LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 2002, Nr. 2(12)

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

TURINYS

STRAIPSNIAI – ARTICLES

Juozas Starkauskas

23-iojo pasienio būrio žvalgybininkų veikla Lietuvoje 1954–1958 m. blokuojant pajūrį

Activities of the 23rdFrontier Squad of Intelligencerson Blocking the Coastal Zone in Lithuania in 1954–1958

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinis atstovavimas Vašingtone XX a. penktajame–šeštajame dešimtmetyje

Diplomatic Representation of Lithuania in Washington in the 40s–50s

Arūnas Streikus

Bažnyčios ir sovietų valdžios santykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1940–1990 m. Panašumai ir skirtumai

The Relationship between the Church and Soviet Regime in Lithuania, Latvia and Estonia in 1940–1990. Similarities and Differences

Egidijus Jaseliūnas

Vatikano II Susirinkimo nutarimų įtaka katalikiškojo pasipriešinimo formavimuisi Lietuvoje

Influence of the Vatican II Council and Its Resolutions to Formation of the Catholic Resistance in Lithuania

Arūnas Bubnys

Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityje

Holocaust in the Provinces of Lithuania in 1941: Massacre of Jews in Kaunas District

Valentinas Brandišauskas

Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais

Expropriation of the Jewish Property, and Destruction in Lithuania during the Second World War

Šarūnas Liekis

Žydai: „kaimynai“ ar „svetimieji“? Etninių mažumų problematika Lietuvos istorijos moksle

Jewish: „Neighbors“ or „Aliens“? Discussion of Ethnic Minorities in Lithuanian Historical Scholarship

KONFERENCIJOS – CONFERENCES

Danutė Gailienė

Politinių represijų psichologiniai padariniai

Vėjūnė Domanskaitė-Gota

Dalyvavimo karo veiksmuose padarinių įvertinimo metodologiniai ir metodiniai aspektai

Evaldas Kazlauskas

Buvusių politinių kalinių psichologinis tyrimas

Atsakomybės politika Lietuvoje

Vytautas Landsbergis

Politinė valia ir atsakomybė

Markas Zingeris

Skriauda, kompensacija ir atsakomybė: moralinis-psichologinis aspektas

Šarūnas Liekis

Nacių konfiskuoto turto restitucija Vakarų Europoje po Antrojo pasaulinio karo

Liudvikas Sabutis

Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus tyrimai genocido ir karo nusikaltimų baudžiamosiose bylose 1992–2002 m.

Justinas Žilinskas

Karo nusikaltimų ir genocido reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamuosiuose įstatymuose raida

Arvydas Anušauskas

Karo nusikaltimų ir genocido padarinių istoriniai tyrimai Lietuvoje 1992–2002 m.

Ritvars Jansons

Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai Latvijoje

Michail Schwarzinger

Austrijos nuosavybės grąžinimas ir kompensacija asmenims, nukentėjusiems nuo nacių režimo

Valentinas Brandišauskas

Holokausto istorijos tyrimai ir tautų kolektyvinė atmintis Baltijos regione

Arvydas Anušauskas

Pilietinio pasipriešinimo diena

Arūnas Streikus

Romo Kalantos susideginimo 30-osios metinės Vytauto Didžiojo universitete

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS' RESEARCH

Valdemaras Klumbys

Pogrindžio leidinys „Perspektyvos“ (1978–1981): intelektualiosios savilaidos pradžia Lietuvoje

The Underground Publication Perspektyvos (1978–1981): The Beginning of Intellectual Samizdat in Lithuania

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Simonas Norbutas

Partizaninio pasipriešinimo baigiamoji stadija (Šiaulių sritis)

Viktorija Sakaitė

Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai

Rimantas Zizas

Bakaloriškių sunaikinimas

KRONIKA – CRONICALS

KNYGOS – BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

  Atitaisymas.

Algio Kasperavičiaus pranešime „Kolaboravimas: chronologinės ribos“, išspausdintame leidinio „Genocidas ir rezistencija“ 2001 m. Nr. 1(9) (rubrika „Konferencijos“), p. 85–90, esama apmaudžių klaidų. Pateikiame autoriaus atitaisymus:

86 p. antroje skiltyje, pastraipos pabaigoje po žodžių „turėjo autonomiją“ turi būti taip: „Antai Bretanės kunigaikštystė iki XVI a. turėjo plačią autonomiją Prancūzijos karalystės sudėtyje, dalį jos išlaikė iki pat XVIII a. pabaigos – Didžiosios prancūzų revoliucijos“.

89 p. antroje skiltyje, pastraipoje „Atsakymas“, po žodžio „Pavyzdžiui“ turi būti taip: „ar slovakai buvo vengrų okupuoti nuo IX a. pabaigos, kai vengrai užvaldė slovakų gyvenamą teritoriją, iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos XX a., kai susikūrė Čekoslovakijos respublika?“

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras