LGGRTC LOGO

 

 

AŠMINTOS SENIŪNIJA

Ašmintos kaimas

Ašminta Ašminta
Buvusi Bartkevičių sodyba.

skyrimas Kryžius ir atminimo lenta 1948 m. vasario 26 d. sodyboje kautynių metu žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanų Kazio Gervės-Miglos, Boleslovo Jurgelaičio-Dariaus, Prano Jurgelevičiaus-Našlaičio, Stasio Kazlausko-Neptūno, Modesto Puzinausko-Audros, Broniaus Šerėno-Šarūno, Broniaus Vasiliausko-Kastyčio, šeimininkės Onos Bartkevičienės, jos dukters Albinos ir šioje sodyboje gimusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų Kazimiero-Vasario ir Jurgio Bartkevičių, žuvusių 1948 m. vasario 26 d, atminimui.

Kryžius pastatytas 1997 m. pabaigoje (1998 m. pradžioje).
Atminimo lenta atidengta 1998 02 26, Aut. Bronius Murauskas.

Pagaršvio upelio šlaitas

skyrimas Paminklinis akmuo ir septynių kryžių kompozicija šioje vietoje 1947 m. liepos 16 d. kautynių metu bunkeryje žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų Juozo Batučio-Pavasario, Kazio Grajausko-Šermukšnio, Algirdo Juodžio-Merkio, Vermachto, Vytauto Juodžio-Šarūno, Vinco Prajeros-Berio, Meteoro, Miško, Broniaus Simonavičiaus-Serbento ir Povilo Šiugždinio-Bitino atminimui.

Pastatytas J. Matukevičiaus ir artimųjų iniciatyva.
Pašventintas 1996 07 21.

Mačiūnų kaimas

Ašminta Ašminta
Buvusi S. Morkūno sodyba.

skyrimas Kryžius šioje sodyboje gimusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų brolių Antano Morkūno-Svirplio, Miško, žuvusio 1945 m. gegužės 20 d., Jono Morkūno-Akmens, Uosio, žuvusio 1945 m. birželio 13 d. Nuotakų kalne, Juozo Morkūno-Rambyno, žuvusio 1946 m. sausio 2 d. Klebiškio miške, ir Vinco Morkūno-Audros, žuvusio 1946 m. rugpjūčio 6 d. Čiudiškių k., atminimui.

Aut. V. Grybauskas ir J. Zeringis.
Pašventintas 1997 m. vasarą.

Važatkiemio kaimas

Buvusi Vaikšnių sodyba.

Kryžius šioje sodyboje slapta palaidoto 1947 m. lapkričio 20 d. Kauno ligoninėje po sužeidimo kautynėse 1947 m. lapkričio 18/19 naktį Kašonių k., Jiezno vls. ir po žiaurių tardymų mirusio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4-os kuopos 1-o būrio vado V. Gruodžio-Žilvičio atminimui.

Aut. R. Rusteika.
Pašventintas 2004 m. liepos 5 d.

BALBIERIŠKIO SENIŪNIJA

Balbieriškio miestelis

Balbieriškis
Centrinė aikštė.

skyrimas Paminklinis akmuo šioje vietoje niekintų 1945–1953 m. Balbieriškio apylinkėse žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui.

Pastatytas Atgimimo metu.
Balbieriškio kapinės. Balbieriškis

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje 1989 ir 1990 m. užkasimo vietose rastų ir čia palaidotų 1945–1953 m. Balbieriškio apylinkėse žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui.

Aut. architektas S. Žukas.
Pastatytas 1990 m.

Mardosų kaimas

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šiame kaime 1946 m. liepos 20 d. žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės kunigaikščio Vaidoto grupės partizanų Prano Petraškos-Katino, Kosto Bujanausko-Kalavijo ir šiame kaime gimusio Vlado Petraškos-Makso, žuvusio 1946 m. rugpjūčio 11 d. Kieliškio kaime, atminimui.

Aut. dizaineris Romas Navickas.
Pastatytas 2001 m.

Žiūronių kaimas

Balbieriškis
Buvusi Žiūronių mokykla.

skyrimas Skulptūra šios mokyklos mokytojų Kazimiero Petraškos-Vėjo, sušaudyto 1952 m. birželio 20 d., ir Vinco Matulevičiaus, suimto 1944 m. spalio 29 d., kalinto lageryje, atminimui.

Aut. A. Ambrulevičius.
Pastatytas 1996 m.
Netoli J. Raškausko sodybos. Balbieriškis Balbieriškis

skyrimas Kryžius Žiūronių kaimo žuvusių partizanų, priklausiusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinei, atminimui.

Pastatytas 1940 m.
Restauruotas 1995 m.

IŠLAUŽO SENIŪNIJA

Čiudiškių kaimas

Netoli Bylų sodybos.

skyrimas Trijų kryžių kompozicija šioje vietoje 1946 m. rugpjūčio 6 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Dešinio būrio partizanų Vinco Gerulio-Tvoros, Jurgio Kučinsko-Genio ir Vinco Morkūno-Audros atminimui.

Aut. Bronius Murauskas.
Pašventinta 1997 08 23.
Netoli Jotautų sodybos.

skyrimas Kryžius šiame kaime buvusioje Mačiūtų sodyboje 1948 m. kovo 17 d. kautynėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko, Daumanto ir šios rinktinės partizanų Kazio Gudausko-Varno, Vaidilos, Vytauto Jundilos-Jaunučio, Antano Prankos-Vytauto ir Vytauto Žemaičio-Sauliaus atminimui.

Pastatytas1989 10 23.

Gražučių kaimas

Išlaužas
I. Šarkienės sodyba.

skyrimas Paminklinis akmuo ir kryžius šioje sodyboje 1947 m. vasario 6 d. kautynėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų Vytauto Gudyno-Paparčio, Jurgio Kleizos-Krieno, Anastazijos Kleizaitės-Raselės ir šioje sodyboje gimusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų brolių Antano Jundilos-Naro, žuvusio 1949 m. kovo 7 d. Garančiškės k., Garliavos vlsč., Kauno aps., bei Vytauto Jundilos-Jaunučio, žuvusio 1948 m. kovo 17 d., atminimui.

Paminklas ir kryžius pastatyti 1989 m.

Laukiškių kaimas

skyrimas Paminklas šiame kaime 1949 m. kovo 26 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanų Vyto Antano Grybausko-Žydrūno, Kazimiero Kazakevičiaus-Aido, Algirdo Lenčiausko-Aro ir Antano seniko-Švyturio atminimui.

Aut. Pyragas.
Pastatytas 1994 m. spalio mėn.

Šaltupio kaimas

Varkalų sodyba.

skyrimas Paminklinis akmuo šioje sodyboje gimusio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko, Daumanto, žuvusio 1948 m. kovo 3 d. kautynių metu Čiudiškių kaime, atminimui.

Pastatytas 1991 m.

Šiauliškių kaimas

Išlaužas
Šalia gamtos paminklo Šiauliškių akmens.

skyrimas Kryžius šioje vietoje palaidoto partizano Jurgio Mikušausko-Blakės, žuvusio 1945 m. spalio 7 d. Petraičių sodyboje, atminimui.

JIEZNO SENIŪNIJA

Jiezno miestelis

Jieznas Jieznas
Prie gaisrinės ir vandentiekio bokšto.

skyrimas Kryžius šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Jiezno apylinkėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui.

Pastatytas 1989 m.

skyrimas Paminklas su atminimo plokštėmis šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Jiezno apylinkėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui. 

Jieznas Jieznas Jieznas
Pastatytas 1991 m. rudenį.

NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJA

Būdininkų kaimas

N.Ūta N.Ūta

skyrimas Atminimo lenta 1945 m. balandžio 24 d. Būdininkų kaime įvykusio mūšio tarp Tauro apygardos partizanų ir NKVD kariuomenės ir šiame mūšyje žuvusių partizanų Marijos Senavaitytės-Mirtos bei Martyno Kuzmicko-Briedžio atminimui.

Pašventinta 1996 04 24.

Skersabalio kaimas

Buvusi Bubnių sodyba.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1946 m. rugsėjo 13 d. kautynių metu žuvusio partizano Vinco Bubnio-Bonkos atminimui.

Aut. V. Degutis.
Pašventintas 1993 08 19.

Senosios kaimo kapinaitės.

N.Ūta

skyrimas Įvairūs antkapiniai paminklai šioje vietoje slapta palaidotų 1945–1951 m. žuvusių Tauro apygardos partizanų Jono Ališausko-Trakėno, Jono Butkevičiaus-Zubro, Jono Kisieliaus-Aršiojo, Kazio Petkevičiaus-Kaštono, Albino Povilaičio-Karklo, Stasio Vasiliausko-Bizūno, Vinco Žiobos ir vieno nežinomo partizano atminimui.

Vartų kaimas

Balbieriškis Balbieriškis
Juozo Rusecko sodyba.

skyrimas Kryžius šioje sodyboje gimusio Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos 1-osios grandies vado Prano Rusecko-Žirnio, Drugio, žuvusio 1952 m. sausio 10 d. Trilaukio k., Pajevonio vslč., Vilkaviškio r., atminimui.

Aut. tautodailininkas G. Ališauskas.
Pašventintas 1998 06 27.

Naujosios Ūtos girininkija. Balbieriškio giria. 54 kvart. 30 sklypas.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1945 m. kovo7 d. žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Gudelių būrio vado Leono Junelio ir partizanų Antano Blaškevičiaus, Juozo Kapčinsko, Antano Kreivėno, Antano Kuncevičiaus, Antano Šalčiaus–Žaibo, Petro Šalčiaus, Stasio Šyvoko ir Vinco Žukausko atminimui.

Pastatytas 2000 m.

PAKUONIO SENIŪNIJA

Pakuonio miestelis

Pakuonio sen.
Sodų gatvė.

skyrimas Kryžius ir atminimo lentos šioje vietoje niekintų 1944–1953 m. Pakuonio apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Aut. J. Malinauskas ir J. Skaržinskas.
Pašventinti 1991 04 26.

Pakuonio kapinės

Pakuonys

skyrimas Antkapinis paminklas užkasimo vietoje rastų ir šioje vietoje 1995 m. palaidotų 1947 m. rugsėjo 30 d. Vangų (Kalvių) girioje žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų Jono Rušinsko-Beržo, Alfonso, Jono Žukausko-Broliuko ir Alfonso-Lapino atminimui.

Pastatytas 1995 m.

Išlaužo girininkija. Bačkininkų miškas. 67 kvart. 7 sklypas

skyrimas Kryžius medyje šioje vietoje 1953 m. liepos 4 d. buvusio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado MGB agento A. Šermukšnio–Žilvičio nužudytų Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vado Klemenso Mykolo Stačioko–Klemenso ir partizano Antano Gudyno–Speigo atminimui.

Aut. M. Varakinas. 
Atidengtas 2005 m. birželio mėn.

Vangų (Kalvių) giria, 4 kvart.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1947 m. rugsėjo 30 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų Jono Rušinsko-Beržo, Alfonso, Jono Žukausko-Broliuko ir Alfonso-Lapino atminimui.

Pastatytas 1995 m.

Vangų (Kalvių) giria, 5 kvart.

skyrimas Kryželis šioje vietoje 1948 m. lapkričio 29 d. kautynių metu žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės V. Marčiulionio-Viesulo būrio partizanų Prano Bukevičiaus-Švyturio ir Tomo Kemežio-Kęstučio atminimui.

Pastatytas 1995 m. Kauno SKAT'o vyrų ir Garliavos J. Lukšos  gimnazijos mokytojų bei mokinių iniciatyva.

STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJA

Stakliškių miestelis

Stakliškės Stakliškės
Centrinė aikštė.

skyrimas Koplytstulpis šioje vietoje niekintų pokario metais Stakliškių apylinkėse žuvusių Dainavos apygardos partizanų atminimui.

Aut. K. Grigonis.
Pašventintas 1998 09 01.

Lepelionių kaimas

Stakliškės Stakliškės
Kapinės.

skyrimas Antkapinis paminklas užkasimo vietoje rastų ir šioje vietoje 1959 m. slapta palaidotų 1947 m. sausio 14 d. žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės K. Margio grupės partizanų Jono Ignatavičiaus-Barzdos, Tėvo ir Andriaus Ignatavičiaus atminimui.

ŠILAVOTO SENIŪNIJA

Šilavotas

Šilavoto miestelis                                      

Skveras priešais bažnyčią.

skyrimas Kryžius ir paminkliniai šioje vietoje niekintų 1946–1950 m. Šilavoto apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m.
Paminklinių akmenų aut. architektas Algis Mikėnas, skulptorius Juozas Šlibinskas. Šilavotas Šilavotas Šilavotas Šilavotas
Pastatytas 2000 m.
Kapinės. Šilavotas

skyrimas Kryžius ir Lietuvos karių kryžiai šioje vietoje užkastų 1946–1950 m. Šilavoto apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.

Kryžius pastatytas 1989 m.
Lietuvos karių kryžiai pastatyti 1996 m.

skyrimas Paminklinis akmuo ir Lietuvos karių kryžiai šioje vietoje užkastų 1947–1949 m. Šilavoto apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų Klemenso Baltrušaičio-Skirgailos, Kurto, Kosto Kučinsko-Vampyro, Juozo Prajaros-Erelio ir Albino Selioko-Šrapnelio, Kazimiero atminimui.

Šilavotas
Paminklinis akmuo ir kryžiai pastatyti Atgimimo metu.

Lėsiškio kaimas 

skyrimas Skulptūros ir keturių kryžių kompozicija 1941 m. birželio 24 d. vokiečių kareivių nužudytų Lėsiškio kaimo gyventojų Povilo Mikušausko, Anelės Mikušauskaitės, Antano Senavaičio ir Antano Krasausko atminimui.

Aut. J. Dabrišius.
Pastatyta 1991 m.

Meškapievio girininkija. Skersabalio miškas. 22 kvart.22 sklypas

skyrimas Kryžių kompozicija šioje vietoje 1952 m. birželio 24 d. agentų smogikų Patrioto ir Kaizerio nužudytų Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Vito Menkevičiaus-Spyglio, vado adjutanto Vinco Bražinsko-Smauglio ir Dešinio būrio partizanų Albino Banislausko-Klajūno, Prano Kižio-Vilties, Kosto Marčiulaičio-Slankos, Vinco Navicko-Dėdės ir Antano Šalčiaus-Švedo atminimui.

Aut. L. Juozonis.
Pastatytas 1989 09 02.

Pakiauliškio kaimas

Šilavotas
V. Senavaičio sodyba.

skyrimas Paminklinis akmuo šioje sodyboje gimusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Vinco Senavaičio-Žaliavelnio, Šiaurio, žuvusio 1945 m. birželio 13 d. Degimų kautynėse, partizanų Marijos Senavaitytės-Mirtos, žuvusios 1945 m. balandžio 13 d. Būdninkų mūšyje, Jono Senavaičio-Rainio, Vėtros, nužudyto 1947 m. gegužės mėn. Prienų NKVD, Juozo Senavaičio-Senio, suimto ir žuvusio lageryje 1949 m., Kazimiero Senavaičio-Zuikio, žuvusio 1946 m. birželio mėn. Šilavoto vlsč., Prano Senavaičio-Tabokiaus, Pranuko, žuvusio 1946 m. gegužės 4 d. Prienų šile, atminimui.

Atidengtas 1995 11 11.

Prienlaukio kaimas

Buvusi Marcinkevičių vėjinio malūno vieta.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1955 m. liepos 21 d. agentų smogikų nužudytų paskutinių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos partizanų Broniaus Petkevičiaus-Pipiro ir Klemenso Ulecko-Vakaro atminimui.

Autorius Juozas Kindirauskas.
Kryžius pastatytas 1990 m.

Stuomenų (Mikališkių) kaimas   

1812 m. nužudytų Napoleono kareivių, 1831 ir 1863 m. sukilėlių kapinės.

skyrimas Paminklinis ansamblis šiose kapinėse slapta palaidotų 1945–1951 m. žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.  

Šilavotas Šilavotas
Koplyčia pastatyta 19 a. pradžioje, atstatyta 1988–1989 m.
 

skyrimas Koplytstulpis žuvusių Sibire atminimui.

Šilavotas
Aut. A. Samsonavičius. Pastatytas 1989 m.

skyrimas Paminklas čia palaidotų 1945-1949 m. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų atminimui.

Šilavotas
Pastatytas 1989 m.

skyrimas Koplytstulpis 1951 m. sausio mėn. Mikališkio k. Šmulkščių sodyboje žuvusių Tauro apygardos Geležinio Tauro rinktinės partizanų Juozo Brūzgo-Žvalgo ir Vinco Kučinsko-Robinzono

Šilavotas Šilavotas
Koplytstulpis pastatytas 1997 m. spalio mėn.

Klebiškio miškas, 64 kvart.

Šilavotas Šilavotas

skyrimas Paminklas ir kryželiai šiose kapinaitėse slapta palaidotų 1945–1946 m. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų atminimui.

Paminklas ir kryželiai pastatyti 1991 m.

Šilavoto girininkija. Pagraižio miško 2 kvart.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1946 m. birželio 7 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, Žiedo, partizanų Danutės Dičpinigaitytės-Laimutės, Juozo Gylio-Vėtros, Jono Naujoko-Gintaro, Pažėros-Špoko, Vilhelmo-Viliaus, Lukšio-Vyties, Jazmino ir Studento atminimui.

Aut. P. Buzas ir J. Skaržimskas.
Pašventintas 1995 09 30.

VEIVERIŲ SENIŪNIJA

Veiverių miestelis

Veiveriai
Priešais Veiverių bažnyčią.

skyrimas Stogastulpis šioje vietoje niekintų 1944–1953 m. Veiverių apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.

Aut. E. Bielokapitovas.
Pašventintas 1990 m.

Skausmo kalnelis

skyrimas Memorialas šioje vietoje užkastų 1944–1953 m. Veiverių apylinkėse žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.

Vieta sutvarkyta 1989–1991 m.
Veiveriai Veiveriai Veiveriai

skyrimas Medinis paminklas žuvusių TA partizanų atminimui.   

Aut. A. Sakalauskas.
Pastatytas 1990 m.
 
 

skyrimas Paminklinis akmuo „Žuvusiems ginant Lietuvos laisvę”.

Veiveriai
Aut. G. Gvazdauskas.
Pastatytas 1995 m.
 
 

skyrimas Paminklas partizanų brolių Juozo Lukšos-Daumanto, žuvusio 1951 m. rugsėjo 4 d., Jurgio Lukšos-Piršlio, žuvusio 1947 m. birželio 13 d., ir Stasio Lukšos-Juodvarnio, žuvusio 1947 m. rugsėjo 12 d., atminimui.

Veiveriai Veiveriai
Aut. P. Petraitis ir L. Juozėnas.
Pašventintas 1995 08 27.
 
 

skyrimas Kryžius partizanų brolių Jono Kazakevičiaus-Liepsnabarzdžio, žuvusio 1948 m., Broniaus Kazakevičiaus-Tigro, žuvusio 1952 m., ir Vito Kazakevičiaus-Kregždės, žuvusio 1950 m., atminimui.

Veiveriai Veiveriai
Pastatytas 1991 m.
 
 
 

skyrimas Stogastulp pirmųjų sovietinio genocido aukų K. Skučo ir A. Povilaičio atminimui.

Veiveriai
Pašventintas 1994 11 13.
 
 
 

skyrimas Stogastulpis Tauro apygardos Birutės rinktinės partizano Algirdo Šimanskio-Kirstuko, Algirdo, žuvusio 1948 m. lapkričio 2 d. Kampinių k., ir jo žuvusių bendražygių atminimui.

Veiveriai
Aut. A. Šimanskis.
Pastatytas 1994 m.
 
 

skyrimas Stogastulpis 1941 m. žuvusio leitenanto J. Navikevičiaus atminimui.

Veiveriai
Aut. A. Sakalauskas.
Pastatytas 1996 m.
 
 

skyrimas Koplytstulpis žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų atminimui.

Veiveriai
Aut. A. Sakalauskas.
Pastatytas 1990 m.
 
 

Veiverių muzikos mokykla

Veiveriai

skyrimas Paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininko, majoro Juozo Lukšos-Daumanto, Skirmanto, Skrajūno atminimui.

Aut. V. Cikana.
Pašventintas 1996 m. rugsėjo mėn.
 
 

Blindžiakupsčio kaimas

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1945 m. birželio 17 d. Veiverių stribų nušauto partizanų ryšininko Klemenso Naginionio atminimui.

Skriaudžiai Skriaudžiai
 Pastatytas 1989 m.

Veiverių kaimas

Buvusi P. Daunoros sodyba.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1947 m. rugsėjo 24 d. kautynių metu žuvusių Tauro apygardos kapeliono Justino Lelešiaus-Krivaičio, Grafo, Birutės rinktinės vado Jono Bulotos-Anbo ir rinktinės štabo narių Antano Čepeliausko-Meškos, Jono Čižeikos-Rimkaus, Margio, Stepo, Stasio Mačiutos-Vaidilos, Antano Petkevičiaus-Švyturio atminimui.

Pastatytas 1990 m.

Dubravos miškų urėdija. Pajiesio girininkija. Garančiškės  miškas. 25 kvart. 14 sklypas

Netoli Barauskinės k.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1946 m. spalio 31 d. kautynių metu žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Dešinio būrio partizanų Paparčio skyriaus partizanų Juozo Liuizos-Kalno, A. Markausko-Žaibo, Albino Slavinsko-Lino atminimui.

Pastatytas 1989 m. V. Buzo iniciatyva.
Paminklas pastatytas 1999 m. P. Buzo ir A. Slavinsko artimųjų iniciatyva.

Juodbūdžio kaimas

Veiveriai
Lukšų sodyba.

skyrimas Kryžius šioje sodyboje gimusių Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininko, majoro Juozo Lukšos-Daumanto, Skirmanto, Skrajūno, žuvusio 1951 m. rugsėjo 4 d. netoli Pažėrų k., Tauro apygardos partizanų Jurgio Lukšos-Piršlio, žuvusio 1947 m. birželio 13 d. Juodbūdžio k., Stasio Lukšos-Juodvarnio, Tautvydo, žuvusio 1947 m. rugsėjo 12 d. Kazlų Rūdos miškuose ir Antano Lukšos-Arūno, suimto 1947 m. birželio 13 d., kalinto lageriuose, atminimui.

Aut. E. Šimanskis.
Pastatytas 1995 m.

Mauručių gyvenvietė

Veiveriai
Geležinkelio stoties aikštė.

skyrimas Kryžius iš šios stoties 1941 m., 1944–1952 m. tremtų Prienų rajono gyventojų atminimui.

Aut. A. Kisielius.
Pastatytas 1989 06 11.

Mauručių kaimas

Veiveriai
O. Vyšniauskaitės-Klimčiauskienės sodyba.

skyrimas Paminklinis akmuo šioje Vyšniauskų sodyboje 1947–1948 m. buvusio Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo ir jame dirbusių rinktinės (vėliau apygardos) vado Jono Petro Aleščiko-Rymanto ir štabo narių Algirdo Šimanskio-Kirstuko, Aro Mikalausko-Aro atminimui.

Pastatytas 1989 m.

Pakeklio kaimas

Veiveriai Veiveriai
Jurkšų sodyba.

skyrimas Kryžius šioje vietoje 1947 m. lapkričio 1 d. žuvusio nežinomo Tauro apygardos partizano atminimui.

Aut. A. Šimanskis.
Pastatytas 1990 m.

Skriaudžių miestelis

Kapinės. Skriaudžiai

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje 1992 m. palaidotos Tauro apygardos Geležinio Vilko ir Birutės rinktinių partizanų ryšininkės, politinės kalinės Mortos Linkaitės-Jūros, Gėlės atminimui.

Pastatytas 1993 m.

skyrimas Antkapinis paminklas šioje vietoje 1994 m. palaidoto Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio Leono Puskunigio atminimui.

Skriaudžiai

skyrimas Kryžius partizanų Jurgio Vosyliaus, žuvusio 1945 m., ir jo brolio Antano Vosyliaus, žuvusio 1948 m., atminimui.

Skriaudžiai Skriaudžiai

Prienų šilas

šilas

70 kvart.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1946 m. rugpjūčio 23 d. žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės J. Kučinsko būrio partizanų Vytauto Jurkevičiaus-Plauko ir Petro Jakulevičiaus-Valdemaro atminimui.

Pastatytas 1992 09 18.
šilas

74 kvart.

Netoli Naravų k.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1953 m. vasario 3 d. žuvusio LLKS Pietų Lietuvos partizanų srities vado, pulkininko,  3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus Sergijaus Staniškio-Lito atminimui.

Aut. J. Skaržinskas.
Pastatytas 1993 m.
2003 m. kryžius pakeistas paminklu.
Aut. J. Dulskis ir J. Matukevičius.
Atidengtas 2003 m. vasario 3 d.

88 kvart.

šilas šilas
Netoli Vazgaitkiemio k.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1946 m. spalio 5 d. žuvusių Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės kunigaikščio Vaidoto būrio partizanų Vinco Karaliaus-Plechavičiaus, Vytauto Laukaičio-Politruko ir Alfonso Milušausko-Lapuko atminimui.

Aut. S. Vėgėlė.
Pastatytas 1991 m.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2006-05-30
Pasiūlymai ir pastabos - Daiva Judeikytė

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras