Misko darbai

Myldžinas, Tomsko sr. Tremtiniai dirba miško darbus