LGGRTC LOGO Renginiai 1999, 2000, 2001, 2002 m. archyvas

2000 01 29. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo 5-osios moksleivių viktorinos "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" vertinimo komisijoje.

2000 02 02. LGGRTC generalinė direktorė D. Kuodytė bei Leidybos skyriaus vadovė K. Kalniuvienė Kaune pristatė A. Ramanausko-Vanago knygą "Daugel krito sūnų".

2000 02 08 LGGRTC generalinė direktorė  D. Kuodytė dalyvavo LR Seime susitikime su Amerikos lietuvių bendruomenės atstovais.

2000 02 10 LGGRTC generalinė direktorė  D. Kuodytė dalyvavo mokinių rašinių "Laisvės kovų ir kančių istorija" baigiamajame renginyje.

2000 02 10 LGGRTC generalinė direktorė  D. Kuodytė bei Genocido ir rezistencijos departamento direktorius A. Anušauskas dalyvavo Mokytojų namuose filmo "Paskutinis saulėlydis" pristatyme.

2000 03 11 LGGRTC Genocido aukų muziejuje parengta parodėlė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-osioms metinėms paminėti. Tą pačią dieną čia apsilankė grupė Lietuvos Respublikos Seimo deputatų.

2000 03 11 LGGRTC generalinė direktorė  D. Kuodytė dalyvavo LR Seime Kovo 11-osios minėjime.

2000 03 18 LGGRTC generalinė direktorė  D. Kuodytė bei Genocido ir rezistencijos tyrimo depatamento direktorius A. Anušauskas dalyvavo paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujalio-Siaubūno 35-ųjų žūties metinių minėjime Utenoje ir Utenos rajono Papiškės kaime.

2000 04 01-06 GRT deprtamento direktorius Arvydas Anušauskas dalyvavo Pilietinių iniciatyvų surengtame seminare "Mokymas apie holokaustą"

2000 04 06 Rašytojų sąjungoje buvo pristatoma GRT departamento darbuotojos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės knyga "Užverstų šulinių vanduo". Pristatyme dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, GRT direktorius Arvydas Anušauskas, archyvinio vardynų skyriaus vadovė Birutė Burauskaitė bei kiti Centro darbuotojai.

2000 04 15 Kaune Karininkų Ramovėje vykusiame LŠS vado adjutanto mjr. Gedmanto 100-ųjų metinių minėjime dalyvavo Centro direktorė Dalia Kuodytė.

2000 04 18 Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento darbuotojai Valdas Morkūnas ir Marija Jakimavičienė dalyvavo susitikime su Molėtų meru p. Stundžiu. Buvo aptarti vasaros stovyklos vaikams organizavimo klausimai, ugdant pilietinį-patriotinį auklėjimą, supažindinant vaikus su partizanų kovų istorija Molėtų rajone.

2000 04 19 Vilniuje Stepono Kraujelio (partizano Antano Kraujelio tėvo) laidotuvėse dalyvavo memorialinio departamento darbuotojai Valdas Norkūnas, Marija Jakimavičienė, Dalia Rudienė.

2000 04 27 Konstituciniame teisme vykusiame seminare "Tarptautinės humanitarinės teisės taikymas Lietuvos Respublikoje" dalyvavo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2000 04 29 Kaune kasmetiniame LLKS suvažiavime dalyvavo Centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

2000 05 17 Aukštuosiuose Paneriuose 1944 m. gegužės mėn. sušaudytų Vietinės rinktinės karių pagerbimo ceremonijoje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio deprtamento direktorius Kęstutis Dumčius, vyr. specialistai Marija Jakimavičienė ir Dalius Žygelis.

2000 05 21 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginyje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė bei Memorialinio deprtamento direktorius Kęstutis Dumčius.

2000 05 23 "Juodosios komunizmo knygos" pristatyme ir paskaitoje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, GRTD direktorius Arvydas Anušauskas bei Centro darbuotojai Rūta Trimonienė, Marija Jakimavičienė, Birutė Burauskaitė, Jovita Valevičienė, Darija Lenkutienė, Elena Mincevičienė, Janina Kasperavičienė, Edita Jankauskienė, Daiva Kimtienė.

2000 05 25 LR Vyriausybėje partizanų ryšininkų ir rėmėjų pagerbimo ceremonijoje dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius, Centro darbuotojai: Gintarė Jakubonienė, Dalius Žygelis, Rosita Lengvinienė.

2000 05 29 Utenoje Broniaus Vaivados 100-ųjų gimimo metinių  minėjime ir paminklinės lentos atidengimo Panevėžio raj. Bliūdžių km. ceremonijoje dalyvavo memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius bei vyr. programos specialistas Dalius Žygelis.

2000 09 04 LGGRTC darbuotojai dalyvavo Komunizmo nusikaltimų įvertinimo kongrese bei tarptautinio tribunolo komunizmo nusikaltimas įvertinti uždaryme (09 27).

2000 09 06 LGGRTC Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius dalyvavo atminimo ženklo Joniškio raj. Daunoravos miške žuvusių partizanų atminimui šventinime.

2000 rugsėjo mėnesį LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Jono Pajaujio palaikų perlaidojimo komisijoje ir 10 03 J. Pajaujio palaikų perlaidojimo Kalvarijos kapinėse ceremonijoje.

2000 09 22 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo atminimo lentos žydų gelbėtojams per II pasaulinį karą prie šv. Ignoto bažnyčios atidengimo ceremonijoje.

2000 09 22 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo žydų genocido atminimo ceremonijoje A. Paneriuose.

2000 09 28 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė vadovavo Bauerio knygos "Raudonasis voratinklis" pristatymui LR Mokslų akademijoje.

2000 10 22 Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius ir vyr. specialistas Romas Kaminskas dalyvavo paminklo Aukštuosiuose Paneriuose nacių nužudytiems lenkams šventinimo apeigose.

2000 10 26 LGGRT centre įvyko programos "Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės" darbuotojų grupės susitikimas-pasitarimas. Dalyvavo VU Filosofikos katedros Klinikinės ir socialinės psichologijos katedros vedėja  doc. dr. Danutė Gailienė, psichologų grupės, dalyvausiančių šiame tyrime, nariai V. Domanskaitė-Gota, E. Kazlauskas, N. Kropaitė, žurnalistė I. Navazelskis bei Memorialinio departamento darbuotojai V. Norkūnas ir Gintarė Jakubonienė. Susitikimo metu pasidalinta sukaupta patirtimi, aptarti nuveikti darbai. Nutarta, kad iki lapkričio 5 d. psichologai paruoš anketas ir klausimynus. Apklausimą nutarta pradėti išsiunčiant apie 100 laiškų nukentėjusiems nuo represijų asmenims. Paraleliai apklausimą atliks tam darbui paruoštas Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbuotojas. E. Kazlauskas vykdys individualius interviu su nukentėjusiais ir kontroline grupe. Viso numatyta apklausti 1200 nukentėjusiųjų ir individualiais interviu po 30-50 žmonių iš nukentėjsiųjų ir kontrolinės grupės. Žurnalistė I. Navazelskis platins klausimynus emigrantų tarpe.

2000 10 27 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo Sausio 13 d. 10-ies metų paminėjimo komisijos posėdyje.

2000 11 02 LGGRTC Memorialinio departamento vyr. programų specialistas Dalius Žygelis filmavo partizanų užkasimo vietoje Kavarske vykusią   kryžių šventinimo  ceremoniją.

2000 11 15 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė dalyvavo LR Gynybos štabe Vietinės rinktinės filmo "Nežinoma kariuomenė" pristatyme.

2000 11 17 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arvydas Anušauskas, Specialiųjų tyrimo skyriaus vadovas Rytas Narvydas ir Rukšėnas dalyvavo Kaune VDU surengtame seminare-diskusijoje "Kai kurie kariniai 1940-1953 metų Lietuvos kariniai aspektai".

2000 11 18 Giedraičiuose vykusioje karių savanorių, žuvusių mušyje su Armija Krajova prie Širvintų-Giedraičių, pagerbimo šventėje dalyvavo Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis bei Memorialinio departamento vyr. programos specialistas Dalius Žygelis.

2000 11 19 LGGRTC generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir Memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius dalyvavo šaulių, partizanų ir karių pagerbimo šventėje Troškūnuose.

(Informaciją surinko M.Jakimavičienė)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras