LGGRTC LOGO Renginiai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

Nuo 1999 04 06 Genocido aukų muziejuje veikia buv. politkalinės Lazdijų gyventojos Jadvygos Sandienės tremtyje sukurtų rankdarbių paroda.

1999 04 07 Genocido aukų muziejuje vyko muziejaus techninio projekto pristatymas. Dalyvavo: LGGRTC gen. direktorė Dalia Kuodytė, LR Seimo narys A. Stasiškis, Valst. paminklosaugos komisijos narys J. Skomskis, LPKT sąjungos pirmininkas P. Jakučionis, LPKT sąjungos atstovas B. Gajauskas, Lietuvos istorijos instituto direktorius A. Tyla, Vilniaus apskrities viršininkas A. Vidūnas, LMA Valdybos pirmininkas R. Klimavičius, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė ir kiti. Projekto svarstyme projektuotojai ir užsakovai atsižvelgė į išsakytas pastabas. Iš esmės projektui pritarta.

1999 04 10. Vilnius.Švietimo ir mokslo ministerija. Lapteviečių brolijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo Memorialinio departamento darbuotojos R.Trimonienė ir A.Juodvalkytė.

1999 04 10. Marijampolė. Konferencija Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 50-čiui ir Tauro apygardos partizanų kovoms atminti ir Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus atidarymo iškilmės. Dalyvavo Memorialinio departamento direktorius K.Dumčius, STT sk. vadovas R. Narvydas. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas E.Stancikas įteikė rezistentų pažymėjimus.

1999 04 15 Atviros Lietuvos fondo namuose vyko diskusija “Holokausto tyrinėjimo problemos”. Diskusijas organizavo Atviros Lietuvos fondas, Beth Shalom holokausto atminties centras ir Mokytojų tobulinimo centras. Dalyvavo tyrinėtojai iš Didž.Britanijos ir kt. Dr.A.Anušauskas skaitė pranešimą “History of the Holocaust”, V.Brandišauskas, A.Bubnys - “Holocaust in Lithuania”.

1999 04 17. Kaunas. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas R.Narvydas dalyvavo Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų visuotiniame suvažiavime.

1999 04 24. Kaunas. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvių ir partizanų suvažiavimas. Dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius K.Dumčius. Renginį filmavo D.Žygelis.

1999 05 07. Varėnos Ąžuolo vid. mokykloje vyko mokinių rašinių apie partizaninį judėjimą ir tremtį konkursas. Dalyvavo LGGRTC darbuotojai.

1999 05 07. Raseinių Žemaičio v. gimnazijoje vyko konkursas-viktorina “Lietuvos kovų ir kančių istorija”. Dalyvavo GRT departamento direktorius dr. A. Anušauskas.

1999 05 08. Kryžių LLKS apygardoms šventinimas Kryžių kalne. Dalyvavo generalinė direktorė D. Kuodytė, Specialiųjų tyrimų sk. vadovas R. Narvydas, “Gyvosios atminties” programos vyr. vykdytojas D. Žygelis.

1999 05 09. Garliavoje įvyko susitikimas su politiniais kaliniais ir tremtiniais.

1999 05 14. J. Šalkauskio premijos įteikimas Nijolei Gaškaitei-Žemaitienei Šiauliuose. Dalyvavo gen.direktorė D. Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, “Gyvosios atminties” programos vyr. vykd. D.Ž ygelis.

1999 05 19. Leidybos skyrius dayvavo A. Vilkaičio knygos “Gyvensim” prezentacijoje Birštone.

1999 05 20. Kėdainių raj.Gudžiūnų vid. mokykloje vyko konferencija “Tremties ir Lietuvos partizanų keliais”. Šioje konferencijoje savo rašinius apie Lietuvos gyventojų tremtį į buv.Sovietų Sąjungos tolimiausius atšiauriausio klimato rajonus ir didvyrišką partizanų kovą už Lietuvos valstybės nepriklausomybę skaitė Radviliškio raj. Baisogalos ir Pociūnėlių vid.mokyklų, Panevėžio raj. Žibartonių pagrindinės mokyklos ir Kėdainių raj. Akademijos, Dotnuvos ir Gudžiūnų vidurinių mokyklų bei Kalnaberžės pagrindinės mokyklos moksleiviai. Dalyvavo LGGRTC atstovas P.Girdzijauskas, LR Seimo nariai.

1999 05 22. LGGRTC Genocido aukų muziejuje atidaryta paroda, skirta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 50-čiui “Mes nemirę…”. Nuotraukos ir dokumentai pasakoja apie vyriausiosios partizanų vadovybės kūrimą, partizanų veiklą ir gyvenimą sunkiomis pogrindžio sąlygomis. Parodą aplankė LR Seimo pirmininkas V.Landsbergis, Krašto apsaugos viceministras E. Simanaitis, generalinis prokuroras K. Pėdnyčia, kt. asmenys.

1999 05 22d. Vilniuje paminėta partizanų diena:

Laisvės kovų dalyvių apdovanojimas LR prezidentūroje,
iškilminga ceremonija prie gen.Jono Žemaičio paminklo,
šv. mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje,
iškilminga ceremonija Lukiškių aikštėje,
šventė Sereikiškių parke,
šventė Valakupiuose prie Tremtinių namų.

Koncertavo politinių kalinių ir tremtinių chorai ir ansambliai.

1999 05 17-23. Vilniaus “Skalvijos” kino centre buvo demonstruojami dokumentiniai filmai apie pasipriešinimą ir tremtį.

1999 05 29. vyko renginiai Radviliškyje, skirti Norilsko kalinių sukilimui paminėti.

1999 10 07. Pandėlio vidurinėje mokykloje P. Girdzijauskas surengė Rokiškio vidurinių mokyklų istorijos mokytojų seminarą-istorijos pamoką apie Pandėlio krašto partizaninio pasipriešinimo istoriją. Pristaė prisiminimų rinkimo metodiką, dovanojo mokyklos bibliotekai knygas - "Lietuvos gyventojų genocidas" I ir II tomus, "Lietuvos naikinimas ir tautos kova", "Partizanai apie pasaulį, politiką ir save" ir kt.

1999 10 08 Eržvilko vidurinėje mokykloje vyko kario savanorio, "Atžalyno" ir "Varpo" redaktoriaus ir leidėjo bei partizanų būrio vado Stasio Jarmalos-Audrūno (Vinco Ūlevičiaus) ir jo bendražygių žūties penkiasdešimtmečio minėjimas. Dalyvavo Memorialinio departamento darbuotojas P. Girdzijauskas. Vietos bibliotekai dovanotos knygos.

1999 1014. Krosnos vidurinėje mokykloje vyko Lietuvos Laisvės kovų penkiasdešimtmečio minėjimas. Memorialinio deprtamento darbuotojai paruošė medžiagą minėjimui. Dalyvavo P. Girdzijauskas ir G. Jakubonienė. Vietos bibliotekai dovanotos knygos.

1999 10 15. Su buvusiais bendražygiais surengta išvyka į Ašmeną Baltarusijoje apžiūrėti Plechavičiaus rinktinės karių  kapus dėl tolimesnės jų priežiūros ir tvarkymo. Dalyvavo P. Girdzijauskas, vietinės rinktinės karių sąjungos tarybos sekretorius S. Gvildys.

1999 10 16. Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius dalyvavo Varėnos raj. Kasčiūnų kaime atminimo ženklo prie Adolfo Ramanausko-Vanago ir Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vadavietės pašventinime.

1999 10 19-22. LGGRTC darbuotojai P. Girdzijauskas, A. Juodvalkytė, D. Lenkutienė, R. Trimonienė, A. Gelžinis Telšių ir Tauragės apskrityse surengė seminarus, konsultavo rinkėjus atsiminimų iš rezistentų rinkimo klausimais. Išvykoje dalyvavo Lietuvos radijo korespondantas K. Pivorius.

1999 10 23. Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius ir darbuotojas P. Girdzijauskas dalyvavo Varėnos rajone Varėnos rajone Palkabalio miške paminklo žuvusiems Adolfo Baublio-Merkio grupės partizanams šventinimo šventėje.

1999 10 30. Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius bei darbuotojai P. Girdzijauskas, J. Jagėla, V. Norkūnas ir D. Žygelis dalyvavo 1949 m. lapkričio mėn. žuvusiam Algimanto apygardos vadui vadui A. Starkui-Montei ir jo kovos draugams pastatytų atminimo ženklų šventinimo renginyje. Po šv. mišių Svedasų bažnyčioje atminimo ženklų šventinimas ir partizanų pagerbimas vyko žūties vietoje Šimonių girioje, prie Priepado ežero.

1999 11 07. Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities partizanų vadų Antano Slučkos-Šarūno žuvimo penkiasdešimtųjų metinių proga atidengta atminimo lenta A.  Slučkai Šarūnui ir Slučkų šeimai ant vienuolyno sienos, Troškūnų kapinėse pašventinti paminklai žuvusiems partizanams. Renginiuose dalyvavo Mamorialinio departamento darbuotojai J. Jagėla, V. Norkūnas ir J. Stančikas.

1999 11 17 Estijos nacionalinėje bibliotekoje Taline atidaryta bendra Lietuvos Respublikos Seimo ir Genocido aukų muziejaus parengta paroda apie ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje „Karas po karo“.

1999 11 20. LGGRTC centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius dalyvavo Radviliškyje vykusiuose šventiniuose renginiuose, skirtuose Lietuvos kariuomenės pergalės mūšiuose su bolševikais ir bermontininkais 80-mečiui paminėti. Radviliškio Aušros aikštėje iškilmingai atidengtas Pergalės paminklas.

1999 11 23. Memorialinio departamento darbuotojai R. Trimonienė, A. Juodvalkytė ir V. Norkūnas dalyvavo Respublikinio Jaunimo turizmo centre vykusiame pasitarime - jaunųjų kraštotyrininkų darbų aptarime. Aptarime dalyvavo Nacionalinio muziejaus, Istorijos, Tautosakos institutų, Valstybinio žydų muziejaus atstovai.

1999 11 25 Karo akademijoje pristatyta paroda „Likimų verpetuose", skirta Lietuvos  kariuomenei.

1999 12 03. Memorialinio departamento darbuotoja R. Trimonienė dalyvavo Respublikinio Jaunimo turizmo centre vykusioje konferencijoje - jaunųjų kraštotyrininkų darbų aptarime. R. Trimonienė paruošė "Respublikinio Jaunimo turizmo centro" Nacionalinės jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos, vykusios 1997-1999 metais, paruoštų darbų apie Lietuvos gyventojų genocidą ir rezistencinį judėjimą, kurioje detaliai aptarti darbų privalumai, trūkumai, pateikti pasiūlymai dėl geresniųjų darbų autorių atžymėjimo.

1999 12 04. Palangoje įvyko LLKS tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto atsiminimo vakaras 90-osioms gimimo ir 45-osioms žūties metinėms pažymėti. Pranešimą pagal Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės pateiktą medžiagą perskaitė Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius. Atminimo vakare dalyvavo Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis, muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Rudienė, bibliotekos vedėja Janina Šimkuvienė.

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras