TVIRTINU
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė
Dalia Kuodytė

TVIRTINU
Švietimo kaitos fondo
direktorius
Vytautas Toleikis
 

TVIRTINU
Socialinių įstaigų priežiūros ir
audito departamento prie SADM
l.e. direktoriaus pareigas
Vilmantas Labunskas

 

Patvirtinta 2004 m. spalio 8 d.
Įsakymu Nr. 1V - 148

 

 

 

 

 

KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ, KARIUOMENĖS BEI NETEKČIŲ ISTORIJA“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo kaitos fondu, Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo reikalų ministerijos tęsia tradicinį respublikinį moksleivių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“.

Siekdami aktualizuoti nacistinės Vokietijos žlugimo, kartu ir II pasaulinio karo pabaigos 60-metį, kviečiame įvairių disciplinų mokytojus ir moksleivius dalyvauti konkurse nagrinėjant II pasaulinio karo laikotarpį bei tradicines – partizaninio karo, kalinimo ir tremties – konkurso temas.

Skatiname jaunimą ugdyti kūrybinius gebėjimus, pilietiškumą, puoselėti patriotinius jausmus, rinkti istorijos dalyvių autentiškus atsiminimus, formuoti istorinę atmintį.

Siekiame, kad tirdami Lietuvos istoriją, darbų autoriai ją „atrastų“ per individualių asmenų – įvairių Lietuvos žmonių – likimus ir istorijas. Tikimės, jog moksleiviai dalyvaudami konkurse pateiks savo kritinį požiūrį į istoriją, nevengs aštrių, diskusinių klausimų.

Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius ir konkurso organizavimo tvarką.

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ – neformaliojo moksleivių švietimo renginys.

Konkurso temos:

1. „Žmogaus likimas II-ojo pasaulinio karo metais“

1.1 Lietuvos gyventojai svetimose armijose II pasaulinio karo metu: Raudonojoje armijoje (16-ojoje divizijoje ir kt.), savisaugos batalionuose ir Vermachte; prievartinė mobilizacija.

1.2 Ginkluotos rezistencijos pradžia 1944–45 m. – pasirinkimo metas. Kas ėjo į partizanus?

1.3 Lietuvos kariuomenės karių likimas (29-as teritorinis šaulių korpusas)

1.4 Lietuvos gyventojai antinacinės rezistencijos metu: nuo Lietuvos laisvės armijos iki Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, pogrindinės spaudos leidyba.

1.5 Lietuvos gyventojai antisovietinės rezistencijos metu: Lietuvių aktyvistų frontas, Birželio sukilimas, Lietuvos Laikinoji Vyriausybė.

1.6 Rytų Lietuva – skirtingų interesų rezistencinių junginių (sovietinių partizanų, Armijos Krajovos karių) veikimo erdvė.

1.7 Vilniaus ir Klaipėdos kraštų gyventojai 1939 m.

1.8 Persekiojamų asmenų gelbėjimas, parama (sovietiniams kariams, žydams, č1.9 igonams bei kitų tautybių asmenims, II pasaulinio karo belaisviams, tremiamiems asmenims) ir gelbėtojų likimas.

1.9 Gyvenimo sąlygos karo metu: prievolės ir mokesčiai, darbo tvarka, maisto produktų ir pramoninių prekių normavimas, mainai, kontrabanda, sveikatos priežiūra.

1.10 Lietuvos žydai karo metais: persekiojimas, getai, žudynės, turto nusavinimas, išgyvenimas.

1.11 Lietuvos gyventojai kalėjimuose, koncentracijos ir priverstinių darbų stovyklose.

2. „Žmogaus likimas partizaninio karo metais“: partizanai, ryšininkai, žvalgai, išdavikai, partizanų artimieji ir mylimieji, moterys partizaniniame kare.

3. „Žmogaus likimas lageriuose ir tremtyje“: kaliniai, tremtiniai, gydytojai kariškiai, kunigai, mokytojai, vaikai, pogrindinė veikla tremtyje, nelegalios literatūros platinimas, religinės ir tautinės šventės.

4. Konkursą sudaro trys dalys:

4.1 rašinio;

4.2 piešinio;

4.3.fotografijų.

5. Konkurso organizatoriai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC), Švietimo kaitos fondas (ŠKF) ir Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SĮPAD).

6. Konkursui organizuoti sudaroma darbo grupė, į kurią įeina LGGRTC, ŠKF ir SĮPAD atstovai.

7. Konkursas vyksta kasmet.

8. Konkurso dalyviai gali būti Lietuvos mokyklų bei lietuviškų mokyklų užsienyje 9–12 klasių (rašinio ir fotografijų konkursuose) ir 5–12 klasių (piešinio konkurse) mokiniai arba mokinių grupė iki trijų asmenų, jie gali pasirinkti, kurioje konkurso dalyje dalyvauti. Galima dalyvauti ir visose konkurso dalyse.

 

II. RAŠINIO KONKURSO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMAS

9. Rašinys turi remtis vieno ar daugiau istorinių įvykių liudytojų pasakojimo motyvais, kitais istoriniais šaltiniais, fiksuoti autentiškus likimus, konkrečius faktus, datas, vietoves, to likimo ištiktų žmonių pavardes. Mokiniai yra kviečiami pateikti savo požiūrį į istorinius įvykius, kelti klausimus istorijai ir į juos pateikti savo atsakymus.

10. Konkursas vyksta trimis etapais:

10.1. I etapas – paskelbus konkursą, moksleiviai rašo rašinius iki 2005 m.vasario 14 d.;

10.2. II etapas – rašinių vertinimas gimnazijose ir mokyklose iki 2005 m. balandžio 1 d.;

10.3. III etapas – 2005 m. balandžio–gegužės mėn. rašinių vertinimas vyriausioje komisijoje Vilniuje.

11. II etapą (darbų atranką) organizuoja mokyklos ir gimnazijos. Jie sudaro 3 narių vertinimo komisijas, kurios atrenka geriausiai atitinkančius sąlygas rašinius ir atsiunčia juos konkurso organizatoriams.

12. Vertindama rašinį komisija atsižvelgs į pateiktos medžiagos originalumą ir autentiškumą, temos suvokimą, kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, teksto medžiagos komponavimą, faktologinės medžiagos metrikavimą, bendrąjį raštingumą.

13. Mokyklos ir gimnazijos iki 2005 m. balandžio 1 d. geriausius (prizinius) rašinius kartu su dalyvių anketomis atsiunčia vertinimo komisijai adresu: LGGRTC, Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius, bei kartu pateikia šiuos duomenis:

13.1.konkurso vieta;

13.2. konkurso data;

13.3. vertinimo komisijos sudėtis;

13.4. visų dalyvavusių mokinių sąrašas;

13.5. laimėtojų vardai, pavardės;

13.6. laimėtojus paruošusių mokytojų vardai, pavardės, mokykla.

14. Darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

15. Komisija, vertindama rašinius, skiria pirmą, antrą ir trečią vietas.

16. Rašinys spausdinamas kompiuteriu ant balto A4 formato popieriaus lapo. Darbas rašomas lietuvių kalba, naudojant Times New Roman šriftą, 12 pt dydį bei pusantrą arba dvigubą tarpą tarp eilučių. Minimali rašinio apimtis – 2 puslapiai (be priedų).

17. Rašiniai nebus priimami be dalyvio anketos (1 priedas). Jei konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne daugiau kaip trijų asmenų), kiekvienas atskirai užpildo dalyvio anketą.

 

III. PIEŠINIO KONKURSO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMAS

18. Piešinio konkurse gali dalyvauti 5–12 klasių mokiniai.

19. Piešiniai turi atspindėti konkurso temas. Jie gali būti atlikti įvairia technika ir naudojant įvairias medžiagas.

20. Vertinant piešinius bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

21. Komisija, vertindama piešinius, skiria po dvi pirmas, antras ir trečias vietas pagal amžiaus grupes:

21.1 5–8 klasių;

21.2 9–12 klasių.

22. Piešiniai be dalyvio anketos nepriimami (2 priedas). Jei konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne daugiau kaip trijų asmenų), kiekvienas atskirai užpildo dalyvio anketą.

 

IV. FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS

23. Fotografijose turi būti fiksuojamos memorialinės vietos (įamžintos arba neįamžintos), susijusios su konkurso temomis (su istorijos įvykių liudininkais arba ne).

24. Prie nuotraukos turi būti pridėtas nuotraukos aprašas (komentaras). Nuotraukos apraše (komentare) turi būti paminėti nuotraukoje esantys žmonės, datos, vieta. Minimali komentaro apimtis – A4 formato lapas. Papildomai apraše gali būti įvykių dalyvių ar liudininkų nuotraukos, atliktos konkurso metu.

25. Vienas autorius pateikia ne daugiau kaip 3 fotonuotraukas (neįskaitant liudininkų nuotraukų).

26. Komisija vertins nuotraukoje pateikto vaizdo turinio, pasakojimo (komentaro) originalumą, autentiškumą (tikslumą), memorialinės vietos ar istorinio įvykio atspindėjimo lygmenį, meniškumą (kaip papildomą vertinimo kriterijų), nuotraukos turinio ir pasakojimo sąsają su autoriaus Lietuvos istorijos supratimu.

27. Konkurso temoms gali būti panaudotos perfotografuotos įdomios nuotraukos, atitinkančios įvykių laikotarpį ir fiksuojančios ne Lietuvos vietoves.

28. Mokiniai gali siųsti spalvotas ir nespalvotas fotografijas. Fotografijų matmenys 10x15.

29. Fotografijos be dalyvio anketos nepriimamos (3 priedas). Jei konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne daugiau kaip trijų asmenų), kiekvienas atskirai užpildo dalyvio anketą.

30. Komisija vertindama fotografijas, skiria pirmą, antrą ir trečią vietas.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANIJIMAS, VEIKLOS TĘSTINUMAS

31. Lėšas konkursui organizuoti skiria organizatoriai.

32. Laureatus (mokinius ir mokytojus) apdovanosime piniginiais prizais, suvenyrais ir diplomais 2005 m. gegužės 8 d. Vilniuje. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą.

33. Visiems konkurso dalyviams, kurių darbus vertins vyriausioji komisija, bus įteikti dalyvio sertifikatai.

34. Geriausių darbų autoriai bus pakviesti į LGGRTC organizuojamas vasaros stovyklas.

35. Konkurso laimėtojus ir jų mokytojus diplomais bei prizais apdovanoja organizatoriai (tarpusavio susitarimu) bei esami rėmėjai.

36. Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami. Jie bus saugomi LGGRTC. Konkurso dalyvių darbus (rašinius, piešinius, fotografijas) LGGRTC pasilieka teisę spausdinti, cituoti, publikuoti, naudoti savo leidiniuose.

37. Organizatoriai įsipareigoja išleisti konkurso dalyvių darbų leidinį ir surengti piešinių bei fotografijų parodą.

38. Laimėtojų bei jų vadovų nemokama kelione į apdovanojimų renginį Vilniuje pasirūpina organizatoriai.

39. Darbai siunčiami vyriausiajai vertinimo komisijai iki 2005 m. balandžio 1 d. adresu: LGGRTC, Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius.

40. Papildoma informacija teikiama: LGGRTC Memorialiniame departamente telefonais 8-5-2314148, 2314149; adresu Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius.

 

VI. KONKURSO RĖMĖJAI

41. Konkursą remia UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija „Toks“ ir leidykla „Tyto alba“.

Konkurso nuostatų 1 priedas MS Word
Konkurso nuostatų 2 priedas MS Word
Konkurso nuostatų 3 priedas MS Word

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-19
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras