LGGRTC LOGO

 

Paminklai genocido aukoms ir rezistencijos dalyviams atminti Anykščių rajone

 

ANYKŠČIŲ MIESTAS

J. Biliūno g. 86-88

Buvusios stribų būstinės kiemas.

skyrimas Paminklas šioje vietoje užkastų 1951 m. balandžio 14 d. žuvusių Lietuvos partizanų atminimui.

Vilniaus g.

Anykščiai
Šalia Anykščių kapinių.

skyrimas Kryžius visų ištremtų ir išvežtų į lagerius Anykščių r. žmonių atminimui.

Aut. tautodailininkai Liudas Tarabilda, Gintautas Navickas ir Jonas Tvardauskas.
Pastatytas 1989 m.

ANYKŠČIŲ RAJONAS

ANYKŠČIŲ SENIŪNIJA

Inkūnų kaimas

Kapinės. Pietinė dalis.

skyrimas 1945–1949 m. žuvusių partizanų kapai.

Yra pastatyti įvairūs antkapiniai paminklai.

Niūronių kaimas

Kapinės. Pietrytinė dalis.

skyrimas 1945–1946 m. žuvusių partizanų kapai.

Yra pastatyti įvairūs antkapiniai paminklai.

skyrimas Kryžius visų šioje vietoje palaidotų žuvusių partizanų atminimui.

Pastatytas 1990 m. spalio mėn.

ANDRIONIŠKIO SENIŪNIJA

Andrioniškio miestelis

Kapinės. Vakarinė dalis.

skyrimas 1945–1950 m. žuvusių partizanų kapai.

Yra pastatyti įvairūs antkapiniai paminklai.

Butkiškių kaimas

Butkiškių miško pakraštys.

skyrimas Kryžius ir paminklinis akmuo šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1949 m. spalio 28 d. žuvusio Šiaurės rytų Lietuvos partizanų srities vado A. Slučkos-Šarūno, jo žmonos J. Railaitės-Neringos ir S. Jovaišos-Lokio atminimui.

Pastatyti 1990 m.

DEBEIKIŲ SENIŪNIJA

Debeikių miestelis

Miestelio aikštė.

skyrimas Paminklas šioje vietoje niekintų 1944–1954 m. Debeikių apylinkėse žuvusių partizanų ir visų žuvusių Debeikių krašto partizanų atminimui.

Aut. skulpt. Regimantas Midvikis.
Pastatytas 1995 m.

Kilėviškių kaimas

Kapinės.

skyrimas 1945–1946 m. žuvusių partizanų kapai.

Yra pastatyti įvairūs antkapiniai paminklai.

JUOSTININKŲ SENIŪNIJA

Važdėlės ir Petkūnų kaimai

skyrimas Paminklas 1947 03 30 sudegintų kaimų ir sušaudytų jų gyventojų atminimui.

KAVARSKO SENIŪNIJA

Kavarsko miestelis

Skveras priešais Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

skyrimas Kryžius šioje vietoje pokario metais niekintų Kavarsko, Kurklių ir Vidiškių apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.

Pašventintas 1996 08 18.

Pergalės g.

Kapinės. Rytinė dalis.

skyrimas Paminklas šioje vietoje 1989 m. palaidotų  Kavarsko, Kurklių ir Vidiškių apylinkėse 1945–1949 m. žuvusių partizanų atminimui.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

KURKLIŲ SENIŪNIJA

Kurklių miestelis

Naujosios Kurklių kapinės. Vakarinė dalis.

skyrimas Užkasimo vietose rastų ir 1989 m. gegužės 27 d. čia palaidotų 1945 m. birželio 27 d. ties Trakinių kaimu mūšyje žuvusių A. Bagdono-Aro būrio partizanų ir 1949 07 12 bunkeryje prie Užušilių kaimo žuvusių P. Kuktos-Girininko būrio partizanų kapas.

1989 m. spalio mėn. pastatytas paminklas.

Moliakalnio kaimas

Kurkliai
Kelio Anykščiai–Moliakalnis 14 km.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusių užkastų 1945 m. birželio 27 d. ties Trakinių kaimu mūšyje žuvusių A. Bagdono būrio partizanų atminimui.

1989 05 27 partizanų palaikai buvo palaidoti Kurklių m. kapinėse.
Pastatytas 1989 m.

Kurklių miškas

Šalia Kurklių kaimo.

skyrimas Kryžius šioje vietoje buvusiuose Vytauto apygardos Liūto rinktinės bunkeriuose 1949 m. liepos 12 d. žuvusių partizanų atminimui.

Pagojės kaimas

skyrimas Paminklinis akmuo 1944 m. liepos 14 d. kautynėms atminti.

Pastatytas 1994 m. Pašventintas 1994 07 14.

SKIEMONIŲ SENIŪNIJA

Skiemonių miestelis

Skiemonių kapinės.

skyrimas Užkasimo vietoje rastų ir 1989 m. gegužės 10 d. čia palaidotų Alantos ir Skiemonių apylinkėse 1945–1954 m. žuvusių partizanų kapas.

1989 m. spalio mėn. pastatytas antkapinis paminklas.

SVĖDASŲ SENIŪNIJA

Aulelių kaimas

Kapinės.

skyrimas 1944–1946 m. žuvusių partizanų kapai.

Yra pastatytas paminklas.

Jatkonių kaimas

Kapinės.

skyrimas 1945 m. balandžio 17 d. žuvusio partizano A. Sabalio kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

Kunigiškių kaimas

Kunigiškiai
Kapinės.

skyrimas Drobčiūnų miške bunkeryje 1949 m.  lapkričio 1 d. žuvusių Algimanto apygardos Margirio rinktinės T. Vaižganto būrio partizanų kapas.

1991 11 16 pastatytas antkapinis paminklas.
Aut. arch. Bronius Kazlauskas.

Anykščių miškų urėdija, Svėdasų girininkija, Šimonių giria

50 kvart. prie Priepodo ežero

skyrimas Tipiniai atminimo ženklai šioje vietoje buvusiame Algimanto apygardos štabo Montės bunkeryje 1949 m. lapkričio 1–2 d. kautynėse žuvusių Algimanto apygardos vado A. Starkaus-Montės, štabo viršininko A. Pajarsko-Bebo, vado adjutanto A. Matelio-Audenio, Montės partizanų būrio vado J. Burneikos-Tardytojo, Kęstučio apygardos vado adjutanto J. Leškio-Algio, partizanių B. Šniuolytės-Idos ir Et. Vigilytės-Živilės atminimui.

Aut. diz. R. Navickas, skulptorius J. Jagėla.
Pastatyti 1999 m.

Prie Denionių ežero

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame Tarzano bunkeryje 1949 m. lapkričio 1–2 d. kautynėse žuvusių Algimanto apygardos partizanų A. Žilio-Žirnio, J. Lapienio-Dariaus, Kęstučio apygardos vado H. Danilevičiaus atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1999 m.

Prie Slėpsiškio kaimo

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame Kęstučio bunkeryje 1949 m. lapkričio 1–2 d. kautynėse žuvusių Algimanto apygardos partizanų A. Žilio-Kęstučio, A. Niauros-Turso, J. Pakšto-Gegutės, A. Birkos-Klevo ir Vl. Vizbarienės-Gražinos atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1999 m.

Barčo kalnas

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame Ryto bunkeryje 1949 m. lapkričio 1–2 d. žuvusio Algimanto apygardos partizano Et. Šukio-Mauzerio atminimui.

Aut. diz. R. Navickas.
Pastatytas 1999 m.

Drobčiūnų kaimas

skyrimas Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusiame Viesulo bunkeryje 1949 m. lapkričio 1–2 d. kautynėse žuvusių Algimanto apygardos partizanų A. Nakučio-Viesulo, P. Černiaus-Tigro, St. Gimbučio-Rūko, J. Meškausko-Caro, P. Miškinio-Šarūno ir K. Palskio-Ąžuolo atminimui.

Aut. diz. R.Navickas.
Pastatytas 1999 m.

Slėpsiškio slaptosios žuvusių partizanų kapinaitės

Šimonių giria Šimonių giria

skyrimas 1946 m. liepos 14 d. ir 1949 m. lapkričio 1–2 d. žuvusių Algimanto apygardos partizanų kapai.

1990 m. pastatytas paminklas.
1991 m.pastatyti tipiniai savanorių kryželiai.
Aut. E. Smetona.

ŠEIMINIŠKIŲ SENIŪNIJA

Peslių kaimas

Kapinės.

skyrimas Žuvusių partizanų kapas.

Yra pastatytas antkapinis paminklas.

TRAUPIO SENIŪNIJA

Klaibūnų kaimas

Klaibūnai
Prie Juodgirio miško.

skyrimas Tipiniai savanorių kryželiai šioje vietoje 1945 m. vasario 9 d. mūšio metu žuvusių Vyčio apygardos partizanų atminimui.

Pastatyti 2002 m. Pašventinti 2002 02 15.
Aut. E. Smetona.

Šapio kaimas

skyrimas Šilų miške bunkeryje 1949 m. rugpjūčio 31 d. žuvusių Vyčio apygardos Vienuolio būrio vado J. Baltušniko-Vienuolio ir partizanų K. Tvaskos-Rugelio, K. Rimkevičiaus-Berželio, K. Janonio-Perlo, K. Bareikos ir A. Vingrio-Justino kapai.

1990 m. rugsėjo mėn. pastatyti tipiniai savanorių kryželiai.
Aut. E. Smetona.

TROŠKŪNŲ SENIŪNIJA

Troškūnų miestelis

Klebonijos pastatas

skyrimas Paminklinė lenta šiame pastate 1917 m. gimusio Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities vado A. Slučkos-Šarūno, žuvusio 1949 m. spalio 28 d. Butkiškio miško bunkeryje, atminimui.

Nepriklausomybės a.   

Troškūnai Troškūnai Troškūnai

skyrimas Paminklas Algimanto apygardos partizanų atminimui.

Aut. skulpt. J. Jagėla, arch. A. Kaušinienė.
Pastatytas 1996 m. Pašventintas 1996 m. spalio 26 d.

Kapinės

Troškūnai Troškūnai

skyrimas 1944–1952 m. Troškūnų apylinkėse žuvusių  partizanų kapai (buvusi užkasimo vieta).

Atgimimo pradžioje užkasimo vieta sutvarkyta, įjungta į kapinių teritoriją, pastatyti 23 tipiniai savanorių kryželiai.
Aut. E. Smetona.
Visų čia palaidotų partizanų atminimui pastatytas medinis paminklas.

Rakutėnų kaimas

skyrimas Kryžius šiame kaime 1953 m. rugpjūčio 20 d. žuvusio Algimanto apygardos Merkio būrio partizano V. Pesleko-Griausmo atminimui.

Žukauskų kaimas

Žukauskų km.

skyrimas Paminklas šioje vietoje buvusioje M. Juodelienės sodyboje 1946 m. žuvusių partizanų atminimui.

Pastatytas 1995 m. Pašventintas 1995 05 20.

VIEŠINTŲ SENIŪNIJA

Viešintų miestelis

Naujosios kapinės.

skyrimas 1944–1945 m. ir 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje žuvusių Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jauniaus būrio partizanų kapai.

Yra pastatyti įvairūs antkapiniai paminklai.

Maldeikių kaimas

skyrimas Žuvusių partizanų kapas.

Yra pastatytas antkapinis kryžius.

Skudų miškas

skyrimas Tipinis savanorio kryželis šiame miške buvusioje Čepienės sodyboje 1947 m. gegužės 12 d. žuvusių Algimanto apygardos partizanų F. Kulikausko-Liūto, J. Labakojo-Rūko atminimui.

Parengė MD vyriausioji specialistė Rūta Trimonienė

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras