LGGRTC LOGO

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

 

Straipsniai – Articles

Arvydas Anušauskas

Ginkluotos kovos dėl Baltijos šalių ir Vakarų Ukrainos nepriklausomybės lyginamoji analizė, 1997, 2, p. 14–18.

Comparative Analysis of Armed Resistance for Independence in the Baltic Countries and Ukraine p. 18.

Arvydas Anušauskas

Du KGB slaptosios veiklos aspektai, 1998, 1(3), p. 20–36.

Two Objects of the KGB Secret Activities, p. 35.

Juozas Banionis

Devintojo dešimtmečio Lenkijos lietuvių politinio gyvenimo bruožai KGB bylos “Tramplinas” puslapiuose, 1998, 1(3), p. 7–19.

An Outline of the Political Life of Lithuanian Ethnic Minority in Poland as Reported in the KGB File “Pass-Bridge”, p. 19.

Juozas Banionis

Helsinkio susitarimų įtaka Lietuvos laisvės bylai, 1999, 1(5), p. 66–76.

The Effect of Helsinki Agreements to the Issue of Freedom for Lithuania, p. 76.

Arūnas Bubnys

Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941–1944), 1997, 1, p. 160–175.

German and Lithuanian Security Police (1941–1944), p. 175.

Arūnas Bubnys

Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai (1941–1944), 1998, 1(3), p. 81–104.

Lithuanian Public Police and Police Battalions in 1941–1944, p. 104.

Arūnas Bubnys

253-iasis lietuvių policijos batalionas (1943–1944), 1998, 2(4), p. 104–120.

The Operation of the 253rd Lithuanian Police Battalion in 1943–1944, p. 120.

Arūnas Bubnys

NKGB–NKVD prieš lenkų pogrindį Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje–1945 m. pirmoje pusėje, 1999, 2(6), p. 47–165.

The NKGB–NKVD Actions against Polish Underground in Lithuania in 1944–1945, p. 65.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio strategija, 1999, 1(5), p. 24–40.

The Strategies of the Movement for the Liberation of Lithuania, p. 40.

Joachim Gauck

Apie sudėtingą suvokimo procesą, 1999, 1(5), p. 17–23.

Vidas Grigoraitis

Lengvųjų automobilių nacionalizavimas Lietuvoje, 1999, 1(5), p. 105–120.

Nationalisation of Motorcars in Lithuania after Soviet Occupation, p. 120.

Saulius Grybkauskas

Lietuvos vyriausybės reakcija į nacistinės Vokietijos politiką Klaipėdos krašto lietuvių atžvilgiu (1939 03 23–1940 06 15), 1998, 1(3), p. 72–80.

The Policy of the Government of the Republic of Lithuania with Respect to Lithuanian Population in the Nazi Germany Occupied Klaipėda Region, p. 80.

Aleksandras Gurjanovas

Gyventojų trėmimo į SSRS gilumą mastas (1941 m. gegužės–birželio mėn.), 1997, 2, p. 56–65.

Exiles to the far Regions of the USSR in May–June, 1941, p. 65.

Audronė Janavičienė

Sovietiniai diversantai Lietuvoje (1941–1944), 1997, 1, p. 98–121.

Soviet Saboteurs in Lithuania (1941–1944), p. 121.

Ritvars Jansons

Latvijos SSR MGB specialiosios grupės ir specialieji agentai kovoje su tautinėmis ginkluotomis formuotėmis (1946–1953), 1997, 2, p. 81–88.

Latvian SSR MGB Special Troops and Special Agents against National Armed Units in 1946–1953, p. 88.

Laurynas Jonušauskas

Stasio Lozoraičio ir VLIK’o santykiai (1947–1948), 1998, 2(4), p. 70–80.

The Relationships between Stasys Lozoraitis and the Chief Committee for Lithuania’s Liberation in 1947–1948, p. 80.

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m., 1999, 2(6), p. 7–19.

The Activities of Diplomatic Corps of Lithuania between 1940–1941, p. 19.

Kęstutis Kasparas

Okupantų veiksmai siekiant demoralizuoti ir dezorganizuoti pasipriešinimą 1945 m. vasarą, 1998, 1(3), p. 59–71.

Soviet Occupation Actions to Demoralise and Break up Lithuanian Resistance in the Summer of 1945, p. 71.

Aleksandras Kokurinas

SSRS NKGB–MGB struktūra, 1997, 2, p. 46–51.

USSR NKGB–MGB Structure, p. 51.

Dalia Kuodytė

Lietuvos rezistencijos ryšiai su Vakarais, 1997, 2, p. 38–45.

The Resistance of Lithuania and the West, p. 45.

Jurgita Kuprytė

Galimybės tirti tremtinių ir politinių kalinių socialinį mobilumą, 1999, 2(6), p. 81–90.

Investigation Prospects of Social Mobility of Deportees and Political Prisoners, p. 90.

Nijolė Maslauskienė

Lietuvos komunistų tautinė ir socialinė sudėtis 1939 m. pabaigoje–1940 m. rugsėjo mėn., 1999, 1(5), p. 77–104.

Social and National Composition of the Communists of Lithuania from the End of 1939 to September 1940, p. 104.

Nijolė Maslauskienė

Lietuvos komunistų sudėtis 1940 m. spalio–1941 m. birželio mėn., 1999, 2(6), p. 20–46.

The Composition of the Communist Party of Lithuania between October 1940 and June 1941, p. 46.

Viktor Niitsoo

Pasipriešinimo sąjūdis Estijoje (1955–1985), 1997, 2, p. 106–109.

Resistance Movement in Estonia in 1955–1985, p. 109.

Tiit Noormets

Ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis ir partizaninis karas Estijoje 1941 m., 1997, 2, p. 52–55.

Armed Resistance Movement and Guerrilla War in Estonia in 1941, p. 55.

Inga Petravičiūtė

Sovietinio saugumo struktūra ir funkcijos Lietuvoje (1941–1954), 1997, 1, p. 66–81.

The Structure and Functions of Soviet Security in Lithuania (1941–1954), p. 81.

Jan Pięta

Lenkijos karinės archyvinės komisijos veikla renkant ir tiriant dokumentus apie totalitarinių režimų aukas, 1997, 2, p. 122–127.

The Activities of War Archives Committee in Collecting Documents about the Victims of Totalitarian Regimes, p. 127.

Mindaugas Pocius

MVD–MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945–1959), 1997, 1, p. 7–42.

Special MVD–MGB Troops in Lithuania (1945–1959), p. 42.

Živilė Račkauskaitė

Pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje septintajame–aštuntajame dešimtmetyje, 1998, 2(4), p. 52–69.

The Youth Anti-Soviet Resistance Movement in Lithuania in the Seventies and Eighties, p. 69.

Živilė Račkauskaitė

Pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje aštuntajame dešimtmetyje, 1999, 2(6), p. 91–106.

Resistance Against the Soviet Regime in the Seventies and Eighties in Lithuania, p. 105.

Wanda Krystyna Roman

Centrinio karo archyvo fondų dokumentai apie Lenkijos kariuomenės karininkų politines represijas (1944–1956), 1997, 2, p. 77–80.

Central War Archive Documents about the Repression against Military Officers of Polish Army in 1944–1956, p. 80.

Viktorija Sakaitė

Žydų gelbėjimas, 1998, 2(4), p. 81–103.

Rescue of Jews, p. 103.

Juozas Starkauskas

Frontų užnugario apsaugos NKVD kariuomenės veikla Lietuvoje (1944–1945), 1997, 1, p. 43–65.

The Activities of NKVD Forces of Rear Defence Fronts in Lithuania (1944–1945), p. 65.

Juozas Starkauskas

Sovietinė vidaus kariuomenė. Jos taktika ir veiklos metodai (1944–1953), 1997, 2, p. 19–31.

Soviet Home Army, Its Strategy and Tactics in 1944–1953, p. 31.

Juozas Starkauskas

Čekistai pasieniečiai Lietuvoje pokario metais, 1998, 1(3), p. 37–58.

KGB Frontier-Guards in Lithuania after the War, p. 58.

Juozas Starkauskas

MVD vidaus kariuomenės 4-osios divizijos antrasis veiklos periodas. 1946 m., 1998, 2(4), p. 7–26.

The MVD 4th Division Operation in Lithuania in 1946, p. 26.

Juozas Starkauskas

Ginkluotas sovietinis partinis aktyvas ir kiti sukarinti dariniai, 1999, 1(5), p. 41–65.

Armed Soviet and Party Activists and Other Paramilitary Units, p. 65.

Arūnas Streikus

Sovietų valdžios antibažnytinė politika (1953–1967), 1997, 1, p. 122–159.

Soviet Anti-Catholic Church Activities (1953–1967), p. 159.

Arūnas Streikus

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis Lietuvoje, 1997, 2, p. 32–37.

The Church and the Armed Resistance Movement, p. 37.

Arūnas Streikus

SSRS–Vatikano santykiai ir sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje 1945–1978 m., 1999, 2(6), p. 66–80.

The Relations between the USSR and Vatican and the Soviet Policy towards the Church in Lithuania between 1945–1978, p. 80.

Heinrihs Strods

Visiškai slapta SSRS MGB Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacija (1949 m. vasario 25 d.–rugpjūčio 23 d.), 1997, 2, p. 66–76.

Top Secret Deportation Operation of the Population of the Baltic Countries in February 25–August 23, 1949, p. 76.

Vidmantas Tūtlis

Tragiškų įvykių sūkuryje parašytų memuarų savitumai, 1997, 1, p. 82–97.

The Peculiarities of Memoirs Written in the Vortex of Tragic Events, p. 97.

Rimvydas Valentukevičius

Nusikaltimų žmoniškumui tyrimo Lietuvoje problemos, 1999, 1(5), p. 7–16.

Problems of Investigation of Crimes Committed against Humanity, p. 16.

Janis Vasilevskis

Ginkluoti tautinio pasipriešinimo junginiai – SSRS (Latvijos SSR) ir Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų operatyvinių žaidimų terpė (1945–1956), 1997, 2, p. 89–96.

Armed National Resistance Units – the Medium of the Games of the SSSR/Latvian SSR and Great Britain Special Operative Services in 1945–1956, p. 96.

Oleksandr Vovk

Paskutinis karinis ir politinis sąjūdis dėl Ukrainos nepriklausomybės, 1997, 2, p. 7–13.

The Latest Armed and Political Movement for the Independence of Ukraine, p. 13.

Indulis Zalīte

Pagrindinės neprievartinio pasipriešinimo formos ir slaptasis nacionalizmas – vidinis nepaklusimas sovietiniam režimui Latvijoje (aštuntasis–devintasis dešimtmečiai), 1997, 2, p. 110–121.

The Basic Non-Violence Resistance Forms and Hidden Nationalism as Inner Insubordination to the Soviet Regime in Latvia in Seventies and Eighties, p. 121.

Nijolė Žemaitienė

MGB–KGB agentūra okupuotoje Lietuvoje, 1997, 2, p. 97–105.

MGB–KGB Agencies in Occupied Lithuania, p. 105.

Nijolė Žemaitienė

Generolo Jono Žemaičio vaidmuo partizaniniame kare, 1998, 2(4), p. 27–51.

General Jonas Žemaitis’s Contribution to the Partisan War in Lithuania, p. 51.

Iš archyvų – From the Archives

Arvydas Anušauskas

NKVD kariuomenės dokumentai Rusijos valstybiniame karo archyve, 1997, 1, p. 176–182.

Arvydas Anušauskas

KGB planai Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio išvakarėse (1988 m. vasario 16-oji), 1998, 2(4), p. 121–133.

Generolui majorui draugui Gorškovui, 1997, 2, p. 137–144.

Giedrė Kilikevičienė

Lietuvos valstybės veikėjai Kraslage 1941–1954 m. (A. Stulginskis, J. Stanišauskis, S. Šilingas, J. Tonkūnas), 1999, 1(5), p. 121–150.

Mindaugas Pocius

SSRS NKVD–MVD Sekretoriato 1944–1959 m. „Ypatingieji aplankai” – vienas iš naujausiųjų laikų istorijos šaltinių, 1998, 1(3), p. 105–106.

Mindaugas Pocius

Vieningas lietuvių tautos atsakas J. Stalinui, 1998, 1(3), p. 115–120.

Mindaugas Pocius

„Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija, 1998, 2(4), p. 134–138.

Alisa Rupšienė

Išeivijos organizacijų vaduojamoji veikla. Šaltinių publikacijos, 1999, 2(6), p. 120–133.

Algirdas Šerėnas

Beteisių statusas, 1997, 2, p. 128–136.

Liudas Truska

Lietuvos komunistų partijos pastangos likviduoti partizanų sąjūdį, 1998, 1(3), p. 107–114.

Konferencijos – conferences

Helmut Müller-Enbergs

Valstybės saugumo ministerijos slaptojo darbo teorija ir praktika, 1999, 2(6), p. 107–119.

Recenzijos, anotacijos –

Reviews, summarys

Arvydas Anušauskas

(Heinrihs Strods, Latvijas nacionalo partizanu karš, 1944–1956, Rīga: a/s “Preses nams”, 1996, 576 lpp.), 1997, 1, p. 183–186.

Arvydas Anušauskas

(Knut Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die Ermordung der litauischen Juden, Frankfurt am Main, 1996, 286 S.), 1998, 1(3), p. 121–128.

Juozas Banionis

(Juozapas Romualdas Bagušauskas, Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas, Vilnius, 1999, 447 p.), 1999, 2(6), p. 134–125.

Stanislovas Buchaveckas

(Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, 608 p.), 1998, 2(4), p. 139–145.

Kęstutis Girnius

Pavargęs, bet ne herojus (Liūtas Mockūnas, Pavargęs herojus, Vilnius: Baltos lankos, 1997, 567 p.), 1999, 1(5), p. 151–164.

Dalia Kuodytė

(Nijolė Gaškaitė, Pasipriešinimo istorija. 1944–1953 metai, Vilnius: Aidai, 1997, 318 p.), 1997, 1, p. 186–187.

Rimantas Pleikys

Radijo cenzūra Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 1948–1988 m., 1999, 2(6), p. 136–139.

Kronika – cronicals

Arvydas Anušauskas

Karo nusikaltimai. Tyrimo perspektyvos, 1999, 1(5), p. 165–166.

Petras Girdzijauskas

Paminklinis kryžius žuvusiems Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanams atminti, 1998, 2(4), p. 153–157.

Aldona Juodvalkytė

Renkami atsiminimai apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvius, 1999, 1(5), p. 167–168.

Dalia Kuodytė

[Dainavos apygardos partizanų susitikimas-minėjimas], 1997, 1, p. 190.

Rita Mosiejienė

Dainavos apygardos štabo žuvimo metinės, 1997, 2, p. 145.

Rita Mosiejienė

[Kęstučio apygardos Lapino būrio partizanų metinių minėjimas], 1997, 2, p. 146.

Rita Mosiejienė

Pagerbtas partizanų vado atminimas, 1998, 1(3), p. 130–131.

Rita Mosiejienė

Paminklo K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui šventinimas, 1998, 1(3), p. 131–132.

Eugenijus Peikštenis

Atminties dienų renginiai Lietuvos genocido aukų muziejuje (lapkričio 7–30 d.), 1997, 2, p. 148.

Inga Petravičiūtė

Žiupsnelis įspūdžių iš kelionės į Červenę, 1998, 2(4), p. 152.

Rūta Trimonienė

Vienos iš daugelio stribynių istorija, 1997, 1, p. 188–189.

Rūta Trimonienė

Paminklas partizanų atminimui Perlojoje, 1997, 2, p. 145–146.

Rūta Trimonienė

Paminklas žuvusiems Žaliosios rinktinės partizanams, 1997, 2, p. 147.

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 1998, 1(3), p. 129–130; 2(4), p. 146–150.

Rūta Trimonienė

Atminimo ženklai partizanų kovų vietose, 1999, 2(6), p. 141–144.

Dalius Žygelis

[Turistinio maršruto „Partizanų kovų keliais“ atidarymo renginiai], 1997, 2, p. 145.

Dalius Žygelis

[Renginiai Seinuose], 1997, 2, p. 147–148.

Dalius Žygelis

Paminklas Didžiosios Kovos apygardos partizanams, 1998, 2(4), p. 151.

Dalius Žygelis

Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio žūties 50-osios metinės, 1999, 1(5), p. 168.

Dalius Žygelis

Partizanų dienos renginiai Vilniuje 1999 m. gegužės 22 d., 1999, 2(6), p. 140.

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras