LGGRTC LOGO

 

Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas

 

Direktorius: humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Anušauskas, tel. 279 10 36, fax. 279 10 33

Sovietinio genocido ir teroro aukomis 1940–1958 m. tapo kas trečias Lietuvos gyventojas: ištremta – 131 000, įkalinta 200 100, žuvo partizanų – 20 000, nužudyta beginklių žmonių – per 5 000, nuteista mirties bausme – per 1 000.

Dėl teroro ir galimų represijų iš Lietuvos repatrijavo 490 000 žmonių. Kartu su vokiečių okupacijos ir karo aukomis (245 000) Lietuva neteko daugiau kaip 1 091 000 savo gyventojų. Daugiau -->

Departamentą sudaro: Istorinių tyrimų programų skyrius bei Archyvinis-vardynų skyrius.

ISTORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ SKYRIUS

Istorinių tyrimų programų skyrius vykdo mokslo tiriamąsias programas, ruošia istorines ir archyvines pažymas, pagal savo tyrimų problematiką konsultuoja kitas valdžios įstaigas ir leidybai ruošia mokslinį žurnalą “Genocidas ir rezistencija”, leidžia leidinius apie gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams, rengia konferencijas ir seminarus genocido bei rezistencijos tyrimo klausimais.

Pagrindinės mokslinio tiriamojo darbo kryptys

1. Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietinė ir antinacinė rezistencija 1940–1944 m.

Holokaustas Lietuvoje

1941 m. birželio sukilimas

Antisovietinis ir antinacinis pogrindis 1940–1944 m.:

Karinės ir policinės formuotės Lietuvoje nacių okupacijos metais

Vokiečių civilinė valdžia ir lietuvių savivalda

Lietuvos gyventojai nacių koncentracijos stovyklose

Migraciniai srautai ir demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1940–1944 m.

2. Lietuvos gyventojų genocidas ir jo vykdytojai

Lietuvių tautos antisovietinio pasipriešinimo slopinimo struktūros 1944–1953 m.

Karinės represinės okupantų struktūros Lietuvoje 1944–1953 m.

KGB Lietuvoje

Genocido vykdytojų teisinio įvertinimo problemos

3. Lietuviai GULAG-o lageriuose ir tremtyje

Lietuvos intelektualinio elito naikinimas sovietinės okupacijos metais

Lietuviai Sibire

Lageriai ir kalėjimai Lietuvoje

4. Antisovietinė rezistencija 1944–1953 m.

Baltijos tautų antisovietinė rezistencija ir jos slopinimas 1940–1956 m.

Rezistencinės organizacijos

Rezistencijos kartografija

5. Lietuvos rusifikacija ir sovietizacija. Religinės sąmonės slopinimas

Sovietinės valdžios antibažnytinė politika ir Bažnyčios pasipriešinimas jai

Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990 m.

6. Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose

Lietuvių politinė išeivija ir Lietuvos laisvės byla

7. 1920–1939 m. okupacinio režimo Vilniaus krašte vykdyta politika bei pasipriešinimo jai procesai

8. Antisovietinis pasipriešinimas 6–9 dešimtmečiuose

Politinė ir dvasinė jaunimo priespauda Lietuvoje

Opozicija sovietiniam režimui Lietuvoje 6–8 dešimtmečiuose

Lietuvių pasipriešinimas kultūrinei prievartai sovietmečiu

Šių tyrimų objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje 1939–1991 m. veikusios okupacinės institucijos, partijos, organizacijos ir grupuotės, propagavusios nusikalstamą žmoniškumui ideologiją, planavusios, vykdžiusios ar dalyvavusios vykdant nusikaltimus žmoniškumui, genocidą ir karo nusikaltimus, persekiojusios Lietuvos gyventojus dėl jų pasaulėžiūros, pasipriešinimo okupacijai ar priklausymo etninėms, tautinėms, religinėms, socialinėms, politinėms grupėms. Taip pat tiriamos nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir karo nusikaltimų pasekmės Lietuvos visuomenei bei pasipriešinimo okupaciniams režimams, kovos už Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą procesai.

ARCHYVINIS VARDYNŲ SKYRIUS

Skyriaus vadovė: Teresė Birutė Burauskaitė, tel. 279 10 37, fax. 279 10 33

Skyrius dirba keliomis kryptimis: ruošia spaudai Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynus, sudarinėja genocido organizatorių ir vykdytojų, genocido aukų ir rezistencijos dalyvių kartotekas, kompiuterizuoja Lietuvos ypatingojo archyvo duomenų bazę, taip pat teikia informaciją apie įamžinamus rezistencijos dalyvius, buvusius KGB darbuotojus, buvusius politinius kalinius ir tremtinius.

1. Lietuvos gyventojų genocido aukų vardynų sudarymo ir leidybos programa (Martirologiniai tyrimai)

Sukaupta informacinė medžiaga yra pagrindas sudaryti genocido aukų vardynus. Tai serija leidinių “LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS”. 1993 metais išleistas serijos I-asis tomas – “Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941 m.” I tomas (28 tūkst. pavardžių) ir rengiama spaudai II-jo tomo (1944–1947 m.) 1-oji knyga (27 tūkst. pavardžių). Iš viso bus išleista 10 vardyno tomų su 200 tūkst. pavardžių.

2. Genocido organizatorių ir vykdytojų, genocido aukų ir rezistencijos dalyvių kartotekų sudarymo programa

Prieš kompiuterizuojant išrašomos anketos įkalintiesiems 1939–1953 metais, 1944–1953 m. ginkluotos rezistencijos dalyviams, naikintojų batalionų dalyviams-stribams. Tuo pat metu iš rezistentų teisių komisijos, kraštotyrininkų darbų, laiškų, prisiminimų ir spaudos papildomas genocido aukų ir rezistencijos dalyvių katalogas. Kaupiama ir sisteminama medžiaga Lietuvos laisvės kovotojų vardynui.

Duomenų bazėje yra keletą metų kaupta informacija:

Naikintojų batalionų dalyvių-stribų kartotekoje – 15 200 pavardžių
Tremtinių kartotekoje – 110 000 pavardžių
KGB darbuotojų kartotekoje – 7 650 pavardžių
Represijų Lietuvoje tyrimo centro sudarytame archyve – 150 000 represuotų žmonių anketų
Lietuvos laisvės kovotojų kartotekoje – 20 000 pavardžių


3. Lietuvos ypatingojo archyvo (buvusio KGB archyvo) fondų kompiuterizavimo programa.

Kompiuterizuojama baudžiamųjų bylų kartoteka, baudžiamųjų bylų registravimo žurnalai.

Telefonas: 279 10 36
Faksas: 279 10 33
 
Adresas:
Didžioji g. 17/1,  Vilnius
          
Elektroninis paštas:
GRT departamento direktoriaus: arvydas@genocid.lt

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-31
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras