LGGRTC LOGO

ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ BIBLIOGRAFIJA. 2002–2003, Nr. 11–14

BIBLIOGRAPHY OF THE JOURNAL GENOCIDE AND RESISTANCE 2002–2003, No. 11–14

STRAIPSNIAI – ARTICLES

Arvydas Anušauskas

Kai kurie lietuvių rezistencijos fenomeno bruožai, 2003, 1(13), p. 41–47

Some Features of the Lithuanian Resistance Phenomenon, 2003, 1(13), p. 47

Juozas Banionis

Madrido konferencija: aktyvinamas Lietuvos laisvės bylos kėlimas, 2002, 1(11), p. 45–67

Madrid Conference: promoting the process of Lithuania independence case, 2002, 1(11), p. 68

Valentinas Brandišauskas

Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais, 2002, 2(12), p. 104–112

Expropriation of the Jewish property, and destruction in Lithuania during the Second World War, 2002, 2(12), p. 113

Arūnas Bubnys

Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityje, 2002, 2(12), p. 81–102

Holocaust in the provinces of Lithuania in 1941: massacre of Jews in Kaunas district, 2002, 2(12), p. 103

Arūnas Bubnys

Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), 2003, 1(13), p. 22–39

Lithuanian Security Police and the Holocaust (1941–1944), 2003, 1(13), p. 39–40

Arūnas Bubnys

Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas (1941–1944), 2003, 2(14), p. 7–42

Massacre of Vilnius Jews and Vilnius ghetto (1941–1944), 2003, 2(14), p. 42–43

Egidijus Jaseliūnas

Periodinės savilaidos formavimasis: sovietinio disidentizmo reiškinys ir Lietuvos katalikiškasis judėjimas, 2002, 1(11), p. 7–43

Uprise of periodical Samizdat: phenomenon of Soviet dissidentism and Lithuanian catholic movement, 2002, 1(11), p. 44

Egidijus Jaseliūnas

Vatikano II Susirinkimo nutarimų įtaka katalikiškojo pasipriešinimo formavimuisi Lietuvoje, 2002, 2(12), p. 61–80

Influence of the Vatican II Council and Its Resolutions to Formation of the Catholic Resistance in Lithuania, 2002, 2(12), p. 80

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinis atstovavimas Vašingtone XX a. penktajame–šeštajame dešimtmetyje, 2002, 2(12), p. 37–43

Diplomatic Representation of Lithuania in Washington in the 40s–50s, 2002, 2(12), p. 44

Raminta Kšanytė

Okupacinė kariuomenė Lietuvoje 1990–1991 m.: problemos ir sprendimai, 2003, 2(14), p. 51–68

Occupational Army in Lithuania in 1990–1991: Problems and Solutions, 2003, 2(14), p. 68

Šarūnas Liekis

Žydai: „kaimynai“ ar „svetimieji“? Etninių mažumų problematika Lietuvos istorijos moksle, 2002, 2(12), p. 114–120

Jewish: “neighbors” or “aliens”? Discussion of Ethnic Minorities in Lithuanian Historical Scholarship, 2002, 2(12), p. 120

Margarita Matulytė

Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m., 2003, 2(14), p. 69–101

Functions and Specifics of Soviet photography in 1940–1953, 2003, 2(14), p. 101–102

Juozas Starkauskas

Apie dar vieną stalininio laikotarpio teroro organą – troikas ir petiorkas, 2002, 1(11), p. 95–109

About one more organ of the Stalinist period – troikas and petiorkas, 2002, 1(11), p. 110

Juozas Starkauskas

23-iojo pasienio būrio žvalgybininkų veikla Lietuvoje 1954–1958 m. blokuojant pajūrį, 2002, 2(12), p. 7–36

Activities of the 23rd frontier squad of intelligencers on blocking the coastal zone in Lithuania in 1954–1958, 2002, 2(12), p. 36

Arūnas Streikus

Bažnyčios ir sovietų valdžios santykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1940–1990 m. Panašumai ir skirtumai, 2002, 2(12), p. 45–60

The Relationship between the Church and Soviet Regime in Lithuania, Latvia and Estonia in 1940–1990. Similarities and Differences, 2002, 2(12), p. 60

Arūnas Streikus

Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975–1988 m., 2003, 1(13), p. 7–21

Character of the Atheist Propaganda in Lithuania in 1975 to 1988, 2003, 1(13), p. 21

Simonas Strelcovas

Chiune Sugihara ir Janas Zwartendijkas – Pasaulio Tautų Teisuoliai. Istorinės peripetijos tarp sovietinių struktūrų, žydų pabėgėlių ir jų gelbėtojų, 2003, 2(14), p. 44–50

Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk: the Righteous of the World Nations. Historical peripeteias among Soviet structures, Jewish refugees and their redeemers, 2003, 2(14), p. 50

Rimantas Zizas

Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), 2002, 1(11), p. 69–93

Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944), 2002, 1(11), p. 94

KONFERENCIJOS – CONFERENCES

Arvydas Anušauskas

Karo nusikaltimų ir genocido padarinių istoriniai tyrimai Lietuvoje 1992–2002 m., 2002, 2(12), p. 161–162

Arvydas Anušauskas

Pilietinio pasipriešinimo diena, 2002, 2(12), p. 175

Arvydas Anušauskas

Tautinių-kultūrinių pokyčių prielaidos Rytų Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, 2003, 1(13), p. 75–78

Arvydas Anušauskas

KGB reakcija į 1972 m. įvykius, 2003, 1(13), p. 80–83

Valentinas Brandišauskas

Konferencija Vokietijos lietuvių kultūros centre, 2002, 1(11), p. 111–113

Valentinas Brandišauskas

Holokausto istorijos tyrimai ir tautų kolektyvinė atmintis Baltijos regione, 2002, 2(12), p. 171–174

Valentinas Brandišauskas

Lietuviškoji valdžios institucija Vokietijos–TSRS karo pradžioje: jos veiklos bruožai, kompetencija bei pozicija tautinių santykių srityje (Vilniaus miesto komiteto pavyzdžiu), 2003, 1(13), p. 63–69

Arūnas Bubnys

Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.: sąsajos ir skirtumai, 2003, 1(13), p. 70–74

Vėjūnė Domanskaitė-Gota

Dalyvavimo karo veiksmuose padarinių įvertinimo metodologiniai ir metodiniai aspektai, 2002, 2(12), p. 127–130

Danutė Gailienė

Politinių represijų psichologiniai padariniai, 2002, 2(12), p. 121–126

Algirdas Jakubčionis

Vilniaus krašto atgavimas ir Lietuvos nepriklausomybės netekimas, 2003, 1(13), p. 50–52

Ritvars Jansons

Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai Latvijoje, 2002, 2(12), p. 163–165

Sigitas Jegelevičius

Okupacija ir kolaboravimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais, 2003, 1(13), p. 53–62

Evaldas Kazlauskas

Buvusių politinių kalinių psichologinis tyrimas, 2002, 2(12), p. 131–134

Vytautas Landsbergis

Politinė valia ir atsakomybė, 2002, 2(12), p. 135–137

Šarūnas Liekis

Nacių konfiskuoto turto restitucija Vakarų Europoje po Antrojo pasaulinio karo, 2002, 2(12), p. 144–147

Liudvikas Sabutis

Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus tyrimai genocido ir karo nusikaltimų baudžiamosiose bylose 1992–2002 m., 2002, 2(12), p. 148–152

Michail Schwarzinger

Austrijos nuosavybės grąžinimas ir kompensacija asmenims, nukentėjusiems nuo nacių režimo, 2002, 2(12), p. 166–170

Arūnas Streikus

Apie tarptautinį Bažnyčios istorikų bendradarbiavimą ir jo rezultatus, 2002, 1(11), p. 114–116

Arūnas Streikus

Romo Kalantos susideginimo 30-osios metinės Vytauto Didžiojo universitete, 2002, 2(12), p. 176–178

Arūnas Streikus

Tikinčiųjų teisių sąjūdis Lietuvoje: didžiausio aktyvumo dešimtmetis (1972–1982 m.), 2003, 1(13), p. 88–92

Markas Zingeris

Skriauda, kompensacija ir atsakomybė: moralinis-psichologinis aspektas, 2002, 2(12), p. 138–143

Justinas Žilinskas

Karo nusikaltimų ir genocido reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose raida, 2002, 2(12), p. 153–160

Mindaugas Žiūkas

Jaunimo pasipriešinimas ir KGB veikla XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje, 2003, 1(13), p. 84–87

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH

Ramunė Briedienė

Lietuvių vaikai tremtyje: vaikų gelbėjimo ekspedicijos, 2003, 2(14), p. 103–118

Lithuanian children in exile: expeditions to rescue children, 2003, 2(14), p. 118

Valdemaras Klumbys

Pogrindžio leidinys „Perspektyvos“ (1978–1981): intelektualiosios savilaidos pradžia Lietuvoje, 2002, 2(12), p. 179–208

The Underground Publication Perspektyvos (1978–1981): The Beginning of Intellectual Samizdat in Lithuania, 2002, 2(12), p. 208

Ramūnas Labanauskas

Eucharistijos bičiulių sąjūdžio ištakos ir raida 1969–1973 m., 2003, 1(13), p. 93–112

The Beginning and the Development of the Fellows of Eucharist Movement (1969–1973), 2003, 1(13), p. 112–113

Linas Tatarūnas

Lietuvos žydų nacionalinis judėjimas už teisę išvykti į Izraelį, 2002, 1(11), p. 117–129

Jewish national movement in Lithuania for the right to leave to Israel, 2002, 1(11), p. 129

KRAŠTO LAISVĖS KOVOS – REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM

Juozas Jankauskas

Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, 2003, 1(13), p. 147–165

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Lietuvos Helsinkio grupės atstovo dr. A. Statkevičiaus 1988 m. rugsėjo 15 d. liudijimas Saugumo ir bendradarbiavimo Europos komisijos JAV Kongrese sesijoje. Sesijos stenograma, 2003, 1(13), p. 136–146

Simonas Norbutas

Partizaninio pasipriešinimo baigiamoji stadija (Šiaulių sritis), 2002, 2(12), p. 209–221

Viktorija Sakaitė

Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai, 2002, 2(12), p. 222–232

Gražina Stanionytė-Zujienė

Dr. Vladas Ingelevičius ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikla vokiečių okupacijos metais, 2002, 1(11), p. 130–148

Juozas Starkauskas

Sovietinis prokuroras apie represinių struktūrų veiklą ir pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje pokario metais, 2003, 2(14), p. 119–153

Rimantas Zizas

žudynių Kaniūkuose pėdsakais, 2002, 1(11), p. 149–165

Rimantas Zizas

Bakaloriškių sunaikinimas, 2002, 2(12), p. 233–245

Rimantas Zizas

Sovietinės represijos ir pasipriešinimas joms Onuškio valsčiuje (Trakų aps.) 1944–1945 m., 2003, 1(13), p. 114–135

RECENZIJOS – REVIEWS

Valentinas Brandišauskas

Lietuvos žydų žudynės lietuvių ir žydų santykių kontekste (Lietuvos žydų žudynių byla: Dokumentų ir straipsnių rinkinys. Sudarė Alfonsas Eidintas, Vilnius, 2001, 823 p.), 2002, 1(11), p. 166–172

Dalia Kuodytė

Pasipriešinimo istorija: tyrimas tęsiamas (Kęstutis Kasparas, Lietuvos karas, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999, p. 620; Kęstutis Kasparas, Lietuvos laisvės armija, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002, p. 288), 2003, 1(13), p. 166–171

Dalia Kuodytė

Šešėlių žaismas (Liudas Truska, „1944–1953 metai: ką davė Lietuvai partizaninis karas?“, Akiračiai, 2003, kovas), 2003, 2(14), p. 154–162

Juozas Starkauskas

Dvigubas žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ jubiliejus (Laisvės kovų archyvas, 2001, Nr. 29, 30), 2002, 1(11), p. 173–174

KRONIKA – CRONICALS

Evaldas Gelumbauskas

Tarptautinė konferencija „Sugrąžinti vardai“ Nižnij Tagile, 2003, 2(14), p. 163–165

Aldona Juodvalkytė

Sibiro taigoje pastatykime paminklus, 2002, 1(11), p. 178–179

Viktorija Molienė

Obelių šilo mūšis, 2003, 2(14), p. 168–169

Eugenijus Peikštenis

Lietuvos karo pabėgėlių paminklų kompleksas Danijoje, 2003, 1(13), p. 177–179

Virginija Rudienė

2002 m. atmintinos datos, 2002, 2(12), p. 251–252

Dalia Rudienė

Broniaus Karbočiaus-Bitės žūties 50-ųjų metinių minėjimas Panevėžyje, 2003, 1(13), p. 183–184

Ona Suncovienė

Meno ir istorijos kryžkelės, 2002, 1(11), p. 180–181

Ona Suncovienė

Minint pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 100-ąsias gimimo metines, 2002, 1(11), p. 182

Agnė Šiušaitė

Istorija gyvena žmonėse…, 2003, 1(13), p. 180–182

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 2002, 1(11), p. 175–177

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 2002, 2(12), p. 246–248

Rūta Trimonienė

Ekspedicija Latvijoje, 2002, 2(12), p. 253

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 2003, 1(13), p. 172–176

Rūta Trimonienė, Virginija Rudienė

2003 m. atmintinos datos, 2003, 1(13), p. 185–186

Rūta Trimonienė

Iškilmės Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įkūrimo (1949 m. vasario mėn.) atminimui įamžinti Radviliškio rajono Minaičių kaime, 2003, 2(14), p. 166–167

Dalius Žygelis

Prisiminimai iš Suvalkų trikampio, 2002, 2(12), p. 249–250

Dalius Žygelis, Ričardas Čekutis

Sukarinta jaunimo stovykla Estijoje, 2003, 2(14), p. 170–172

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-18
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras