LGGRTC LOGO

 

1997–2004 m. LGGRTC išleisti leidiniai

 

Mokslinis žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ (pradėtas leisti 1997 m.; išeina 2 kartus per metus; publikuojami moksliniai straipsniai ( santraukos anglų kalba), dokumentai ir kt. medžiaga.

1997 m. – Nr. 1 ir Nr. 2
1998 m. – Nr. 3 ir Nr. 4
1999 m. – Nr. 5 ir Nr. 6
2000 m. – Nr. 7 ir Nr. 8
2001 m. – Nr. 9 ir Nr. 10
2002 m. – Nr. 11 ir Nr. 12
2003 m. – Nr. 13 ir Nr. 14
2004 m. - Nr. 15

 

Daugiatomis tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas)

„Lietuvos gyventojų genocidas“, I tomas (1939–1941) (A–Ž), 1999
„Lietuvos gyventojų genocidas“, II tomas (1944–1947) (A–J), 1998
„Lietuvos gyventojų genocidas“, II tomas (1944–1947) (K–S), 2002

 

 Monografijos, studijos

Lietuvių kalba
Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva, 1941–1944 m., 1998
Petras Stankeras, Lietuvių policija, 1941–1944 m., 1998
Juozas Starkauskas, Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 metais (NKVD–MVD–MGB kariuomenė partizaninio karo laikotarpiu), 1998
Juozapas Romualdas Bagušauskas, Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas, 1999
Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petravičiūtė, Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais (MVD–MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla), 1999
Joachim Gauck, Štazi bylos (Kraupus VDR palikimas), 2000
Juozas Starkauskas, Stribai (Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953), 2001
Severinas Vaitiekus, Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947), 2002
Arūnas Streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990), 2002
Juozas Banionis Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975–1990), 2002
Laurynas Jonušauskas, Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940–1991), 2003
Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai, 2004, sudarė  Danutė Gailienė
Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956, 2004, ats. redaktorius Arvydas Anušauskas
Anglų kalba
The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, 1999, 2000, 2001, 2002
Alfonsas Eidintas, Prezident of Lithuania: Prisoner of the Gulag (A Biography of Aleksandras Stulginskis), 2001
Šarūnas Liekis, A State within a State? Jewish autonomy in Lithuania 1918–1925, 2003
The Unknown War. Armed anti-Soviet Resistance in Lithuania in 1944–1953, 2004, Compiled by Dalia Kuodytė and Rokas Tracevskis
Karas po karo/War after War, 2004, Compiled by Virginija Rudienė

 

Dokumentų rinkiniai           

Lietuvių kalba
Partizanai apie pasaulį, politiką ir save (1944–1956 m. partizanų spaudos publikacijos), 1998, sudarė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė
Lietuvos Helsinkio grupė (dokumentai, atsiminimai, laiškai), 1999, sudarė Viktoras Petkus, Živilė Račkauskaitė, Mindaugas Uoka
1941 m. Birželio sukilimas (dokumentų rinkinys), 2000, sudarė Valentinas Brandišauskas
Rainių tragedija. 1941 m. birželio 24–25 d., 2000, Parengė Arvydas Anušauskas, Birutė Burauskaitė
Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai, 2001, sudarė Arvydas Anušauskas
Išgelbėję pasaulį... (Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944), 2001, sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius
Anglų kalba
Whoever saves one life... (The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944), 2002, Compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius

 

Atsiminimai, dienoraščiai, publicistika, grožinė literatūra

Dainavos apygardos partizanų takais (atsiminimai, publicistika), 1997
Viktoras Ašmenskas, Generolas Vėtra, 1997
Pragaro vartai – Štuthofas, 1998, sudarė Alisa Rupšienė
Vorkutos politinių kalinių atsiminimai, 1998, sudarė Juozas Krakauskas
Gimė Čikagoje, dirbo Lietuvai, žuvo Sibire…( Vytautas Andrius Graičiūnas), 1998, sudarė Jonas Rudokas
Petras Pečeliūnas, Teisybės kaina ( dokumentinė apysaka), 1998
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas (Jono Žemaičio biografija), 1998
Palinko liepa šalia kelio (partizanų dainos), 1998
Arvydas Vilkaitis, Gyvensim ( beletrizuoti memuarai), 1999
Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, 1999, sudarė Aurelija Malinauskaitė
Jonas Žičkus, Nueitas kelias (Kęstučio apygardos partizano atsiminimai), 1999
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Daugel krito sūnų…(Partizanų gretose), 1999
Broniaus Krivicko raštai, 1999, sudarė Virginijus Gasiliūnas
Viktoras Alekna, Ūžė žalia giria (Sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1941-1953), 1999
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Užverstų šulinių vanduo (romanas), 2000
Algirdas Jėčys, Sutryptos viltys (Dainavos apygardos partizanų vado Domininko Jėčio-Ąžuolio sūnaus atsiminimai), 2000
Nelaisvės metų atspindžiai, (moksleivių rašiniai konkursui „Lietuvos laisvės kovų ir kariuomenės istorija“), 2000
Janina Semaškaitė, Priesaika (Jonas Semaška-Liepa), 2000
Juodųjų dienų sakmės (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika), 2001
Jonas Rudokas, Prarastieji Lietuvos talentai, 2001
Vincas Seliokas, Atsiminimai, 2001
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Dabar ir visados (romanas), 2001
Vytautas Vitkus, Pulkininkas Kazimieraitis (Pietų Lietuvos partizanų srities vado Juozo Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos likimas), 2001
Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis, 2002, parengė Algis Kašėta
Prakalbinta praeitis, (moksleivių rašiniai konkursui „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“), 2002, sudarė Dalia Kuodytė
Su adata širdyje, (Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai), 2003, lietuvių ir anglų k.
ESAME Stefanija Ladigienė, 2003
Herman Kruk, Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos, 2004
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-01-10
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras