LGGRTC LOGO STOVYKLOS DIENORAŠTIS

Birželio 21 d. (šeštadienis)

Dalyviai pradėjo rinktis 7 val. ryto :) . Stovyklautojai  užsiregistravo, įsikūrė, susipažino su stovyklos taisyklėmis, paskirstymu į būrius. Atidarymo metu buvo sugiedoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnai, trumpai apibūdinti stovyklos tikslai. Sveikinimo žodžius tarė Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Mocius, Seimo narys Antanas Stasiškis, Ateitininkų federacijos vicepirmininkas Vaidotas Vaičaitis, LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė. Po sveikinimų prisistatė atskiri stovyklautojų būriai.

Pavakarieniavę žaidėme judrius ir psichologinius susipažinimo žaidimus, šokome įvairių tautų šokius. Šeštadienį baigėme dienos aptarimu.

Birželio 22 d. (sekmadienis)

Po pusryčių žygiavome į bažnyčią, dalyvavome šv. Mišiose, o po jų – Devintinių procesijoje po miestą. Grįžę dalyvavome humanitarinės teisės užsiėmime „Karo vaizdiniai ir samprata“. Vėliau jaunieji estai pristatė savo šalį ir jos rezistencinį judėjimą. Jiems teko atsakyti į nemažai stovyklautojų užduotų klausimų. Po vakarienės vyko tautų stereotipų vakaras, atskiros grupelės vaidino, kaip jos įsivaizduoja latvius, estus, lietuvius ir rusus. Vakare praėjusią dieną aptarėme grupelėse.

Birželio 23 d. (pirmadienis)

Iš ryto vyko humanitarinės teisės užsiėmimas „Įvykių liudininkai, humanitarinis veiksmas“. Užsiėmimai vyko dviejose grupėse lietuvių ir anglų kalbomis. Vėliau buvo pristatyta latvių atsivežta paroda apie rezistencinį judėjimą jų šalyje. Parodą parengė Latvijos okupacijos muziejus. Po pietų vyko diskusijos apie Latvijos rezistencinį judėjimą, buvo atsakoma į pateiktus klausimus atskirose grupėse, apibendrinami klausimai. Vakare buvo uždegtas Joninių laužas ir vyko liaudiška vakaronė su dainomis, šokiais. Susipažinome su Joninių tradicijomis, Latvijos nacionaliniais patiekalais.

Birželio 24 d. (antradienis)

Iš ryto mus aplankė ir apie Sausio 13-ąją, parlamento gynimą pasakojo iš Krašto apsaugos savonorių pajėgų atvykęs kapitonas, buvo rodomas dokumentinis filmas „Savanoriai“, vyko aktyvios diskusijos apie Lietuvos savanorius, apie Lietuvos kariuomenės šiandieninius uždavinius. Vėliau LGGRTC darbuotojai papasakojo apie Centro veiklą, rezistencinį judėjimą Lietuvoje, tremties ypatumus, vyko diskusijos, viktorina. Pristatytos Genocido aukų muziejaus parengtos parodos.

Vakare vyko žaidimas „Tai bent šeimynėlė“. Stovyklautojai turėjo pagal lapeliuose nurodytas pavardes ir aprašymus susirasti savo šeimas, susipažinti tarpusavyje, parengti prisistatymo programą, dalyvauti įvairiose šeimų estafetėse. Estafečių metu viena iš šeimų išsiskyrė savo stiprumu – tai įrodė skylė kabineto sienoje…

Birželio 25 d. (trečiadienis

„Stribų“ buvome pažadinti neįprastai anksti, apie 5 val. ryto, vyrai (pagal iš vakaro suskirstytas šeimas) atskirti nuo moterų, vaikų, visi susodinti į sunkvežimius ir ištremti... „Tremtiniai“ sunkvežimiais nuvežti į Legėčių girininkiją, kur girininkas parūpino jiems darbo. Vieni dirbo be atsikalbinėjimų, kiti organizavo streikus, pabėgimus. Buvo išdalyti talonai, už kuriuos buvo dalijama duona ir vanduo. Darbą prižiūrėjo „stribai“. Vėliau sočiai papusryčiavome, vyko aktyvios diskusijos apie tai, ką šiandien patyrė dalyviai vežami nežinomybėn be įspėjimo, kalbėjome apie tikrąją tremtį, pasirengimą jai. Aplankę netoliese esantį paminklą žuvusiems partizanams vėliau vykome į tame krašte vykusių didžiausių mūšių vietas: Mažuolius, Mėžaičius, Minaičius, kur 1945 m. vyko susirinkimas ir buvo pasirašyta Nepriklausomybės deklaracija. Po pietų ekskursija tęsėsi. Aplankėme Šiluvą (bažnyčią, koplyčią, partizanų išniekinimo vietą), Tytuvėnus, Kryžių kalną, apie kurį daugiau papasakojo broliai pranciškonai, bunkerį netoli Šiaulių. Kartu su mumis važiavo J. Mocius ir dar keletas buvusių partizanų. Iš ekskursijos grįžome naktį.

Birželio 26 d. (ketvirtadienis)

Po dienos pristatymo vyko humanitarinės teisės užsiėmimas „Ginkluoto konflikto ribojimas. Vaikai kareiviai“. Jo metu žiūrėjome filmą apie vaikus kareivius. Vėliau visi dalyviai buvo suskirstyti į 4 būrius, pristatytas žaidimas „Rezistencinis judėjimas Lilatestoje“. Žaidimą organizavo savanoriai, reikėjo surasti paslėptas raides, sudėlioti žodžius. Būriai turėjo surasti paslėptą maistą ir saugiai jį parsigabenti į štabą. Žaidimo metu savanoriai trukdė greitai pasiekti tikslą, todėl žaidimas užtruko iki paryčių. Nepaisant nemiegotos nakties visų nuotaika buvo puiki.

Birželio 27 d. (penktadienis)

Po vėlyvų pusryčių vyko humanitarinės teisės užsiėmimas „Teisė mūšyje. Pažeidimų nustatymas“. Truputį pailsėję po miške praleistos nakties klausėmės kun. Gintaro Joniko pasakojimo apie Lietuvos partizanus, apie tai, kas juos palaikė per visą rezistencinį laikotarpį. Vėliau vyko pačių stovyklautojų suorganizuotas vakaras – šauniausios poros rinkimai, kuriuose aktyviai dalyvavo visi stovyklautojai.

Birželio 28 d. (šeštadienis) – birželio 29 d. (sekmadienis)

Iš ryto vyko paskutinis humanitarinės teisės užsiėmimas „Ginkluoto konflikto padariniai“, apibendrinome ir pakartojome visą išklausytą kursą. Buvo išdalyti leidiniai, informacija besidomintiems. Kariai surengė ginklų ekspoziciją, moksleiviai galėjo apžiūrėti šiuo metu Lietuvos kariuomenėje naudojamą ginkluotę. Grupelėse vyko visos stovyklos aptarimas, vėliau dar kartą visi pasidalijo įspūdžiais apie Radviliškyje praleistą savaitę. Paskui įvyko oficialus uždarymas, kuriame dalyvavo L. e. rinktinės vado pareigas kpt. Mindaugas Gedvila, LGGRTC generalinė direktorė D. Kuodytė, Radviliškio rajono meras Antanas Čeponis ir partizanų choras „Vidurnaktį nežuvę“ iš Šiaulių, kuris atliko partizanines dainas. Uždarymo metu draugiškai sugiedojome visų Baltijos valstybių himnus, D. Kuodytė įteikė stovyklos dalyvio sertifikatus. Po uždarymo vyko talentų vakaras, kuriame išvydome gausybę išradingų ir kūrybingų tarp mūsų buvusių stovyklautojų, o vakaras prie laužo tęsėsi iki pat aušros.

ATGAL

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-10-12
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras