LGGRTC LOGO Renginiai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2001 01 13 Lazdijuose ant M. Gustaičio vardo vidurinės mokyklos fasado pritvirtinta ir pašventinta atminimo lenta šios mokyklos mokytojams ir moksleiviams, žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę, atminti. Lazdijų kultūros namuose įvyko sausio 13-osios paminėjimas. Renginyje dalyvavo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius, darbuotojai Rūta Trimonienė, Jonas Jagėla.

2001 01 20 Krašto apsaugos savanorių pajėgų salėje Vilniuje įvyko Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungo 60-mečio minėjimas. Renginyje dalyvavo memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 01 21 LPKTS salėje Kaune įvyko LGGRT centro išleistos knygos "Priesaika" apie žemaičių legiono vadą pulikininką Joną Semašką ir jo bendražygius pristatymas visuomenei. Dalyvavo memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 01 24 LGGRT centre vyko pasitarimai bei LKĮM tarybos ir Vietinės rinktinės karių įamžinimo komisijoa posėdžiai dėl Vietinės rinktinės žuvusiųjų bei nužudytųjų Aukštuosiuose Paneriuose atminimo įamžinimo. Rengiama istorinė-archyvinė pažyma apie nužudytuosius Aukštuosiuose Paneriuose bei konkurso paminklui Vietinės rinktinės kariams sąlygos.

2001 01 26 Varėnos "Ąžuolo vidurinėje mokykloje įvyko rajono vidurinių mokyklų aukštesniųjų klasių moksleivių viktorina ir rašinių II-ojo turo "Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorijos" konkursas. Dalyvavo memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.

2001 03 16–18 vyko LGGRT centro ir Atviros Lietuvos fondo organiziuota tarptautinė konferencija "Baltijos šalių sovietizacija 1939–1941 m. Kolaboravimas, prisitaikymas ir opozicija".

2001 03 17–18 vykusiame moksleivių konkurso "Lietuvos kovų už laisvę, kariomenės bei netekčių istorijos" III etapo finaliniame ture dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento darbuotojos Dalė Rudienė ir Viktorija Molienė. Konkursą organizavo LGGRTC, KAM, KASPir LŠM.

2001 04 01 Grūto parko atidaryme dalyvavo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 04 02 Karo akademijoje, 2001 04 19–22  Mokytojų namuose bei 2001 04 28 Karininkų ramovėje  vykusiuose knygų pristatymuose su LGGRTC išleistomis knygomis dalyvavo leidybos skyriaus vadovė Kazimiera Kalniuvienė.

2001 05 01 Grūto parke lankėsi LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir skyriaus vadovas Valdas Norkūnas.

2001 05 08 Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Tarptautinių ryšių ir informacijos tarnybos vyr. specialistė Marija Jakimavičienė dalyvavo Mokslų akademijoje vykusiame Rudoko knygos "Prarastieji Lietuvos talentai" pristatyme.

2001 05 15 URM vykusiame A. Eidinto knygos "President og Lithuania: Prisoner of the Gulag" pristatyme dakyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2001 05 16 Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė bei Memorialinio departamento darbuotojai dalyvavo buvusio partizano "Dainavos” apygardos Vaidoto grupės vado  Juozo Petraškos laidotuvėse Alytuje.

2001 05 17 A. Paneriuose nacių sušaudytų Vietinės rinktinės karių pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio depatamento direktorius Kęstutis Dumčius ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.

2001 05 18 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo Vytauto Didžiojo universitete vykusioje mokslinėje konferencijoje "Tautinių mažumų stereotipai Lietuvos istorijoje ir istoriografijoje".

2001 05 19  LGGRTC Leidybos  skyriaus vadovė Kazimiera Kalniuvienė Gen. J. Žemaičio karo akademijoje vykusiame kariuomenės ir visuomenės vienybės renginyje bei pristatė Centro išleistas knygas.

2001 05 20 partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienų renginyje dalyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė bei Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 05 24–25 Vilniuje ir Kaune vyko LGGRTC, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto surengta apvalaus stalo diskusija "1941 metų Birželio sukilimas po 60-ies metų: reminiscencijos ir vertinimai".

2001 05 24 LGGRT Centro darbuotojai dalyvavo Nacionaliniame muziejuje vykusiame knygos "Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m." pristatyme.

2001 05 28–29 Kelmės ir Raseinių rajonuose partizanų archyvinių dokumentų paieškose dalyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir vyr. specialistas Dalius Žygelis.

2001 06 02 Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus naujos ekspozicijos atidaryme dalyvavo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.

2001 06 14 iškilmingame minėjime, skirtame Didžiosios tremties 60-mečiui, dalyvavo Centro vadovai ir darbuotojai.

2001 06 14 Vievio kultūros namuose vykusiame Didžiosios tremties 60-mečio minėjime dalyvavo Centro specialistai Aldona Juodvalkytė ir Elena Stulgienė.

2001 06 15 LGGRT centro kiemelyje įvyko iškilmingas Didžiosios tremties 60-mečio paminėjimas.

2001 06 16 Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir kiti Centro darbuotojai dalyvavo  Rumšiškių liaudies buities muziejuje vykusiame Didžiosios tremties 60-mečio paminėjime ir  partizanų bunkeryje įrengtos ekspozicijos atidaryme.

2001 06 17 Šakių rajone Gerdžiūnų kaime (buvo pastatytas atminimo ženkla) vykusiame partizano Pr. Runo-Daugirdo 50-ųjų žūties metinių paminėjime dalyvavo Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir vyr. specialistas Dalius Žygelis.

2001 06 24 suorganizuota išvyka į Červenę (Baltarusijos Respublika) čia sušaudytiems lietuviams atminti.

2001 06 26   Rainių tragedijos 60-mečio paminėjime bei kryžiaus šventinime Telšiuose ir Rainiuose dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2001 06 02 Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus atidaryme dalyvavo Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius ir kiti Centro specialistai.

2001 06 13 "Didžiosios tremties ptadžia 1941" parodos atidaryme Nacionaliniame muziejuje dalyvavo Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, Genocido aukų muziejaus direktorius E. Peikštenis bei Centro specialistai G. Jakubonienė, V. Molienė, M. Jakimavičienė.

2001 06 13 Karininkų ramovėje vykusiame knygos"Lietuvos karininkai 1918–1953" pristatyme dalyvavo Centro vyr. specialistė M. Jakimavičienė.

2001 06 14 LR Seime vykusiame tremties 60-jų metinių minėjime skaitė pranešimą GRTD direktorius A. Anušauskas. Kituose tremties metinių paminėjimuose, vykusiuose Lukiškių aikštėje ir N. Vilnioje dalyvavo Centro gen. direktorė D. Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, specialistė D. Rudienė ir kt.

2001 06 15 LGGRTC kiemelyje vyko tremčių minėjimas ir koncertas.

2001 06 15 Centro gen. direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius, Leidybos skyriaus vadovė K. Kalniuvienė, ir kiti centro sppecialistai dalyvavo tremties metinių minėjime Rumšiškėse.

2001 06 17 Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius dalyvavo Šakių r. paminklo atidengimo iškilmėse.

2001 06 22 Centro gen. direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo MA vykusiame 1941 m. Birželio sukilimo minėjime.

2001 06 24 Telšiuose vykusiame Rainių kankinių pagerbimo minėjime dalyvavo Centro gen. direktorė D. Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius.

2001 08 18 Centro gen. direktorė D. Kuodytė dalyvavo Vilniaus Vingio parke vykusioje vokiečių karių kapų šventinimo ceremonijoje.

2001 08 25 Memorialinio departamento direktorius K. Dumčius dalyvavo partizanų bunkerio šventinimo Rumšiškėse.

2001 09 20–24 Centro gen. direktorė D. Kuodytė ir GRTD direktorius A. Anušauskas dalyvavo Lietuvos žydų genocido 60-ųjų metinių minėjimo renginiuose Vilniuje.

2001 09 25 Genocido aukų muziejuje atidaryta tapybos darbų paroda "Meno kryžkelės".

2001 10 03   surengtas apvalus stalas-diskusija "Menininkas istorinio lūžio metu" (ats. Memorialinis departamentas).

2001 10 04 LR Mokslų akademijoje vyko LGGRTC išleistos D. Kuodytės ir R. Stankevičiaus knygos Išgelbėję pasaulį...(Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944) pristatymas.

2001 10 04 LGGRTC Mokslo tarybos posėdis.

2001 10 05 Centro gen. direktorė Dalia Kuodytė bei vyr. juristas A. Stankevičius susitiko su nuo nacių okupacijos nukentėjusių sąjungos atstovais dėl Vokietijos kompensacijų už priverstinius darbus II p. karo metais.

2001 10 14 paminėtos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės pirmosios mirties metinės bei atidengtas paminkas Karveliškių kapinėse.

2001 10 15 Frankfurto/M knygų mugėje buvo pristatytos LGGRTC išleistos knygos: A. Eidintas, Prezident of Lithuania: Prisoner of the Gulag (A Biography of Aleksandras Stulginskis), Juodųjų dienų sakmės (atsiminimai, dienoraščiai, publicistika), The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, Lietuvos gyventojų genocidas, 1939–1941 (vardynas), t. 1, Išgelbėję pasaulį... (Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 1941–1944), sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius, Juozas Starkauskas, Stribai (Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953).

2001 10 23 Rašytojų sąjungoje pristatyta N. Gaškaitės-Žemaitienės knyga "Dabar ir visados".

2001 10 31 buv. KGB rūmuose lankėsi LR Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas.

2001 11 12–16 Lietuvos genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis organizavo užsiėmimą   Pedagogų profesinės raidos centre Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto organizuoto seminaro-konferencijos "1944–1953 metai – represijos Lietuvoje ir partizanų pasipriešinimo kovos"  dalyviams "Genocido aukų muziejus ir jo dokumentų analizė".

2001 12 03   LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir GRTD direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo MA vykusiame A. Eidinto knygos "Lietuvos žydų žudynių bla" aptarime.

2001 12 10 Lukiškių kalėjimo koplyčios pašventinime dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis ir Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rytas Narvydas.

2001 12 18 Alytuje vykusiame V. Vitkaus knygos "Pulkininkas Kazimieraitis" pristatyme dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Leidybos skyriaus vadovė Kazimiera Kalniuvienė.

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras