sibiro Alma Mater (Alma Mater of Siberia), compiled by Romualdas Balutis,
 • Vytas Lukšys, Sustingęs laikas. Žuvusiems 1979–1989 m. Afganistano kare atminti (Frozen Time. In memory of those killed in the 1979–1989 war in Afghanistan), 2005
 • Bronius Genzelis, Imperijai griūvant. Žmonės, įvykiai, procesai (The Collapse of the Empire. People, Events and Developments), 2006
 • Sausio 13-oji–Lietuvos dvasios pergalė, compiled by Vilma Riabovienė, 2006
 • Genocido aukų muziejus. Ekspozicijų gidas (The Museum of Genocide Victims. Excursion Guide), compiled by Virginija Rudienė, Vilma Juozevičiūtė, 2006
 • Vilma Vasiliauskaitė, Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida, 1972–1989 (Periodical Samizdat in Lithuania and Central Eastern Europe, 1972–1989), 2006
 • Tarp vakar ir šiandien (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ rašinių rinktinė) (“Between Yesterday and Today”. Essays from the contest for school pupils called the History of Lithuanian Battles and Sacrifices for Freedom), compiled by Dalia Kuodytė, 2006
 • Juozas Starkauskas, Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m. (Cooperation Between the Repressive Structures and the Communist Party in Establishing the Occupational Regime in Lithuania between 1944 and 1953), 2007
 • Arūnas Streikus, Diplomatas Stasys Antanas Bačkis (Diplomat Stasys Antanas Bačkis), 2007
 • Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas, 2007
 • Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje (Anicetas Simutis: 60 Years in Lithuania’s Diplomatic Service), compiled by Rimantas Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis, 2007
 • Kompaktinė plokštelė Už Laisvę, Tėvynę ir Tave (CD “For Freedom, the Motherland, and You“), 2007, 2008
 • Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas (The Zone of the Partisans of South Lithuania. Atlas),  prepared by Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis, 2008
 • Renata Bernotienė, Tremtinės Onos istorija (The Story of Ona, a Deportee), 2008
 • Vladas Pupšys, Atsimainymo kalnas (The Hill of Transfiguration), 2008
 • Kompaktinė plokštelė O taip norėjosi gyvent (CD “And We Wanted to Live So Much”), 2008
 • Sibiro Alma Mater, 2 (Alma Mater of Siberia, 2), 2008
 • Rūta Gabrielė Vėliūtė, Partizanai [N 16] (The Partisans [N16]), 2009
 • Sibiro Alma Mater, Post scriptum (Alma Mater of Siberia, Post scriptum), 2009
 • Laisvės paslaptis yra drąsa (nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė) (Courage is the Secret of Freedom. Essays from the contest for school pupils called “The History of Lithuanian Battles and Sacrifices for Freedom”), compiled by Dalia Kuodytė, 2009
 • Samuel Bak, Nutapyta žodžiais: Vilniaus prisiminimai (Painted in Words. A Memoir), 2009
 • Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai (Declaration of the Council of the Movement of the Struggle for Freedom of Lithuania of 16 February 1949 and its Signatories), 2009
 • Alfred Erich Senn, Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus (Lithuania 1940: Revolution from Above), 2009
 • Alma Mater  1979: Lietuvos pogrindžio leidinys (Alma Mater 1979: the Lithuanian Underground Publication), 2009
 • Lietuviai Arktyje / Lithuanians in the Arctic, 2010
 • Juozas Banionis, Lietuvos laisvinimas Vakaruose, 1940–1975 (Activities For the Freedom of Lithuania in the West, 1940–1975), 2010
 • Albertas Ruzgas, Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai. Okupacijų metai, 1940–1989 (leidinių sąvadas) (Underground Periodicals Published by Participants in the Resistance. Occupation years 1940–1989, a digest of periodicals), 2010
 • Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas (The Zone of the Partisans of Western Lithuania. Atlas), prepared by Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis, 2010
 • Juozas Jankauskas, 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje (The 1941 June Uprising in Lithuania), 2010
 • Tiesa padarys mus laisvus (konferencijos „Mano Lietuva", skirtos sovietinės okupacijos pradžios 70-mečiui, pranešimai) (The Truth Will Set Us Free. Presentations made at the conference My Lithuania, which was dedicated to the 70th anniversary of the beginning of the Soviet occupation), 2011
 • Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m. (The Holocaust in Lithuania, 1941–1944), compiled by Arūnas Bubnys, 2011
 • Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d., tekstų autoriai: Arūnas Bubnys, Sigitas Jegelevičius, Stasys Knezys, Alfredas Rukšėnas; redakcinė kolegija: Alfonsas Žaldokas (pirmininkas), Jonas Algirdas Antanaitis ir kt. (An Uprising of the Lithuanian Nation: 22–28 June 1941), 2011
 • Eglė Juodvalkė, Sakalai naktį nemiega (Falcons Do Not Sleep at Night), 2011
 • Atvirukų rinkinys TREMTIS (EXILE. Postcard collection), 2011
 • Sibiro Alma Mater. Ave vita (Alma Mater of Siberia, Ave vita), 2011
 • Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija (Exile Diaries. The Tragedy of the Bliūdžiai Family), compiled by Elena Stulgienė, 2011
 • Ir vaikai gynė laisvę (Children Defended Freedom Too), compiled by Aldona Daugilytė, 2011
 • Šaukėme laisvę. Nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė (We were calling for Freedom. Essays from the contest for school pupils titled “Wins and Losses of the Lithuania’s Fight for Freedom”), compiled by Rimantas Jokimaitis, 2011 
 • Partizanas Juozas Lukša. Gyvenimo ir kovos kelias (Partisan Juozas Lukša. The Way of Life and Struggle), compiled by Dalius Žygelis, Darius Juodis, Vilius Kyguolis, 2011, 2016
 • Antanas Terleckas, Laisvės priešaušryje: rezistento prisiminimai 1970–1986 (The Predawn of Freedom: Memoirs of a Resistance Fighter 1970–1986), 2011
 • KGB slaptieji archyvai 1954–1991 m. (Secret Archives of the KGB 1954–1991), compiled by Kristina Burinskaitė ir Lina Okuličiūtė, 2011
 • Tie, kurie gelbėjo / Those Who Rescued. Rescuing Jews in Lithuania, compiled by Teresė Birutė Burauskaitė, 2012
 • Kazimierz Sakowicz, Panerių dienoraštis 1941–1943 m. (Paneriai Diary 1941–1943), 2012
 • Partizano keliu. Partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai (The Path of a Partisan), compiled by Aurelija Malinauskaitė, Darius Juodis, 2012
 • Bronius Genzelis, Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis (Survival and Maturation of National Identity in Occupied Lithuania), 2012
 • Sibiro Alma Mater. Post tēnebras lux (Alma Mater of Siberia. Post tēnebras lux), 2013
 • Vytautas Valiauga, Palikti Lietuvoje: pokario vaiko atsiminimai (Left in Lithuania: Memories of a Post-War Child), 2013
 • Skaudžių likimų aidas. Nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių rašinių rinktinė (An Echo of Tragic Destinies. Essays from the contest for school pupils titled “Wins and Losses of the Lithuania’s Fight for Freedom”), compiled by Rimantas Jokimaitis, 2013
 • Čelano ir Barūno tremtiniai (The Exiles of Chelan and Barun), compiled by Zita Svilienė, Aldona Kalinauskienė, Rimantas Kalinauskas, 2013
 • Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis (Vytis District Leader Danielius Vaitelis-Briedis), prepared by Vaclovas Slivinskas, 2013
 • Arūnas Bubnys, Vilniaus getas 1941–1943 (Vilnius Ghetto 1941–1943), 2013
 • Rimvydas Racėnas, Į mielą šalį Lietuvą (Going back to beloved Lithuania) , 2013
 • Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, 1 dalis(The Zone of the Partisans of North Eastern Lithuania. Atlas, part 1), prepared by Edita Jankauskienė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis, 2014
 • Vytautas Tininis, Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje 1944-1949 m., 2016
 • Arkadijus Vinokuras, Mes nežudėme, 2017
 • Severinas Vaitiekus. Lietuvos žvalgyba XX a. Viduryje ir antrojoje pusėje/Pirma knyga: In memoriam Lietuvos žvalgybos ir saugumo pareigūnams, 2017


Publications in foreing languages

In English

In French

In German
In Polish

In Swedish
 • Kriget efter kriget / War after War, 2007

In Russian
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Created by: „Teratekas”