LGGRTC LOGO

 

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 2000–2001, Nr. 7–10

 

STRAIPSNIAI – ARTICLES

Juozapas Romualdas Bagušauskas

Užsienio radijo laidos tautos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo metais, 2001, 2(10), p. 62–90.

The Contribution of Foreign Radio Stations to Nation’s Struggle for Freedom during the Years of Soviet Regime, 2001, 2(10), p. 91.

Juozas Banionis

Belgrado susitikimas: Lietuvos laisvinimo lūkesčiai, 2000, 1(7), p. 58–71.

Meeting in Belgrade: Lithuania’s aspirations for liberation, 2000, 1(7), p. 71.

Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944), 2000, 2(8), p. 42–54.

The Activities of the 2nd and the 252nd Police Battalions between 1941–1944, 2000, 2(8), p. 55.

Arūnas Bubnys

Penktasis lietuvių policijos batalionas (1941–1944), 2001, 1(9), p. 44–50.

The 5th Battalion of the Lithuanian Police (1941–1944), 2001, 1(9), p. 50.

Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos batalionai Pskovo srityje ir Kurše: 13-asis ir 10(256)-asis batalionai (1942–1945), 2001, 2(10), p. 31–43.

Lithuanian Police Battalions in Pskov Region and in Kuršas: the 13th and 10(256)th (1942–1945), 2001, 2(10), p. 43.

Daiva Dapkutė

Lietuvių rezistencinės santarvės dalyvavimas Lietuvos laisvės byloje, 2000, 1(7), p. 14–44.

The Role of the Resistance Union of Lithuania in the Issue of Freedom for Lithuania, 2000, 1(7), p. 44.

Bernaras Ivanovas

Chiune (Sempo) Sugiharos veiklos Kaune 1939–1940 m. probleminiai aspektai, 2001, 1(9), p. 7–14.

Problematic Aspects of the Activities of Chiune (Sempo) Sugihara in Kaunas in 1939 and 1940, 2001, 1(9), p. 14.

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinė tarnyba Antrojo pasaulinio karo metais Europoje, 2000, 1(7), p. 7–13.

The Activities of the Lithuanian Diplomatic Corps in Europe during World War II, 2000, 1(7), p. 13.

Laurynas Jonušauskas

S. Lozoraičio ir VLIK’o santykiai 1946–1947 m., 2000, 1(7), p. 45–57.

The Relation Ship between Stasys Lozoraitis and the VLIK in 1946–1947, 2000, 1(7), p. 57.

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje 1940–1960 m., 2000, 2(8), p. 56–66.

Diplomatic Representation of Lithuania in France during the 1940–1960, 2000, 2(8), p. 66.

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) santykiai 1950–1955 m., 2001, 1(9), p. 51–67.

The Relationship between the Head of the Lithuanian Diplomatic Service, Stasys Lozoraitis, and the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania between 1950 and 1955, 2001, 1(9), p. 68.

Laurynas Jonušauskas

Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje septintajame dešimtmetyje. Krizė, 2001, 2(10), p. 92–101.

Diplomatic Representation of Lithuania in France in the 1970. The Crisis, 2001, 2(10), p. 101.

Dalia Kuizinienė

Rezistencijos tema Alg. Landsbergio, V. Alanto ir V. Ramono kūryboje, 2000, 1(7), p. 72–86.

The Theme of Resistance in the Writings of Algirdas Landsbergis, Vytautas Alantas and Vincas Ramonas, 2000, 1(7), p. 87.

Natalija Lebedeva

Lenkijos ir Baltijos šalių gyventojų trėmimas į SSRS 1939–1941 m.: panašumai ir skirtumai, 2001, 2(10), p. 7–16.

The Deportation of the Polish and Baltic Population to the USSR in 1939–1941: its Regionals Specifics, 2001, 2(10), p. 16.

Nijolė Maslauskienė

Valdininkijos šalinimas iš okupuotos Lietuvos administracijos ir jos keitimas okupantų talkininkais 1940 m. birželio–gruodžio mėn., 2000, 2(8), p. 7–41.

The Purge of Civil Servants in Soviet Occupied Lithuania between June–December 1940, 2000, 2(8), p. 41.

Nijolė Maslauskienė

Lietuvos tautinių mažumų įtraukimas į LSSR administraciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940–1941 m., 2001, 1(9), p. 15–42.

The Involvement of Ethnic Minorities in the Administration of the LSSR and the Ethnic Relations in Soviet Bureaucracy between 1940 and 1941, 2001, 1(9), p. 43.

Petras Stankeras

Aukščiausioji vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 m., 2001, 2(10), p. 17–30.

The Highest German SS and Police Authorities in the Lithuanian General Region in 1941–1944, 2001, 2(10), p. 30.

Rimantas Zizas

Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), 2001, 2(10), p. 44–61.

Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944), 2001, 2(10), p. 61.

KONFERENCIJOS – CONFERENCES

Arvydas Anušauskas

„Genocido“ sąvoka Lietuvos istorijoje, 2001, 2(10), p. 105–108.

Česlovas Bauža

Politinių terminų ir sąvokų konvekcionalumo prielaidos tiriant komunistinio režimo Lietuvoje istoriją, 2001, 2(10), p. 122–125.

Vytautas Berenis

Holokausto problema: funkcionalistų ir intencionalistų mokyklos, 2001, 2(10), p. 115–118.

Arūnas Bubnys

Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.: sąsajos ir skirtumai, 2000, 1(7), p. 109–112.

Zenonas Butkus

Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920–1940 m., 2000, 2(8), p. 68–72.

Algirdas Gaižutis

Įvadinės pastabos, 2001, 1(9), p. 70.

Magnus Ilmjäru

Estijos užsienio politika 1939–1940 m., 2000, 2(8), p. 89–95.

Algirdas Jakubčionis

Antroji okupacija – reokupacija, 2001, 2(10), p. 119–121.

Sigitas Jegelevičius

Lietuvių savivalda ir vokiečių okupacinė valdžia: tarp kolaboravimo ir rezistencijos, 2000, 1(7), p. 113–121.

Karlis Kangeris

Baltijos vokiečių „repatriacija“ po pakto pasirašymo: nauja nacių demografinė politika ar iš anksto sukurtų planų įgyvendinimas?, 2000, 1(7), p. 101–107.

Algimantas Kasparavičius

Molotovo-Ribbentropo slaptųjų protokolų prielaidos ir ištakos (1922–1932), 2000, 2(8), p. 73–88.

Algis Kasperavičius

Kolaboravimas: chronologinės ribos, 2001, 1(9), p. 85–90.

Vanda Kašauskienė

Lietuvos visuomenės pastangos 1987–1990 m. pripažinti niekiniu Molotovo–Ribbentropo paktą, 2000, 2(8), p. 107–114.

Natalija Lebedeva

VKP(b) CK Politbiuras ir 1939–1941 m. prijungtų prie SSRS teritorijų sovietizavimas, 2000, 1(7), p. 89–100.

Dietrich A. Loeber

Molotovo–Ribbentropo pakto padariniai nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai tarptautinės teisės požiūriu, 2000, 2(8), p. 115–118.

Joachim Tauber

Hitlerio–Stalino pakto priežastys ir padariniai, 2000, 2(8), p. 96–106.

Vytautas Tininis

„Kolaboravimo“ sąvoka Lietuvos istorijos kontekste, 2001, 1(9), p. 71–78.

Liudas Truska

Kolaboravimo ypatumai pirmuoju sovietmečiu, 2001, 1(9), p. 79–84.

Justinas Žilinskas

„Genocidas“ – sąvokos traktuotė Lietuvoje ir užsienyje, 2001, 2(10), p. 109–114.

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Arvydas Anušauskas

Partizanai apie atmintį ir sovietinį palikimą, 2000, 2(8), p. 139–142.

Lietuvos grupės Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto nutarimams remti dokumentas Nr. 17, 2000, 1(7), p. 169–173.

Stasys Knezys

Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m., 2000, 1(7), p. 122–168.

Dalia Kuodytė

Vieno dokumento istorija ir ne tik…, 2000, 2(8), p. 135–138.

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH

Agnė Fabijonavičiūtė

Lietuvių gyventojų pabėgimai ir mėginimai ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, 2001, 2(10), p. 130–159.

Cases and Efforts to Escape from the Soviet Union by Lithuanians, 2001, 2(10), p. 160.

Mindaugas Žiūkas

KGB prieš Vilniaus moksleivius devintojo dešimtmečio pradžioje, 2000, 2(8), p. 119–133.

The KGB Actions against School Students of Vilnius City in the Early Eighties, 2000, 2(8), p. 134.

Mindaugas Žiūkas

LSSR KGB tardymo izoliatorius 1959–1991 m., 2001, 1(9), p. 91–117.

The LSSR KGB Interrogation Cells between 1959 and 1991, 2001, 1(9), p. 117.

KRAŠTO LAISVĖS KOVOS, ATMINTINOS VIETOS – REGIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM, MEMORIAL PLACES

Vytenis Almonaitis

Lietuvos laisvės kovų paminklai. Tauragės kraštas, 2000, 1(7), p. 198–208.

Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė

Lietuvos laisvės kovų paminklai, 2001, 1(9), p. 134–151.

Nijolė Žemaitienė

Partizaninis pasipriešinimas antrajai sovietinei okupacijai Pandėlio apylinkėse, 2000, 1(7), p. 174–197.

Nijolė Žemaitienė

Pogrindinės jaunimo organizacijos Pandėlio vidurinėje mokykloje, 2000, 2(8), p. 143–156.

Nijolė Žemaitienė

II dalis. Pogrindinė organizacija „Laisvę Lietuvai“, 2001, 1(9), p. 118–133.

RECENZIJOS – REVIEWS

Valentinas Brandišauskas

Abejotinas „frontininkų“ pasirinkimas, arba apie eilinę A. Liekio „monografiją“ (Algimantas Liekis, Lietuvos laikinoji vyriausybė (1941 06 22–08 05), Vilnius, 2000, 428 p.), 2000, 2(8), p. 157–173.

Arūnas Bubnys

Atsakymas ponui H. Kudreikiui, 2001, 2(10), p. 176–177.

Henrikas Kudreikis

2-asis savisaugos batalionas. Faktai ir šmeižtai (Arūnas Bubnys, „Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944)“, Genocidas ir rezistencija, 2000, Nr. 2(8)), 2001, 2(10), p. 174–175.

Liudas Truska

Kai į istoriją žiūrima pro Holokausto prizmę (Dov Levin, Trumpa žydų istorija Lietuvoje, Vilnius, 2000, 208 p.), 2001, 1(9), p. 152–163.

Liudas Truska

Kita versija (Dalia Kuodytė, „Vieno dokumento istorija ir ne tik…“, Genocidas ir rezistencija, 2000, Nr. 2(8)), 2001, 1(9), p. 164–167.

Liudas Truska

1941 m. Birželio sukilėliai – tautos didvyriai ar nacių agentai? (1941 m. Birželio sukilimas: Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, Vilnius, 2000, 380 p.), 2001, 2(10), p. 161–173.

NEDOKUMENTUOTA ISTORIJA – UNDOCUMENTED HISTORY

Elena Moncevičiūtė-Eringienė

Vardan Lietuvos, 2001, 1(9), p. 168–175.

KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ, KARIUOMENĖS BEI NETEKČIŲ ISTORIJA“ NUGALĖTOJŲ RAŠINIAI

Inga Čepėnaitė

Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė, 2001, 1(9), p. 182–187.

Giedrė Dambrauskaitė

Tavo siela – mums tvirtovė, 2001, 1(9), p. 188–191.

Kristina Garalevičiūtė

Vėliava, 2001, 2(10), p. 195–198.

Agnė Kadzevičiūtė

Negandų paženklinta žemė, 2001, 1(9), p. 177–181.

Milda Navickaitė

Mano gyvenimo žvaigždė, 2001, 2(10), p. 199–200.

Agnė Petrauskaitė

Priesaika gyventi laisvai, 2001, 2(10), p. 179–194.

IN MEMORIAM

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė, 2000, 2(8), p. 174–177.

KRONIKA – CRONICALS

Valdas Norkūnas

Renkami atsiminimai, 2000, 1(7), p. 209–210.

Valdas Norkūnas

Pokario istorija jaunimui, 2000, 2(8), p. 178–180.

Ona Suncovienė

Su pokario istorija jaunimas susipažįsta stovyklose, 2001, 2(10), p. 205–206.

Rūta Trimonienė

Paminklas Prisikėlimo apygardos partizanų žūties vietoje Daunoravos miške, 2000, 2(8), p. 180–182.

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 2001, 1(9), p. 192–197.

Rūta Trimonienė

Didžiosios Kovos partizanų apygarda, 2001, 2(10), p. 201–204.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-16
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras